Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Evangeliškoji teologija (anglų k. - Evangelical Theology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Teologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Religija ir teologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6119

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

LCC_Evangeliskoji_teologija_BA.pdf

Valstybinis kodas

6121NX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450221

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Evangeliškosios teologijos studijų programos tikslas – ugdyti veiklius ir rūpestingus pasaulinės visuomenės narius, kurie vadovaujasi krikščioniška pasaulėžiūra ir gali pagarbiai atsakyti į šiandienos intelektualinius ir kultūrinius iššūkius.
Studijų programos tikslas(-ai):
1. suteikti studentams kompetencijas, kurių reikia siekiant sėkmingos karjeros įvairiose srityse daugiataučio pasaulio kontekste;
2. suteikti studentams platų istorinį ir teorinį krikščioniškos minties ir gyvensenos pagrindą;
3. įgalinti studentus apmąstyti savo tikėjimą praktinio pobūdžio paskaitose ir įsitraukti į dialogą apie visuomenei aktualias problemas;
4. parengti studentus tolesniam akademiniam, profesiniam ir dvasiniam tobulėjimui.

Sėkmingai pabaigę studijas, absolventai gebės:
1A. pateikti Biblijos, filosofijos ir teologijos žinias įvairioms visuomenės grupėms priimtinu būdu;
1B. vykdyti akademinius tyrimus ir rašyti mokslinius darbus remdamiesi biblijotyros, folosofijos ir teologijos srityse naudojamais metodologiniais įrankiais;
1C. suformuluoti ir išreikšti svarbiausias biblistikos, filosofijos ir teologijos disciplinų temas, argumentus, klausimus ir sąvokas;
1D. skaityti bei aiškinti Biblijos tekstus sinchroniškai ir diachrioniškai remdamiesi teologinėmis, literatūrinėmis, kanoninėmis, kultūrinėmis ir istorinėmis žiniomis.

2A. suvokti esmines įvairių evangeliškosios teologijos subdisciplinų sąvokas, ypatingai biblistikos, krikščioniškos gyvensenos ir tarnystės, filosofijos, religijotyros ir teologijos srityse;
2B. konstruktyviai vertinti filosofinius dabartinių bažnytinių ir visuomeninių klausimų aspektus;
2C. suprasti svarbiausių Rytų ir Vakarų krikščioniškų tradicijų istoriją, tikėjimą ir praktikas; ir
2D. formuluoti ir išreikšti filosofinius ir teologinius argumentus krikščioniškos doktrinos ir praktikos klausimais atsižvelgdami į oponentų kritiką.

3A. praktiškai ir tinkamai taikyti idėjas ir metodus, kurių išmoko nagrinėdami biblistikos, filosofijos, dvasingumo studijų ir teologinius tekstus;
3B. formuluoti ir išreikšti krikščioniško tikėjimo tiesų išskirtinumą kitų religijų kontekste;
3C. studentai pasirinkę dvigubo bakalauro studijas, jie gebės susieti biblistikos, filosofijos, dvasingumo ir teologines žinias su antrąja pasirinkta specialybe – anglų kalbos ir literatūros ar tarptautinio verslo administravimu
3D. kritiškai vertinti ir naudotis metodologiniais įrankiais, analizuoti, argumentuoti ir susieti idėjas tarpusavyje;

4A. taikyti įvairias teorines žinias ir metodikas tolesnėse studijose;
4B. prisiimti atsakomybę už savo ir kitų ilgalaikį dvasinį ugdymą remiantis svarbiausiomis Rytų ir Vakarų krikščionybės tradicijų praktikomis;
4C. formuluoti ir išreikšti asmeninę krikščioniškos tarnystės filosofiją, kuri formuos jų karjerą po universiteto baigimo;
4D. svariai, atsakingai ir etiškai prisidėti prie savo bendruomenės gerovės.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos (auditorijoje ir mažose grupėse), vaizdo medžiaga, filmai, muzika, kviestinių lektorių paskaitos, mokomieji vizitai ir dvasinio ugdymo praktiniai užsiėmimai; praktika, atliekama prižiūrint kvalifikuotų specialistų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi įvairūs kompetencijų vertinimo būdai ir metodai, pavyzdžiui: testai, savarankiški darbai, rašiniai, kiti rašto darbai, praktiniai projektai. Dėstytojai naudoja tiek visapusišką, tiek analitinę vertinimo rubriką. Studentai gauna iš dėstytojų komentarus ir vertinimus apie atlikto darbo turinį, struktūrą, kalbos vartoseną. Praktikos metu studentai turi galimybę gauti pastabas ir patarimus iš kvalifikuoto specialisto. Diplominis darbas vertinimas komisijos, kurią sudaro pirmininkas iš kitos institucijos, studento darbo vadovo ir diplominio darbo rašymo ir gynimo procesą kuruojančio dėstytojo, taip pat ir recenzento.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro:
a) bendrieji universitetiniai dalykai (51 kreditas): istorija, literatūra, konfliktologija, politinė ekonomija, moralinė filosofija, psichologija /sociologija, lietuvių kalba, ir kt.
b) Privalomieji specialybės dalykai (165 kreditai): biblistika, teologija, religijotyra, praktinė teologija ir filosofija (120 kreditų); diplominio darbo rašymas ir gynimas (12 kreditų); pasirenkami studijų krypties dalykai (18 kreditų) ir praktika (15 kreditų).
c) 24 laisvai pasirenkami dalykai iš bet kurios studijų krypties
Specializacijos: -
Studento pasirinkimai:

a. Studentai gali rinktis gretutines anglų kalbos ir literatūros bei tarptautinio verslo administravimo studijas, kurias baigus suteikiamas dvigubas bakalauro laipsnis. Tokiu atveju studijų programą sudaro 165 pagrindinės specialybės kreditai ir ir 60 gretutinių studijų kreditų.

Dvigubo teologijos ir anglų filologijos laipsnio programa, skirta studentams, kurie domisi darbu tose veiklos srityse, kur reikalingos teologijos, filosofijos žinios bei sklandi anglų kalba, pvz. bažnyčiose ar/ir įvairiose tarptautinėse misijose. Pagrindinės evangeliškosios teologijos programos bei gretutinės anglų klabos ir literatūros studijos suteikia platų išsilavinimą, grįstą artes liberales išsilavinimo modeliu. Absolventai, įgyjantys dvigubą laipsnį, yra pasiruošę tolimesnėms teologijos ar filosofijos studijoms, vykdomoms anglų kalba arba karjerai švietimo, vertimo, viešųjų ryšių ar bet kurioje kitoje srityje, kur svarbūs komunikacijos ir mąstymo įgūdžiai, adaptacija kultūriniame kontekste. Anglų kalbos studijos suteikia studentams pagrindinių anglų kalbos mokymo ar vertimo žinių ir įgūdžių, lavinami akademinės anglų kalbos vartojimo gebėjimai. Integruotos teologijos ir anglų kalbos studijos suteikia absolventams platesnes užimtumo bei įsidarbinimo galimybes.

Dvigubo teologijos ir verslo administravimo laipsnio programa, skirta studentams, kurie domisi darbu ar tarnyste bažnyčiose, pelno nesiekiančiose organizacijose bei tarptautinėse misijose, kur reikalingos verslo, rinkodaros, apskaitos, ekonomikos ar vadybos disciplinų pagrindinės žinios, gebėjimai ir įgūdžiai. Pagrindinės evangeliškosios teologijos bei gretutinės tarptautinio verslo administravimo studijos suteikia platų išsilavinimą, grįstą artes liberales išsilavinimo modeliu. Absolventai, įgyjantys dvigubą laipsnį, yra pasiruošę tolimesnėms teologijos teologijos ar filosofijos studijoms vykdomoms anglų kalba arba karjerai viešajame bei privačiajame sektoriuje, kur svarbios verslo vadybos, organizacijų elgsenos, prisitaikymo įvairiose kultūrose žinios. Verslo krypties studijos suteikia studentams pagrindinių tarptautinio verslo žinių ir įgūdžių. Integruotos teologijos ir verslo administravimo studijos suteikia absolventams platesnes užimtumo bei įsidarbinimo galimybes.

b. 18 ECTS pasirenkamųjų studijų krypties dalykų;
c. 24 ECTS laisvai pasirenkami dalykai iš kitų studijų krypčių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vykdoma anglų kalba bei suteikia galimybę įgyti dvigubo bakalauro laipsnį.