Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės verslo sistemos (anglų k. - Information Business Systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-44

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-03-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Verslo informacinių sistemų studijų programos pagrindinis tikslas yra parengti informacinių technologijų specialistą turintį programavimo, vadybos, teisės, projektų valdymo ir specifinių duomenų bazių valdymo žinių, gebantį pritaikyti ir vystyti naujas technologijas, valdyti ir analizuoti duomenis, pagal įmonių poreikius projektuoti informacines verslo sistemas, valdyti duomenų bazių ir verslo informacinių sistemų diegimą, aptarnavimą ir plėtrą įmonėse.
Programa rengia taikomų informacinių technologijų specialistą sumanių informacinių verslo sistemų kūrimui ir pritaikymui, didelių duomenų masyvų skaitmeninimui ir valdymui. Programa parengia IRT profesinį bakalaurą gebantį taikyti naujausias technologijas įvairiose verslo struktūrose, naujų produktų ir sumanių paslaugų kūrime, didelių masyvų duomenų valdyme, gebantį prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių, kuriuos lemia žinių ir technologijų pažanga konkrečioje profesinėje srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios
A1 Žinios apie pagrindines informacinių sistemų krypties koncepcijas ir paradigmas.
A2 Žinios apie informacinių sistemų analizės ir projektavimo metodus, apie kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų kaupimo ir perdavimo procesų architektūras.
A3 Žinios apie duomenų bazių ir valdymo sistemas, duomenų gavybos, analizės ir vizualizavimo metodus.
A4 Žinos apie verslo procesų valdymą, analizės ir modeliavimo principus bei metodus, verslo teisę, saugaus elektroninio verslo kūrimo metodus, technologijas ir vadybos principus.
Gebėjimai
B1 Gebės pritaikyti naujas technologijas, specifikuoti reikalavimus informacinėms sistemoms kurti ir modernizuoti, atlikti organizacijų kompiuterizavimo tikslų ir poreikių analizę.
B2 Gebės valdyti duomenų bazių ir verslo informacinių sistemų diegimą, aptarnavimą ir plėtrą įmonėse.
B3 Gebės taikyti sisteminius informacijos analizės metodus, rinkti duomenis, juos sisteminti, apdoroti, vertinti, analizuoti ir interpretuoti, siekiant priimti verslo sprendimus.
B4 Gebės administruoti didelius duomenų masyvus, informacinės sistemas, užtikrinant kokybiškas paslaugas ir informacijos saugumą.
B5 Gebės taikyti naujausias informacines technologijas, skaitmeninimo sprendimus verslo aptarnavimo ir administravimo struktūrose.
B6 Gebės atlikti įmonės veiklos, verslo procesų ir vartotojų poreikių analizę, analizuoti ir interpretuoti verslo duomenis dalykinės srities terminais, modeliuoti profesinės veiklos reiškinius, kokybiškai ir kiekybiškai juos aprašyti ir vertinti.
Specialieji gebėjimai
C1 Gebės pagal įmonių poreikius projektuoti informacines verslo sistemas, kurti veiklos analizei skirtas daugiamates duomenų saugyklas, analizuoti jose sukauptą informaciją.
C2 Gebės derinti teoriją su praktika, parinkti tinkamus metodus ir priemones informacinių sistemų kūrimo, duomenų valdymo ir eksploatavimo metu kylančių uždavinių sprendimui.
C3 Gebės atlikti įmonės veiklos ir poreikių analizę, gauti ir specifikuoti reikalavimus informacinėms sistemoms projektuoti ir realizuoti ar modernizuoti esamas.
C4 Gebės savarankiškai parengti tyrimo planą, projektą, studijuoti ir analizuoti naujausią literatūrą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Gebės dirbti individualiai bei komandoje, tinkamai pateikti informaciją kitos srities specialistams.
D2 Gebės taisyklingai raštu ir žodžiu perteikti informaciją, idėjas, rengti techninę dokumentaciją, atsakingai vykdyti įvairią projektinę veiklą.
D3 Gebės nuolat ugdyti profesinę kompetenciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinės teorinės paskaitos, praktikos, pratybos,praktinės užduotys, komandinis darbas projektuose, koliokviumai, seminarai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinio sistema - 10 balų; egzaminai; baigiamasis projektinis darbas. Programos pasiekimams ir studento įgytoms žinioms vertinti taikomi vertinimo būdai: testas, kontroliniai darbai, koliokviumai, praktinių darbų ataskaitos, grupės ir individualių projektų pristatymas, referatai, seminarai, laboratorinių darbų ataskaitos ir gynimas, kursinių darbų gynimas, praktikos ataskaitos ir baigiamojo darbo gynimas. Taikoma kaupiamoji vertinimo sistema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (18 ECTS kreditų): Užsienio kalba, Bendravimo psichologija, Dokumentų valdymo sistemos, Darbuotojų sauga ir sveikata.
Studijų krypties dalykai (92 ECTS kreditų): Išmaniųjų technologijų taikymas, Išmanieji matematiniai sprendimai, Kompozicija ir grafinio dizaino pagrindai, Taškinė 2D grafika, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Saityno programavimas,
Objektinis programavimas, Verslo informacinių sistemų pagrindai, Verslo teisė, Žmogaus ir kompiuterio sąveika, Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Vizualinė ženklodara, Išmaniosios vadybos pagrindai, Skaitmeninio marketingo įrankiai, Kritinis mąstymas ir vizualinio darbo analizė, Duomenų bazės, Virtualizacija ir debesų kompiuterija, Portfolio ir karjeros planavimas, Kompiuterių tinklo saugumas, IT projektų valdymas.
Verslo informacinių sistemų vadybos žinių gilinimas (18 ECTS kreditų): Verslo veiklos analizė ir modeliavimas, Vadybos sprendimai, Verslo procesų valdymas, Socialinių tinklų ir medijų marketingo procesai.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS kreditų).
Praktikos (pažintinė Biurometoje, mokomoji įmonėje, baigiamoji profesinė) – 30 ECTS kreditų. Kursinis darbas – 4 ECTS kr., Baigiamasis projektinis darbas – 9 ECTS kreditai.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus ( ECTS 9 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Įgyjama naujausių praktinių žinių. Praktikos sudaro 30 ECTS kreditų. Kolegijoje įsteigta CISCO tinklų akademijos laboratorija, sėkmingai taikoma verslo praktinio mokymo platforma „Biurometa“. Atskiri studijų programos dalykai dėstomi nuotoline mokymo forma.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Darbo rinkoje IRT specialistai yra paklausūs visose naujų technologijų taikymo srityse. Informacinių verslo sistemų specialistai geba taikyti naujausias technologijas įvairiose verslo struktūrose, duomenų bazių kūrime ir valdyme, dokumentų skaitmeninime, geba taikyti įgytas žinias kuriant naujus produktus ir sumanias verslo paslaugas. Absolventas gali dirbti informacinių sistemų analitiku ar architektu, programuotoju, duomenų bazių administratoriumi, informacinių sistemų projektų vykdytoju įvairiose įmonėse bei organizacijose.
Profesijos: IRT konsultantas, sistemų architektas, informacijos saugumo administratorius, informacinių verslo sistemų analitikas, testuotojas, IT projektų vadovas, duomenų bazių/sistemų administratorius ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Galės tęsti studijas universitetinėse studijų programose.