Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaikystės pedagogika (anglų k. - Childhood Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX054

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
užtikrinti studijuojančiųjų bazinį, europinius standartus atitinkantį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas profesinei veiklai, ugdant ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ir/ar pasirengti studijoms magistrantūroje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
1. Vertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko bendruosius fizinės, pažinimo, psichosocialinės raidos dėsningumus.
2. Pažinti, analizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko poreikius, individualizuoti ir diferencijuoti jų tenkinimo būdus, rengti individualias programas.
3. Įvertinti vaiko aplinkos, psichologinių, tautinių, kultūrinių, socialinių, ekonominių, politinių veiksnių reikšmę ugdymui (-si).
4. Nustatyti, interpretuoti ir apibendrinti ugdytinių pasiekimų lygį ir daromą pažangą.
5. Modeliuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, skatinant vaiko dvasinį, emocinį, socialinį ir intelektualinį tobulėjimą.
6. Analizuoti, planuoti, organizuoti, vertinti vaiko ir vaikų grupių veiklą.
7. Taikyti ugdymo (-si) strategijas, koncepcijas, technologijas, inovatyvius būdus ir metodus.
8. Valdyti interaktyvią pedagoginę sąveiką, derinant vaikų ugdymą (-si), priežiūrą ir globą, savo veiklą grindžiant vaiko teisių pripažinimu ir apsaugos reikalavimais.
9. Taikyti psichosocialines ir edukacines intervencijas, remiantis vaiko pedagoginių, psichologinių, socialinių, teisinių problemų žinojimu.
10. Kurti ir palaikyti saugią, vaiko raidą, aktyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą skatinančią ugdymo (-si) aplinką, puoselėjant įvairias veiklos sritis bei sociokultūrinę integraciją.
11. Įtraukti šeimą į aktyvią pedagoginę sąveiką, atsižvelgiant į vaiko ugdymo (-si) šeimoje specifiką, vaiko individualumą.
12. Sistemingai teikti socialines ir edukacines paslaugas šeimai, siekiant kokybiškesnio vaiko ugdymo(-si).
13. Bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais bei administracija vaikų ugdymo (-si), įstaigos valdymo klausimais.
14. Dirbti komandoje, siekiant socialinės partnerystės, su vaiko ugdymo, priežiūros ir pagalbos paslaugas teikiančiomis institucijomis ir specialistais.
15. Rinkti ir analizuoti mokslinių tyrimų duomenis, reikalingus problemos sprendimui, vertinti ir interpretuoti probleminę situaciją, atpažinti pokyčių poreikį.
16. Projektuoti pedagoginį tyrimą: išmanyti mokslinių ir praktinių tyrimų metodologiją, pasirinkti adekvačią tyrimo strategiją, struktūrą ir metodus.
17. Organizuoti profesinės veiklos tyrimą: naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, rinkti teorinę ir empirinę medžiagą, ją analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti.
18. Kokybiškai parengti ir aiškiai bei argumentuotai pristatyti pedagoginio tyrimo ataskaitą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, praktinės užduotys, problemomis grįstas mokymas, darbas grupėse, literatūros apžvalgos pristatymas, seminaras, individualios konsultacijos, pažintinės išvykos, darbo vizitai, veiklos refleksija, projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (vykdomi kolokviumai, atliekami: individualūs projektai, pratybų atsiskaitymai, ataskaitos, žodiniai iliustruoti pranešimai, darbų aplankai (portfolio), ir kt.) ir baigiamojo egzamino metu. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Vertinant pasiekimus taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema.
Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti bendruosius universitetinius dalykus (6 kreditų), laisvai pasirenkamus dalykus (8 kreditai) ir studijų krypties laisvai pasirenkamus dalykus (8 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos yra vykdoma nuotoliniu būdu. Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, pasirenkant gretutines studijų programas.