Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektromechanika (anglų k. - Electromechanical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6533EX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550715

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-06-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): Elektromechanikos studijų programos tikslas – rengti mechanikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai projektuoti įvairius techninius gaminius ir parinkti jų gamybos technologijos procesus, išmanančius elektromechaninių įrenginių sandarą ir veikimo principus, gebančius eksploatuoti ir atlikti įvairių technologinių įrenginių priežiūros darbus.
Studijų rezultatai: 1. Turi bendruosius matematikos, fizinių ir / arba technologijų mokslų žinių pagrindus, leidžiančius suprasti ir apibūdinti mechanikos inžinerijos mokslų studijų kryptyje vykstančius procesus. 2. Išmano esmines mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties sąvokas ir supranta jų turinį. 3. Įgijo pamatinių ir naujausių mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties žinių, kurios būtų pritaikomos praktiškai. 4. Yra susipažinęs su skaitmeninės gamybos principais, debesų gamybos procesais, daiktų internetu, verslo valdymo sistemomis bei papildyta realybe. 5. Geba analizuoti mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties procesus ir produktus, suprasti ir interpretuoti gautus rezultatus. 6. Geba spręsti inžinerinius uždavinius parinkdamas tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. 7. Supranta projektavimo metodikas, geba taikyti specializuotą programinę įrangą procesams analizuoti ir duomenims valdyti, projektuodamas mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties procesus ir produktus pagal nustatytus techninius, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus. 8. Geba rasti mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties studijoms reikalingą informaciją, ją susisteminti ir interpretuoti. 9. Geba atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, analizuoti gautus rezultatus ir pateikti išvadas. 10. Turi darbo su įranga, naudojama mechanikos inžinerijos mokslų studijų kryptyje, įgūdžių. 11. Geba praktiškai spręsti mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties problemas. 12. Geba dalyvauti darbo grupėse, įgyvendinant mechanikos inžinerijos mokslų studijų krypties projektus, atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos, dirbtinio intelekto, pramonės skaitmeninimo principus, etines, aplinkos apsaugos, komercines, veiklos organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos aplinkybes bei tvarumo koncepcijos plėtojimą. 13. Geba bendradarbiauti su kitų profesinių veiklų specialistais. 14. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje. 15. Moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų. 16. Supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. 17. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmano pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus. 18. Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, praktikumai, diskusijos, seminarai, konsultaciniai seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, komandinis darbas, atvejų analizė,

profesinės veiklos praktikos, nuotolinės studijos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Kontroliniai darbai, testai, apklausos, projektų gynimas, testai, egzaminai, darbų recenzijos, kolokviumai, savarankiškų darbų pristatymas, kursiniai darbai, laboratorinių darbų gynimas, kompetencijos aplankas (portfolio), laboratorinių darbų ataskaita, projektinių užduočių pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai vyksta raštu ir žodžiu. Sandara: Studijų moduliai (dalykai), praktika: Moduliai (dalykai): Komunikavimo pagrindai, Studijų pagrindai, Inžinerijos pagrindai, Kompiuterizuoto projektavimo pagrindai, Mechanikos inžinerijos pagrindai, Kompiuterizuota gamyba 1, Kompiuterizuota gamyba 2, Elektrotechnika, Taikomieji tyrimai, Mašinų elementai, Kompiuterizuoti inžineriniai skaičiavimai (CAE), Automatinis valdymas ir valdikliai, Technologinių procesų valdymas, Robotų valdymas, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika. Studijų krypties dalykų apimtis 129 kreditai, praktikų - 36 kreditų Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendruosius koleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto ir įtrauktus į studijų planą. Studijų programos skiriamieji bruožai:Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai, turintys susietų mechanikos ir elektros inžinerijos žinių ir gebėjimų, galės dirbti technologais, skaitmeninio programinio valdymo (CNC) staklių operatoriais, konstruktoriais, atsakingais už įvairių mechanizmų ir mašinų projektavimo darbus, galės derinti skaitmeninio programinio valdymo (CNC) stakles ir sudaryti jų valdymo programas. Absolventai taip pat galės dirbti įvairiose įmonėse, kuriose eksploatuojama įvairaus tipo technologinė įranga, mechanizmai ir mašinos ir būti atsakingais už elektromechaninių įrengimų darbą ir jų saugų eksploatavimą, dirbti meistrais ar skyrių vadovais, atsakingais už gamybos organizavimą ir valdymą. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas