Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pramonės gaminių dizainas (anglų k. - Industrial product design)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
1. Rengti pramoninės gamybos specialistus (gamybos inžinerijos bakalaurus), gebančius naudoti naujausius aukštųjų technologijų ir dizaino pasiekimus, žinančius ir suprantančius esminius gamybos inžinerijos principus ir pramoninėje gamyboje vykstančius procesus, mokančius taikyti pagrindinius inžinerijos ir dizaino principus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant pramoninės gamybos problemas, geba kurti įvairios paskirties pramoninės gamybos produktus, rengti jų konstrukcinius ir technologinius projektus, žino kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą, moka užtikrinti sukurtų pramonės gaminių funkcionalumą, konkurencingumą ir aukštą estetikos lygį.
2. Siekti, kad programos absolventas būtų socialiai sąmoningas, intelektualus, novatoriškai mąstantis, galintis analizuoti ir adaptuoti pažangius šiuolaikinio pramoninio dizaino pasiekimus, kultūringas specialistas, kurio kuriami masinės gamybos daiktai atitinka socialinio ir komercinio naudingumo, konstrukcinio tobulumo, gamybos technologiškumo ir ekonomiškumo, funkcinio tikslingumo, estetinio patrauklumo reikalavimus.
3. Išugdyti plataus išsilavinimo gamybos inžinierių, gebantį kritiškai mąstyti, savarankiškai ir kūrybiškai spręsti techninius, technologinius, funkcinius, meninius ir administracinius pramoninės gamybos (projektavimo, gamybos, realizacijos, eksploatacijos) klausimus globalios rinkos sąlygomis, dirbti kūrybiniame kolektyve, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
Matematikos, fizikos ir chemijos žinios ir gebėjimas jas taikyti inžinerinio projektavimo veikloje.
Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos ne tik inžinerinės veiklos tikslams pasiekti, bet ir inžinieriaus plačiai erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti
Bendrosios technologijos mokslų žinios, apimančios mechanikos principus, medžiagų mokslą, elektrotechniką ir elektroniką, inžinerinę grafiką ir supratimas kaip jas panaudoti inžinerinėje veikloje.
Žinios apie pramonės gaminių gamybos įrangą, gaminių dizainą, konstrukcijas, veikimo principus, projektavimo pagrindus, gamybos technologijas, projektavimo ir gamybos planavimą, organizavimą ir pramonės įmonių, žmogiškųjų išteklių valdymą, pramonės rinkodarą.
Gebėjimas rinkti, grupuoti, analizuoti, sintezuoti ir interpretuoti duomenis, reikalingus spręsti gamybos inžinerijos klausimus. Geba suprasti naujausias gamybos inžinerijos technologijas, tirti pramoninio gaminio poreikio, projektavimo, gamybos ir eksploatavimo būdus, analizuoti ir numatyti jų realizavimo ir naudojimo galimybes.
Technologijos mokslų pagrindų supratimas, gebėjimas identifikuoti gamybos inžinerijos problemas, jas analizuoti, projektuoti gamybos technologinius procesus, suvokti jų valdymo metodus, gebėjimas analizuoti, projektuoti įvairius pramonės gaminius, parinkti tinkamas medžiagas, jungimo ir apdirbimo būdus, parengti jų gamybos, testavimo, eksploatavimo programas, spręsti gaminių reklamos ir rinkodaros klausimus.
Gebėjimas rengti pramoninio gaminio projektus, kūrybiškai taikant formodaros, komponavimo ir kitas estetikos žinias, grafinio vaizdavimo dėsnius, kompiuterinio projektavimo galimybes, atlikti inžinerinius skaičiavimus, parengti reikiamą projektinę dokumentaciją, ją teisingai apiforminti.
Plataus išsilavinimo gamybos inžinierius, gebantis kritiškai mąstyti, savarankiškai ir kūrybiškai spręsti techninius, technologinius, funkcinius, meninius ir administracinius pramoninės gamybos klausimus globalios rinkos sąlygomis, atsakingai ir iniciatyviai dirbti kūrybiniame kolektyve, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kompetenciją.
Apibendrinus studijų rezultatus teigiama, kad šios programos siekiamybė yra toks absolventas, kuris žino, kokio gaminio reikia rinkai, moka parengti jo projektą, išmano kaip ir kur jį pagaminti, sugeba nustatyti už kiek, kaip ir kur jį parduoti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pramonės gaminių dizaino studijų programoje numatoma derinti “tradicinius” ir į aktyvų studento studijavimą orientuotus studijų metodus. Teorinės žinios teikiamos naudojant informacinį (žodinį ir vaizdinį) mokymo metodą, kuris labiau pabrėžia dėstytojo darbą ir yra įgyvendinamas paskaitose. Gautų žinių taikymo galimybės studijuojamos ar tam tikros veiklos gebėjimai įtvirtinami naudojant praktinį-operacinį studijų metodą (pratybos, laboratoriniai darbai, praktikos). Siekiant formuoti į studentus orientuotas studijas programoje skatinama disciplinų sąveika, tarpdalykiškumas, taigi kompleksiškai studijuojamos technologijos, meno, socialinių mokslų žinios ir gebėjimai, kurie visai atitinka mokymosi pasiekimų pobūdį. Studijų metu, kiekvieną semestrą studentai rengia “Pramoninio gaminio projektą” (KS), kuris pagrįstas kūrybiniais mokymo(si) metodais, skatinančiais studento savarankiškumą, kritinį kūrybinį mąstymą. Šiam studijų dalykui būdingas į problemą nukreiptas studijavimas, nes kiekvieną semestrą keliama vis kita inžinerinio projektavimo problema, atliekama atvejo analizė, analogų apžvalga, tarpinių projekto stadijų aptarimai, diskusijos. Paskaitų metu dėstytojas pateikia su problema susijusių naujausių mokslinių pasiekimų informaciją, o pratybų metu šios žinios interpretuojamos, naudojamos sprendimams generuoti; šiuo metu dėstytojas yra patarėjas, rodantis problemos sprendimo kryptis ir galimybes. Programoje numatoma individualizuoti studijas, asmenines konsultacijas derinti su savarankiško darbo formomis (kursiniai darbai, užduotys, referatai, namų darbai, kt.), taikyti naujausius studijų metodus, skatinančius studijuojančiųjų aktyvesnį įsitraukimą į studijų procesą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų pasiekimų vertinimo kriterijai ir būdai atitinka programos mokymo ir mokymosi metodus ir yra pagrįsti studijų programos tikslais bendrai ir kiekvieno studijų dalyko tikslu. Vertinant studento pasiekimus laikomasi pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo ir nešališkumo principų. Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema. Kiekvieno studijų dalyko pasiekimų vertinimui sudaroma aiški, detali kaupiamojo balo struktūra (formulė). Į kaupiamąjį balą įtraukiami tarpiniai žinių ir gebėjimų vertinimai (egzaminai, atsiskaitymai, kolokviumai, tarpinės peržiūros), savarankiškų darbų vertinimai (namų darbai, kursiniai darbai, kursiniai projektai, esė, referatas), dalyvavimo diskusijose, seminaruose aktyvumas ir rezultatyvumas. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Egzaminas laikomas raštu. Profesinės praktikos vertinamos įskaita, pagal pateiktos praktikanto ataskaitos atitikimą užduočiai ir praktikos vadovo atsiliepimo pozityvumą. Baigiamasis darbas 1, 2 vertinamas įskaita, remiantis numatytos užduoties atlikimu (parengta ataskaita). Baigiamasis darbas 3 pasiekti rezultatai (parengtas baigiamasis projektas) vertinami kolegialiai, t.y. vertina universiteto rektoriaus sudaryta baigiamųjų darbų gynimo komisija.

Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (8 kreditai).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpdalykinio pobūdžio studijų programa, integruoja technologijos mokslų, meno (dizaino) ir socialinių mokslų žinias ir gebėjimus.