Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Orlaivių pilotavimas (anglų k. - Aircraft Piloting)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7461041

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aeronautikos inžinerijos specialistus, turinčius platų spektrą inžinierinių žinių bei gebėjimų, galinčius vykdyti fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus analizuoti, pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus išmanančius orlaivių mechanines, elektrines, automatines sistemas, gebančius įžvelgti ir spręsti su aviacijos industrijos pokyčiais susijusius orlaivio valdymo iššūkius. Baigus studijas suteikiama galimybė studijuoti doktorantūroje.
Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos specialistai – orlaivių (lėktuvų ir sraigtasparnių) pilotai
Studijų rezultatai:
Žinios
Žinos, supras ir mokės kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, aeronautikos inžinerijos studijų krypties principus ir gebės juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
Žinos ir sistemiškai supras aviacijos inžinerijos studijų programą atitinkančius studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas, gebės taikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus
Gebėjimai tirti
Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas
Gebės planuoti, taikyti naujausius aviacijos inžinerinių problemų sprendimo ir analizės metodus
Gebėjimai atlikti inžinerinę analizę
Gebės spręsti nestandartines, neišsamiai apibūdintas problemas, jas aiškiai formuluoti, taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams aeronautikos inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
Inžinerinis projektavimas. Žinios ir įgūdžiai, reikalingi projektavimo darbams atlikti
Gebės taikyti įgytas žinias spręsdamas nestandartines aeronautikos inžinerijos, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis
Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias aeronautikos inžinerines idėjas bei metodus, priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis problemomis. Inžinerinis projektavimas.
Inžinerinės veiklos gebėjimai. Praktinio darbo gebėjimai spręsti inžinerinius uždavinius

Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų
Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas.
Geba dirbti bei naudotis skrydžių treniruokliais, taikyti juose įgytas žinias pilotuojant lėktuvus, turinčius vieną arba du stūmoklinius vidaus degimo variklius bei yra pritaikyti kilti nuo kietosios dangos; pilotuoti sraigtasparnį, kuris turi vieną stūmoklinį vidaus degimo variklį.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti tarpkultūrinės komandos lyderiu, priimti racionalius sprendimus ekstremaliose ar netipinėse situacijose, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. Holistiškai (visapusiškai) supras aeronautikos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą, labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, geba suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia, geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, pažintinės išvykos, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas, realių situacijų imitavimas treniruokliuose
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš VGTU siūlomų sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė tokio pobūdžio universitetinė studijų programa
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti orlaivių pilotais, valstybinėse ir privačiose įmonėse. Dirbti tiriamąjį, analitinį darbą aviacijos verslo sektoriuje.
Tolesnių studijų galimybės: Turi teisę stoti į doktorantūrą.