Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinė teisė ir Europos sąjungos teisė (anglų k. - International Law and European Union Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7123

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

EHU_Tarptautine teise ir Europos Sajungos teise_MA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6011KX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460421

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos tarptautinės bei Europos teisės srities specialistus ir tyrėjus, gebančius savarankiškai dirbti teisės ir teisės mokslo srityje bei pagal kitas specialybes, reikalaujančias teisės srities žinių ir kompetencijų, kuriose dirbti suteikia teisę ir sudaro prielaidas teisės magistro diplomas. Svarbia programos sudėtine dalimi yra absolventų pedagoginių įgūdžių įgijimas, suteikiantis galimybę perduoti žinias ir įgūdžius kitoms studentų kartoms.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
1. Gebės pritaikyti įgytas žinias, priimant savarankišką sprendimą sudėtingose situacijose, kurios reikalauja novatoriško arba alternatyvus požiūrio, savalaikio sprendimų koregavimo ir prioritetų diferenciacijos.
2. Gebės susieti gautas žinias apie socialinių mokslų teorijas, humanitarinius ir kitus mokslus su teisinėmis problemomis bei, esant poreikiui, pritaikyti jas praktikoje.
3. Gebės surinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir išanalizuoti ją, taip pat gebėjimas šiuo tikslu rasti ir panaudoti nacionalinius ir tarptautinius šaltinius, įvertinti jų patikimumą, panaudoti įprastas ir naujausias informacines technologijas bei duomenų bazes.
4. Gebės atlikti nepriklausomą mokslinį tyrimą, aiškinti jo rezultatus tarpdisciplininiame kontekste, nacionaliniu ir tarptautiniu požiūriu.
5. Gebės rengti teisėsaugos aktų projektus.
6. Gebės analizuoti ir vertinti fizinių asmenų ir įmonių veiklą teisės principų ir nuostatų kontekste.
7. Gebės plėtoti ir tobulinti praktinę veiklą, įtraukiant į ją naujoviškas socialines paslaugas.
8. Gebėjimas savarankiškai rengti teisės aktų projektus, pagrįsti jų priėmimo poreikį, vertinti priimtų sprendimų įtaką socialiniu, etiniu, ekonominiu ir kitais aspektais.
9. Gebės atstovauti ir koordinuoti atstovavimą fizinių asmenų ir įmonių teisėms ir teisėtiems interesams, atsižvelgiant į profesinę etiką ir tinkamai tvarkant konfidencialią informaciją, taip pat įvertinti ir inicijuoti naujoves, pritraukiant nacionalinius ir (arba) tarptautinius žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrauniversitetinių dalykų bloką sudaro 46 kreditai. Specialiuosius pagrindinius studijų dalykus sudaro – 120 kreditų. Pasirenkamųjų studijų dalykų bendra grupės apimtis – 54 kreditai. Profesinė praktika- 18 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis laisvai pasirenkamus dalykus
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa unikali tuo, kad ji orientuota į tarptautinės ir Europos verslo teisės specialistų rengimą, kurio tikslas – skleisti teisines žinias ir vertybes, būdingas tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės sistemoms, bei siekti Baltarusijos kitų Rytų partnerystės šalių ir Europos Sąjungos teisinių sistemų ir tarptautinio bendradarbiavimo integracijos, ryšių, adaptacijos ir transformavimo tikslų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programa orientuota į tarptautinės bei Europos teisės srities specialistų rengimą mokslinių tyrimų (mokslinių tyrimų institutuose), mokslinių ir pedagoginių (aukštosiose mokyklose), ekspertinių-analitinių (analitikos centruose, visuomeninėse organizacijose) ir organizacinių-teisinių (valstybės organuose, tarptautinėse organizacijose, advokatūroje, konsultavimo įmonėse) užduotims, įskaitant nacionalinės teisės sistemos pertvarkymo bei teisinės kultūros vystymo plėtros užduotis, spręsti.
Tolesnių studijų galimybės:
Teisės krypties doktorantūros studijos.