Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių technologijų paslaugų valdymas (anglų k. - Information Technology Service Management)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kauno technologijos universitetas

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, gebančius projektuoti, kurti, prižiūrėti ir eksploatuoti organizacijos IT infrastruktūrą ir paslaugas.
Studijų rezultatai:
Žinios
• Žino informacinių sistemų ir IT paslaugų projektavimo ir valdymo principus.
• Turi verslo valdymo, finansų, ekonomikos, verslo analitikos, veiklos procesų ir jų valdymo žinių.
• Įvairių programavimo paradigmų, programavimo kalbų ir technologijų žinios.
Gebėjimai tirti
• Geba analizuoti dalykinės srities poreikius ir galimas alternatyvas IT infrastruktūrai ar sistemai kurti arba modernizavimui.
• Geba modeliuoti ir vertinti veiklos ir IT paslaugų valdymo procesus.
Specialieji gebėjimai
• Geba suprasti, kurti ir įgyvendinti IT bei programinių projektų valdymo projektus.
• Žino intelektinių sistemų įvairovę ir konkrečiai situacijai sugeba parinkti ir pritaikyti tinkamiausią sprendimą.
• Suvokia etiško elgesio gaires ir asmeninės informacijos saugos užtikrinimo principus bei sugeba imtis priemonių, IT bei jose naudojamos informacijos saugos lygio užtikrinimui.
Socialiniai gebėjimai
• Geba organizuoti ir planuoti individualų ir grupės darbą.
• Geba bendrauti dalykinėmis IT ir verslo temomis valstybine ir užsienio kalbomis.
Asmeniniai gebėjimai
• Geba sistemingai ir logiškai mąstyti, bei aiškiai perteikti profesinės veiklos žinias, įvairaus tipo auditorijai.
• Suvokia asmeninio tobulėjimo visą gyvenimą poreikį ir sugeba savarankiškai lavinti turimas žinias bei profesinius gebėjimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomas į studentus orientuotas mokymo procesas, akcentuojant balansą tarp dėstytojo, laboratorinių darbų atlikimo ir studentų savarankiško darbo.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimo būdai derinami atsižvelgiant į studijų dalyką ir konkrečias užduotis jame. Naudojamas kritinis kaupiamasis vertinimas, kurio metu taikomas nuolatinis vertinimas. Dažniausiai naudojami laboratorinių ar namų darbų rezultatų ir jų ataskaitų pristatymai raštu bei žodžiu. Specialybiniuose studijų dalykuose integruoti kursiniai darbai ar projektai. Tarpiniai ir sesijos egzaminai vykdomi žodžiu, raštu arba automatinėmis kompiuterinėmis priemonėmis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studentams suteikiamos būtinos pasaulėžiūros (Filosofija; Specialybės kalbos kultūra) ir matematikos (Diskrečioji matematika; Matematinės analizės pagrindai; Mikroekonomika; Tikimybių teorija ir matematinė statistika) žinios.
Specialybiniai studijų dalykai išsiskiria į dvi grupes – informacinių technologijų (Algoritmai ir duomenų struktūros; Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos; Duomenų bazių valdymas; Gamybos technologija ir organizavimas; Į paslaugas orientuotos architektūros; Informacinės saugos pagrindai; Informacinių technologijų ir programavimo įvadas; Informacinių technologijų paslaugų valdymas; Kompiuterinė grafika; Korporacinių sistemų architektūra; Objektinio programavimo technologijos; Objektinis programavimas; Objektiškai orientuotas projektavimas; Operacinės sistemos; Procedūrinis programavimas; Programų kūrimo įvadas; Programų sistemų inžinerija; Programų sistemų testavimas; Projektų valdymo principai) ir verslo bei vadybos (E-logistika; Finansinė apskaita; Finansinių sprendimų pagrindai; Internetinis marketingas; Makroekonomika; Strateginis valdymas; Vadyba; Veiklos procesų valdymo pagrindai; Verslininkystė; Verslo finansai; Verslo teisė; Visuotinė kokybės vadyba) srities.
Taip pats studijų programoje numatytos pažintinė ir gamybinės praktikos, alternatyvūs ir laisvai pasirenkami studijų dalykai, kompleksinis projektas, bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams leidžiama rinktis tarp norimų alternatyvų ir laisvai renkantis norimus studijuoti studijų dalykus.
Alternatyvių pasirinkimų studijų programoje yra keturi, kurių metu renkamasi norimą užsienio kalbą (Anglų, Prancūzų arba Vokiečių užsienio ir specialybės užsienio kalbą), asmeninio tobulėjimo studijų dalyką (Logika, Etika arba Viešoji komunikacija), specialybės gilinimo dalyką (Informacinės valdymo sistemos, Žinių vadybos procesai).
Laisvai apsirenkami dalykai yra du ir gali būti renkamasi be apribojimų iš visų universitete dėstomų studijų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa orientuota į informatikos taikymą veiklos poreikiams tenkinti – technologinių, programinių bei valdymo sprendimų kūrimą ir jų pritaikymą konkrečioje verslo situacijoje. Informacinių technologijų paslaugų valdymo studijas pasirinkę studentai mokysis inovacijų vadybos, į paslaugas orientuotos architektūros, informacinio verslo, verslo procesų valdymo pagrindų ir kitų disciplinų. Studijų metu studentams suteikiamos ne tik informacinių technologijų paslaugų valdymui būtinos žinios, bet lavinami ir jų praktiniai gebėjimai, supažindinama su įvairiais profesionalių organizacijų veikloje naudojamais sprendimais (naudojama speciali IBM medžiaga ir pan.).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šioje studijų programoje suteikiamos žinios ir įgauti gebėjimai leidžia birbti įvairiose pareigybėse informacines technologijas naudojančiose organizacijose, kurti naujas ar valdyti esamas informacinių technologijų kompanijas. Dažniausiai baigę šią studijų programą asmenys dirba projektų vadovais, analitikais, duomenų bazių ir kitų sistemų administratoriais, informacinių technologijų centrų vadovais ir darbuotojais, informacinių technologijų priežiūros specialistais, konsultantais, kitose su informacinėmis technologijomis susijusiose pareigybėse tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę šią studijų programą studentai gali toliau tęsti studijas pasirinktoje Informatikos mokslų magistro studijų programoje Lietuvoje ir užsienyje.