Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektromechanika (anglų k. - Electromechanical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

PK_Elektromechanika_2019 E2018.pdf

Valstybinis kodas

6533EX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550715

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Elektromechanikos studijų programos tikslas – rengti mechanikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai projektuoti įvairius techninius gaminius ir parinkti jų gamybos technologijos procesus, išmanančius elektromechaninių įrenginių sandarą ir veikimo principus, gebančius eksploatuoti ir atlikti įvairių technologinių įrenginių priežiūros darbus.
Studijų rezultatai:
1. Žino bendruosius gamtos, socialinių mokslų, matematikos ir inžinerijos dėsningumus ir gebės juos taikyti, kuriant tvarius inžinerinius sprendimus.
2. Žino svarbiausias elektromechanikos inžinerijos sąvokas, supras jų turinį ir gebės taikyti šias žinias ir supratimą elektromechanikos inžinerijos problemoms išspręsti, kūrybiškai taikant žinomus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
3. Geba rasti reikiamą profesinę informaciją ir atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
4. Geba dirbti su įranga, naudojama mechanikos inžinerijos studijų kryptyje.
5. Geba parinkti ir taikyti teorines ir taikomąsias inžinerines žinias formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus
6. Geba suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti
7. Geba parinkti tvarius inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti.
8. Geba suprasti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
9. Geba suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
10. Geba spręsti inžinerinius uždavinius, dirbant savarankiškai ir komandoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene.
11. Geba suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktikumai, diskusijos, seminarai, konsultaciniai seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, komandinis darbas, atvejų analizė, profesinės veiklos praktikos, nuotolinės studijos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontroliniai darbai, testai, apklausos, projektų gynimas, testai, egzaminai, darbų recenzijos, kolokviumai, savarankiškų darbų pristatymas, kursiniai darbai, laboratorinių darbų gynimas, kompetencijos aplankas (portfolio), laboratorinių darbų ataskaita, projektinių užduočių pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai vyksta raštu ir žodžiu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dalykai: Profesinės kalbos kultūra, Taikomoji užsienio kalba, Verslumo pagrindai, Sociologija, Profesinė etika, Psichologija, Fizika, Taikomoji matematika, Medžiagotyra, Inžinerinė ir kompiuterinė braižyba, Teorinė mechanika ir mechanizmų teorija, Matavimai, Medžiagų mechanika, Hidromechanika, Mašinų elementai, Medžiagų apdirbimo procesai, įrankiai ir įrenginiai, Kompiuterizuotas projektavimas (CAD), Kompiuterizuoti inžineriniai skaičiavimai (CAE), Kompiuterinio valdymo staklės (CNC), Kompiuterizuotas gamybos rengimas (CAM), Elektrotechnikos pagrindai, Elektros įrenginiai, Automatinis valdymas ir valdikliai, Technologinių procesų automatizavimas, Tvari gamyba, Aplinkos, žmonių ir priešgaisrinė sauga, Taikomieji tyrimai, Pažintinė praktika, Elektrotechnikos praktika, Projektavimo praktika, CNC praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų krypties dalykų apimtis 132 kreditai, praktikų - 33 kreditų
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendruosius koleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto ir įtrauktus į studijų planą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, turintys susietų mechanikos ir elektros inžinerijos žinių ir gebėjimų, galės dirbti technologais, skaitmeninio programinio valdymo (CNC) staklių operatoriais, konstruktoriais, atsakingais už įvairių mechanizmų ir mašinų projektavimo darbus, galės derinti skaitmeninio programinio valdymo (CNC) stakles ir sudaryti jų valdymo programas. Absolventai taip pat galės dirbti įvairiose įmonėse, kuriose eksploatuojama įvairaus tipo technologinė įranga, mechanizmai ir mašinos ir būti atsakingais už elektromechaninių įrengimų darbą ir jų saugų eksploatavimą, dirbti meistrais ar skyrių vadovais, atsakingais už gamybos organizavimą ir valdymą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.