Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gyvūno ir žmogaus sąveika (anglų k. - Animal and Human Interaction)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Gyvulininkystė

Studijų krypties šaka

Gyvūnų mokslas

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-39

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450811

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos socialiai atsakingus gyvūnų mokslo specialistus, turinčius fundamentinių žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypties ir susijusių studijų krypčių žinių bei išugdyti gebėjimus reikalingus parinkti gyvūnų veisimo metodus, mitybos ir laikymo technologijas, vertinti gyvūnų elgseną, užtikrinti gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, racionaliai panaudoti gyvūnus kaip rekreacijos ir žmonių sveikatos gerinimo išteklius bei kitos specializuotos profesinės veiklos problemoms spręsti, konkurencingo verslo vystymui.
Studijų rezultatai:
Suprasti žmogaus pažintinių gebėjimų atsiradimo, jo fenomenalumo ir saviraiškos prielaidas.
Gebėti savarankiškai mokytis ir nuolat ugdyti savo profesionalumą, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.
Gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu gimtąja ir užsienio kalbomis.
Turėti fundamentinių gyvūnų biologijos, jų morfologijos ir fiziologijos žinių bei gebėti šias žinias taikyti vykstančių biologinių ir biocheminių procesų pažinimui.
Turėti gyvūnų mitybos, agronomijos ir pašarininkystės žinių ir gebėti jas taikyti vertinant mitybos veiksnių poveikį gyvūnų sveikatingumui ir reprodukcinėms savybėms bei aprūpinant gyvūnus pašarais.
Turėti specialiųjų genetikos, veterinarijos, gyvūnų elgsenos, reprodukcijos ir imunologijos žinių, kurias gebės taikyti gyvūnų veisimo, sveikatingumo, gyvūnų gerovės užtikrinimo, aplinkos taršos mažinimo, visuomenės sveikatos saugos vykdymo profesinėje veikloje.
Žinoti gyvūnų sąveikos su aplinka dėsningumus, elgsenos ypatumus ir problemas, gebėti vertinti aplinkos veiksnių įtaką gyvūnams, atrasti sąsają ligų paplitimo tarp gyvūnų, visuomenės ir aplinkos.
Žinoti naujausias gyvūnų auginimo ir laikymo technologijas ir jų taikymą profesinėje veikloje.
Žinoti pagrindines ekonomikos, vadybos, rinkodaros kategorijas ir jomis apibūdinamus reiškinius, procesus bei ekonomikos, vadybos ir rinkodaros funkcijas, principus, metodus ir jų taikymą profesinėje veikloje.
Žinoti asmenybės raidos ypatumus, sveikatos psichologijos žinių ir metodų taikymą sveikatos priežiūros, profilaktikos ir prevencijos srityse, supras gyvūnų terapijos prasmę ir esmę, išmanys taikymo metodikas, tikslines grupes ir darbo principus.
Gebėti rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus gyvūnų mokslo problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais.
Gebėti interpretuoti gyvūnų mokslo informaciją ir pritaikyti ją platesniame profesinės veiklos ir mokslinių tyrimų kontekste.
Gebėti įvertinti ir analizuoti gyvūnų mitybos fiziologinius poreikius, sudaryti racionus, organizuoti gyvūnų šėrimą, parinkti tinkamas šėrimo technologijas, organizuoti pašarų gamybą.
Gebėti organizuoti gyvūnų veisimą, taikyti inovatyvius gyvūnų selekcijos metodus, didinti veislinę vertę.
Gebėti suteikti gyvūnui pirmąją pagalbą, parinkti ir taikyti gyvūnų higienos ir gerovės sistemas.
Gebėti įvertinti įvairiomis ligomis sergančių asmenų psichologinius poreikius, taikyti gyvūnų terapijos metodus, atsižvelgiant į gyvūnų biologinius ypatumus, užtikrinti gyvūnų gerovę gyvūnų terapijos proceso metu.
Gebėti konsultuoti gyvūnų laikytojus gyvūnų etologijos, gerovės, veisimo, mitybos, laikymo ir gyvūnų panaudojimo klausimais.
Gebėti kurti verslo įmones, organizuoti ir vykdyti veiklą, parinkti išteklius, priimti verslo vystymo sprendimus, tirti rinką ir parengti rinkodaros priemonių kompleksą.
Žinoti apie šuns atsakingą priežiūrą bei veisimą, dresavimo specialiose srityse pagrindus bei medžioklinės, dekoratyvinės bei tarnybinės kinologijos ypatumus .
Žinoti žirgų mitybos ypatumus, pagrindinius ligų simptomus, pažangiausius reprodukcijos metodus, auginimo ir treniravimo principus, metodus bei procedūras, žirgų ir raitelių ugdymo technologijas.
Žinoti žuvų išteklių, žuvininkystės tvenkinių ir kitų vandens telkinių panaudojimą rekreacinei žūklei bei žūklės sportui, vandens organizmų ligas, jas sukeliančias priežastis, išmanys akvakultūros gyvūnų veisimo, auginimo ir maitinimo technologijas, jų paskirtį ir pritaikymo principus.
Gebėti identifikuoti pagrindines dekoratyvinių, tarnybinių ir medžioklinių šunų veisles, planuoti, organizuoti, parinkti ir vertinti šunų selekcijos metodus, šėrimo, auginimo ir laikymo technologijas, identifikuoti paveldimas ligas, vykdyti šunų atranką dresavimui, įgis pirminius šunų dresavimo, parodų ir darbinių savybių bandymų gebėjimus.
Gebėti vertinti žirgų mitybos poreikius skirtingais reprodukcijos tarpsniais, pritaikyti skirtingus treniravimo metodus, parinkti priemones ir metodus žirgų sveikatingumui gerinti.
Gebėti organizuoti rekreacinę veiklą bei susijusias veiklas žuvininkystės tvenkiniuose bei kituose vandens telkiniuose, įvertinti žuvų ligų poveikį aplinkai ir parinkti prevencijos ir apsaugos priemones bei metodus.
Gebėti konstruktyviai bendrauti tarpasmeninėje ir daugiakultūrėje aplinkoje, veikti savarankiškai ir komandoje.
Reikšti ir suprasti skirtingus požiūrius bei argumentuotai diskutuoti sprendžiant specializuotas profesinės veiklos problemas.
Gebėti mokytis savarankiškai ir tobulinti įgūdžius, taikyti įgytas žinias profesinėje veikloje ir mokyti kitus.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita, rašto darbai, klaidų analizė, demonstravimas, laboratoriniai ir praktiniai darbai, darbas individualiai ir grupėse, pristatymai, seminarai, diskusija, atvejo analizė, problemų sprendimas, konsultavimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Gyvūnų mokslo studijų programos studentų pasiekimų vertinimo koncepcija yra suderinta su nacionalinių ir tarptautinių dokumentų turiniu. Studentų pasiekimų vertinimui pritaikytos Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos 2008/C 111/01/EB dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo, todėl vertinimu siekiama dviejų tikslų: įvertinti studentų pažangą ir įvertinti galutinius mokymosi rezultatus, studijų programoje įvardytus kaip numatomi mokymosi studijų rezultatai. Studentų pasiekimų vertinimo sistemos principai yra įvardinti LSMU Studijų reglamente. Pirmosios studijų pakopos programose taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Dalykų studijų rezultatų pasiekimai įvertinami egzaminu, praktikų rezultatų pasiekimai įvertinami praktikos gynimu, o visos studijų programos rezultatų pasiekimai įvertinami bakalauro baigiamuoju darbu, kurį studentas pradeda ruošti prasidėjus studijoms ir pristato viešai baigiamųjų darbų gynimo komisijoje. Reikalavimai baigiamųjų darbų rengimui, metodiniai nurodymai ir vertinimo tvarka pateikti GM studijų programos baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamente, patvirtintame Gyvulininkystės technologijos fakulteto tarybos posėdyje 2016 m. lapkričio 9 d., protokolo Nr. 3 (100). Metodinę pagalbą dėstytojams parenkant vertinimo metodus teikia Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos centras.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai, tiek dieninėse, tiek ištęstinėse studijose sudaro po 177 ECTS kreditus, bendrieji universitetiniai dalykai po 15 ECTS kreditų. Pirmame kurse pagrindą sudaro bendrieji universitetiniai dalykai (Įvadas į universitetines studijas; Profesinė kalba; Filosofija; Matematika ir informatika) ir studijų krypties dalykai (Gyvūnų biologija; Genetika; Biochemija; Ląstelės biologija; Gyvūnų morfologija ir fiziologija; Agronomija). Antrą kursą sudaro studijų krypties dalykai (Biostatistika; Ekologija ir aplinkosauga; Pašarininkystė; Gyvūnų mityba; Gyvūnų veisimas ir kiti dalykai). Antro kurso IV semestre studentai jau pasirenka specializaciją ir pradeda savo žinias gilinti tam tikroje specializacijoje. Specializacijoje „Kinologija“: Šunų mityba (IV semestras), Šunų veislės, jų auginimas ir panaudojimas (V semestras), Šunų ligos (VI semestras); specializacijoje „Žirgininkystė“: Žirgų šėrimas, ligos (IV semestras), Žirgų auginimas ir treniravimas (V semestras), Žirgų reprodukcija (VI semestras); specializacijoje „Akvakultūra“: Verslinė ir rekreacinė žuvininkystė (IV semestras), Žuvų, vėžiagyvių ir zooplanktono auginimo technologijos (V semestras), Žuvų ligos (VI semestras). Trečio kurso V semestre studijuojami studijų krypties dalykai (Rinkodara; Gyvūnų auginimas). VI semestre: Gyvūnų terapija ligonių reabilitacijai; Taikomoji sveikatos psichologija; Gyvūnų sveikatingumas.
Praktikai skirta 15 kreditų.
Specializacijos:
Nuo IV semestro studentas turi pasirinkti vieną iš šių specializacijų: „Kinologija“, „Žirgininkystė“ ir „Akvakultūra“. Kiekviena specializacija sudaro po 23 ECTS kreditus. Specializacijoje „Kinologija“: Šunų mityba, Šunų veislės, jų auginimas ir panaudojimas, Šunų ligos; specializacijoje „Žirgininkystė“: Žirgų šėrimas, ligos, Žirgų auginimas ir treniravimas, Žirgų reprodukcija; specializacijoje „Akvakultūra“: Verslinė ir rekreacinė žuvininkystė, Žuvų, vėžiagyvių ir zooplanktono auginimo technologijos, Žuvų ligos.
Specializacijų dalykai sudaryti eilės tvarka, taip kad studentas palaipsniui gilintų savo žinias: gyvūnų šėrimo, auginimo, treniravimo, reprodukcijos, ligų ir ūkinių gyvūnų produkcijos kokybės dalykuose.
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę rinktis laisvai pasirenkamus dalykus, kurių pagrindinis tikslas ugdyti socialinius ir asmeninius gebėjimus bei kompetencijas. Pasirenkami dalykai (3 kreditai):
Bendroji chemija; Civilizacijų istorija; Europos integracijos procesai; Gamtinė ir tradicinė daržininkystė; Kūno kultūra; Invazinės rūšys; Gyvūnų negetiniai ištekliai; Užsienio kalba (italų, danų, rusų, prancūzų, švedų, vokiečių); Pasaulio biologinė įvairovė; Žirgų veislininkystės technologijos; Gyvūnai ir sveikata; Sportiniai žaidimai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos išskirtinumas. Gyvūnų mokslo studijų programos autentiškumą ir išskirtinumą sąlygoja tai, kad LSMU yra vienintelis universitetas rengiantis žemės ūkio ir veterinarijos krypties, gyvūnų mokslo specialistus. Studijų programa unikali turėdama tris specializacijas: Kinologijos, Žirgininkystės, Akvakultūros. Programa skirta suteikti žinių ir išugdyti gebėjimų apie gyvūnus, laikomus estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti, jų panaudojimą rekreacijos, verslo ar kitiems poreikiams tenkinti.
Studijų planas buvo atnaujintas 2014 m. Keletas dėstomų dalykų/modulių buvo apjungti, kai kurių dalykų/modulių buvo pakoreguotas turinys bei sukurti nauji dalykai/moduliai, neviršijant 20 proc. programos apraše deklaruotų pagrindinės krypties studijų dalykų/modulių keitimo.
Atsižvelgiant į studentų norus ir lūkesčius SPK nuolatinėse ir ištęstinėse Gyvūnų mokslo studijose pakeitė dalyko pavadinimą ir turinį iš „Gyvūninės produkcijos gavyba“ į „Ūkinių gyvūnų auginimas II“.
Gyvūnų mokslo komitetas atsižvelgiant į dalykų nuoseklumą, dalyką „Matematika ir informatika“ (3 ECTS kreditų) iš II kurso perkėlė į I, o dalyką „Pašarininkystė“ (3 ECTS kreditų) iš I kurso perkėlė į II kursą. Siekiant pagerinti studijų programos kokybę bei atsižvelgiant į studentų pageidavimus, SPK, dalykų turinį pakoregavo: du moduliai, t.y. Ūkinių gyvūnų auginimas I“ (15 ECTS kreditų) ir „Ūkinių gyvūnų auginimas II) (15 ECTS kreditų) buvo panaikinti ir jų vietoje pasiūlytas modulis „Gyvūnų auginimas“ (10 ECTS kreditų). Pasiūlius naują modulį su mažesniu kreditų skaičiumi, likę 20 ECTS buvo paskirstyti sekančiai: 5 ECTS kreditai pridėti prie specializacijos (iš 18 kreditų specializacija pakeista į 23 ECTS kreditus), dalykas „Taikomoji etologija ir gyvūnų gerovė“ padidintas 3 ECTS kreditais (iš 6 ECTS kreditų į 9 ECTS kreditus) ir įtraukti du nauji dalykai - „Gyvūnų terapija ligonių reabilitacijai“ (6 ECTS kreditai) ir „Taikomoji sveikatos psichologija“ (6 ECTS kreditai).
Studijų programos komitetas, atsižvelgdamas į studentų siūlymus, kurie buvo išsakyti Gyvūnų mokslo komiteto posėdžiuose, įtraukė daugiau pasirenkamųjų dalykų „Žirgų veislininkystės technologijos“ ir „Gyvūnai ir sveikata“; „Pasaulio biologinė įvairovė“.
Gyvūnų mokslo komiteto narių ir LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro iniciatyva pasirašytos sutartys su užsienio universitetais, kurių dėka Gyvūnų mokslo studijų programos studentai turi galimybę išvykti praktikai pagal Erasmus mainų programą į užsienio universitetus ir įmones: Kaposvá University – Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Vengrija); SGGW – Warsaw University of Life Sciences – Faculty of Animal Sciences (Lenkija); University of Agriculture in Krakow (Lenkija); The University of Szeged, Faculty of Agriculture (Vengrija); Elmtree dog training and education centre (Anglija).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos numatomi studijų rezultatai – žinios ir gebėjimai būtini gyvūnų prekių pardavimo ir paslaugų įmonėse, pašarų gamybos ir prekybos įmonėse, rekreacijos paslaugas teikiančiose verslo struktūrose (kaimo turizmo sodybose), viešojo saugumo institucijose (valstybės sienos apsaugos, muitinės, policijos, krašto apsaugos, laisvės atėmimų vietų įstaigų kinologijos centruose), įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, sveikatos rekreacijos paslaugų centruose (kaniterapijos, hipoterapijos), gyvūnų globos namuose/vietose, gyvūnų laikinojo apgyvendinimo paslaugas teikiančiose organizacijose, taip pat kurti ir plėtoti nuosavą verslą.
Programos vieta tarp kitų aukštojoje mokykloje vykdomų tos pačios krypties studijų programų. Gyvūnų mokslo pagrindinių studijų programa yra vienintelė Gyvūnų mokslo šakos programa Lietuvoje, kuri vykdoma Lietuvos sveikatos mokslų universitete.
Apibendrinant galima teigti, kad studijų programa yra unikali, atitinka Universiteto misiją, šiuolaikines mokslo tendencijas. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra apibrėžti, viešai skelbiami, atitinka studijų rūšį, pirmąją pakopą ir VI kvalifikacijų lygį. Kadangi tik 2017 m. bus išleista 1-a absolventų laida, todėl negalimas išsamus studijų programos tikslo, rezultatų apibūdinimas ir vertinimas. Siekiant, kad studijų programa atitiktų ir pateisintų socialinių partnerių lūkesčius, numatoma tolesnė periodinė studijų programos stebėsena ir studijų rezultatų atnaujinimas. Reikalinga nuolatinė studijų programų ir tendencijų, mokslinių tyrimų, darbo rinkos Programos temomis stebėsena Lietuvoje ir užsienyje, siekiant operatyviai reaguoti tikslinant studijų programos rezultatus.
Tolesnių studijų galimybės:
Studentai baigę Gyvūnų mokslo bakalauro programą, studijas galės tęsti studijuodami magistrantūroje.