Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos (anglų k. - Shipping and logistics information systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

LAJM_Laivybos ir logistikos informacijos sistemos_2019.pdf

Valstybinis kodas

6533BX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550610

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: laivybos ir logistikos informacijos sistemų specialistų dėmesio centre yra informacijos sistemų bei technologijų ir laivybos bei logistikos verslo ir technologinių procesų jungimas, todėl šių specialistų uždavinys – efektyvus informacinių verslo poreikių tenkinimas pateikiant duomenų analitinius rodiklius, konsultuojant duomenų kaupimo informacijos sistemose klausimais, padedant prižiūrėti sistemas, duomenų bazes, tvarkyti ir naudoti jose esančius duomenis. Studijų programa tarpkryptinė: pagrindinė kryptis – informacijos sistemų, susieta kryptis – verslo vadybos. Būsimasis specialistas yra dviejų veiklos sričių – informatikos bei laivybos ir logistikos – tarpininkas, kuris randa, kaupia, apdoroja, apibendrina laivybos ir logistikos procesuose bei informacijos sistemose generuojamus duomenis ir/arba verslo procesų analitikos duomenis, juos struktūruoja, taiko duomenų analizės algoritmus ir naudodamas atviros prieigos programavimo instrumentus Phyton, R/R-Studio, transformuoja, analizuoja, vizualizuoja juos, geba interpretuoti rezultatus, rengti specializuotas duomenų analizės ataskaitas, patraukliai pristatyti gautus rezultatus ir reikalingu formatu pateikti juos sprendimo priėmimo procesuose.
Studijų programos tikslai:
tvarkyti laivybos ir logistikos informacijos sistemose saugomus duomenis, taikant matematikos bei informatikos dėsnius;
analizuoti ir modeliuoti laivybos ir logistikos verslo sprendimus bei alternatyvas, taikant duomenų srautų analizės metodus, šiuolaikines programavimo ir modeliavimo priemones, imitaciniam modeliavimui, remiantis laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenimis, įskaitant ir didžiųjų duomenų rinkinius; puoselėti laivybos ir logistikos informacijos sistemų ir jose saugomų duomenų etiško, saugaus bei sąžiningo naudojimo kultūrą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Studijų rezultatai:
1) žinoti pagrindines informatikos teorijos sąvokas, šiuolaikinių informacijos sistemų algoritmų teoriją, pagrindinius programavimo metodus, jų taikymo galimybes projektuojant, diegiant, prižiūrint laivybos ir logistikos informacines sistemas ir tvarkant jose saugomus duomenis; analizuoti pagrindinius tarptautinėje logistinėjė grandinėje susidarančius duomenų srautus, taikant apdorojimo informacinėse sistemose dėsnius ir algoritmus, atsižvelgiant į taikomų informacinių sistemų architektūrą;
2) vizualizuoti, apibendrinti ir interpretuoti laivybos ir logistikos procesų modelius, siekiant įvertinti modelių efektyvumą ir prognozuoti procesų pokyčius, vadovaujantis galiojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimais;
3) analizuoti laivybos ir logistikos krovinių srauto optimizavimo rezultatus, modeliuojant situacijas skirtingomis krovinio rūšies, transporto sistemų logistinio jungiamumo, procesų valdymo ir ekonominio efektyvumo sąlygomis;
4) taikyti matematikos dėsnius analizuojant laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenis, atsižvelgiant į duomenų tipą, struktūrą ir paskirtį;
taikyti algoritmus ir matematinius metodus bei šiuolaikinę skaičiavimų programinę įrangą formuojant validžius pradinių laivybos ir logistikos informacijos sistemų atviros prieigos duomenų bazių rinkinius;
7) modeliuoti krovinių srautų judėjimo operacijas, remiantis generuojamų laivybos ir logistikos procesų duomenų srautu bei taikant alternatyvias programavimo priemones, technologijas ir sistemas;
8) rengti ir įgyvendinti laivybos ir logistikos informacijos sistemose saugomų duomenų srautų valdymo ir integracijos projektus, taikant didžiųjų duomenų valdymo metodus ir priemones;
9) formuoti darnos pasaulėžiūrą, erudiciją, sąžiningo informacinių sistemų ir jose saugomų duomenų naudojimo kultūrą, studijų bei mokymosi visą gyvenimą nuostatas ir įgūdžius;
bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu bei raštu su šalies ir užsienio partneriais rengiant bei įgyvendinant laivybos ir logistikos informacijos sistemų projektus, interpretuojant ir pristatant duomenų analizės, situacijų modeliavimo ir alternatyvių scenarijų rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitų rūšys: teorinės paskaitos, praktikumai, savarankiškas darbas ir konsultavimasis su dėstytojais.
Dalis teorinių paskaitų ir pažintinio pobūdžio praktikumų gali būti vykdomi vaizdo konferencijų būdu.
Praktikumai vyksta kompiuterių laboratorijose, specializuotuose navigacijos ir laivo jėgainės treniruokliuose, jūrų krovinių informacijos sistemos bei jūrų uosto krovos terminalo valdymo treniruokliuose ir kt.
Praktikumai gali būti organizuojami ir būsimos profesinės veiklos vietoje, laivybos, uosto, logistikos ir IT bei ryšių paslaugų bei kitose susijusios veiklos įmonėse.
Pagrindinės studijų veiklos: mokslinės literatūros analizė, darbas bibliotekoje, aktyvi duomenų paieška ir duomenų apdorojimo operacijos, informacijos sistemų technologinės įrangos projektavimas ir konfigūravimas, programinės įrangos diegimas, laivybos ir logistikos sektoriaus informacijos sistemų srities problemų sprendimas, informacijos sistemų projektų rengimas, duomenų rinkinių sudarymas ir tyrimo algoritmo projektavimas, duomenų bazių SQL pagrindai, programavimas ir modeliavimas Python, R/R-Studio, GIS, dirbtinio intelekto (mašininio mokymo) algoritmų taikymo galimybių vertinimas, rezultatų vizualizavimas, interpretavimas ir viešas pristatymas diskusijose, seminaruose bei konferencijose, mokymasis baigiamosios profesinės veiklos praktikos vietoje ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Duomenų rinkinių ir analitinių modelių pristatymas, bibliografinio sąrašo pristatymas, atvejo analizės rezultatų pristatymas, individualus darbas, individualus projektas, darbo grupėse rezultatų pristatymas, problemos sprendinių pristatymas, pranešimas seminare ir/ar konferencijoje, programavimo įgūdžių demonstravimas praktikumuose,
programinio kodo pristatymas, užduočių atlikimas ir dalyvavimas jose, koncepcinio modelio pristatymas, optimizavimo sprendimo pristatymas, vizualizuotų rezultatų pristatymas, tiriamasis darbas, tiriamojo darbo rezultatų pristatymas, kursinis darbas ir jo viešas pristatymas, apklausa raštu, testas, esė, referatas, kontrolinis darbas, egzaminas, baigiamosios profesinės veiklos praktikos ataskaita ir jos gynimas, baigiamasis darbas ir viešas gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų moduliai: Informatikos užsienio kalba, Darni tarptautinės logistikos plėtra, Matematiniai analizės pagrindai, Matematinė logika ir statistika, Matematiniai optimizavimo metodai, Matematiniai prognozavimo metodai, Algoritmai ir duomenų struktūros, Imitacinis modeliavimas, Dirbtinio intelekto pagrindai, Eksperimentinio didelės apimties duomenų rinkinio formavimas, Logistinės grandinės infrastruktūra, Logistinės grandinės valdymas ir ekonomika, Laivybos ir logistikos procesų modeliavimas.
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analizės baigiamoji profesinės veiklos praktika, kuri vyksta
5 semestre ir gali būti atliekama IT ir ryšio paslaugų sektoriaus kompanijose, laivybos, uosto, logistikos ir kitose susijusios veiklos įmonėse.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Užsienio kalbų modulis sudarytas trijų dalykų, iš kurių pasirenkama laisvai arba alternatyva: Informatikos anglų kalba arba Informacijos sistemų anglų kalba; Tarptautinės logistikos įvadas anglų kalba arba Jūrinė anglų kalba; Antroji užsienio kalba pradedantiesiems, pasirenkamas vienas iš trijų: rusų, vokiečių kalba, ispanų kalba.
Anglų kalba dėstoma B1, B2 lygiu.
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analizės baigiamoji profesinės veiklos praktika. Galima rinktis vieną profesinės veiklos praktikos sritį: laivybos informacijos sistemų duomenų analizės arba intermodalinės logistinės grandinės informacijos sistemų duomenų analizės, arba laivybos ir logistikos įmonių verslo analitikos, laivybos ir logistikos informacijos sistemų ir programų analitikos, arba laivybos ir logistikos technologinių procesų duomenų analizės baigiamosios profesinės veiklos praktikos kryptį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa tarpkryptinė. Laivybos ir logistikos informacijos sistemų studijos susieja dviejų krypčių – informacijos sistemų ir verslo vadybos – žinias bei ugdo informatikos, matematikos laivybos ir logistikos srityse
kompetenciją, kuri atitinka laivybos ir globalios logistinės grandinės verslo procesų bei technologinių sprendimų optimizavimo problemų sprendimo lygmenį bei šios veiklos srities kompetencijų turinčių asmenų poreikį darbo rinkoje. Atviros prieigos instrumentų taikymas studijose. Studijuojant programuojama Python, R/R-Studio, kurie yra pasauliniu mastu pripažinti kaip geriausi programavimo instrumentai informacijos sistemų duomenų analitinėje veikloje.
Treniruoklinis mokymas. Eksperimentinio didelės apimties duomenų rinkinio formavimo bei laivybos ir logistikos procesų modeliavimo modulių praktikumai vyksta LAJM specializuotuose elektroniniuose treniruokliuose: navigacijos, laivo jėgainės, jūrų krovinių informacijos sistemų, jūrų uosto krovos terminalo. Studentai analizuoja realiai vykstančių procesų laivyboje ir logistikoje modelius, juos vertina ir išmoksta spręsti šių procesų optimizavimo problemas.
Atitikimas rinkos poreikiams. Autonominės transporto priemonės, daiktų interneto technologijos, dirbtinio intelekto, besimokančių sistemų algoritmų taikymas laivybos ir logistikos sektoriuje formuoja duomenų analitikos ir šią sritį išmanančių specialistų poreikį šalies ir tarptautinėje rinkoje, sprendžiant globalias krovinių ir transporto optimalaus paskirstymo problemas.
Neribotos ir įvairios profesinės veiklos bei karjeros galimybės. Laivybos ir logistikos informacijos sistemų duomenų analitikos specialistas gali dirbti transporto sektoriaus įmonėse, jūrų transporto sektoriaus, logistikos, gamybos ir verslo įmonėse, jūrų uoste, informacijos ir ryšių technologijų ir kitose, susijusios veiklos įmonėse. Šių duomenų analitikos specialistų karjera bus sėkminga laivybos ir logistikos privataus bei viešojo sektoriaus organizacijose. Įgytos kompetencijos gali būti pritaikytos ir kitose srityse – užtikrinant valstybės kibernetinį saugumą ar verslo informacijos sistemų saugumą, finansų ir draudimo rinkose, viešojo sektoriaus (sveikatos, švietimo, transporto ir kitose) įmonėse, teisės srityje. Absolventai gali vykdyti profesinę veiklą IT sprendimų projektavimo ir kūrimo laivybos bei logistikos sektoriams srityje bei šių sprendimų įgyvendinimo srityje laivybos ir logistikos sektoriaus bendrovėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Profesijos pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių,:
 (2511) sistemų analitikai: kompiuterių sistemų analitikas, kompiuterių sistemų specialistas, verslo informacinių technologijų konsultantas, konsultantas kompiuterių sistemų klausimais, ekonominių informacinių sistemų analitikas;
(2514) taikomųjų programų kūrėjai: programuotojas;
 (2521) duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai: kompiuterių duomenų bazių analitikas, duomenų bazių administratorius, duomenų bazių specialistas, duomenų bazių programuotojas;
 (2522) Sistemų administratoriai: tinklo administratorius, IT sistemų administratorius, kompiuterinių sistemų administratorius;
 (2529) kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai: veiklos duomenų apdorojimo inžinierius, informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistą, informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius.
Laivybos ir logistikos informacijos sistemų specialisto profesinės veiklos kompetencijos gali apimti ne tik informacijos sistemų duomenų analitikos veiklą, tačiau taip pat šie specialistai gali dirbti informacinių sistemų architektais, programuotojais, duomenų bazių valdymo ir administravimo specialistais, sistemų integravimo specialistais, informacijos sistemų administratoriais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas antroje pakopoje informatikos mokslų studijų kryptyje arba giminingose, pavyzdžiui, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ar pan., atsižvelgiant į šias studijas vykdančių aukštųjų mokyklų reikalavimus.