Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalba naujosioms medijoms (anglų k. - English for New Media)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-48

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistą, gebanti vykdyti tokias užduotis:
laisvai bendrauti bendrine ir dalykine anglų kalba, dirbti kūrybinėse komandose, sėkmingai veikti tarptautinėje medijų rinkoje, kurti bei vystyti savarankišką kūrybinę veiklą, dirbti reklamos, viešųjų ryšių paslaugas teikiančiose įmonėse, leidybos versle, efektyviai naudotis elektroninio verslo galimybėmis.
Studijų rezultatai:
Absolventai įgys tokias dalykinės srities žinias ir gebėjimus:
- bendrauti rišlia (bendrine, dalykine ir internetine) anglų kalba žodžiu ir raštu įvairiose komunikacinėse situacijose ir veiklos srityse;
- rengti komunikacinius pranešimus, pristatymus raštu ir žodžiu anglų kalba;
- kurti ir redaguoti įvairių tipų tekstus anglų kalba žodžiu ir raštu;
- analizuoti ir interpretuoti įvairaus stiliaus ir žanro tekstus;
- greitai orientuotis anglų kalba parašytuose dokumentuose ir tekstuose, juos apibendrinti anglų ir lietuvių kalbomis;
- versti bendrinius bei dalykinius tekstus (reklaminius ir informacinius leidinius, pristatymus, publicistinius straipsnius, laidų įrašų tekstus ir pan.) raštu;
- taikyti bendrinės ir dalykinės anglų bei lietuvių kalbos normas verčiant, apibendrinant, rengiant tekstus;
- taikyti žinias apie vertimo teoriją, vertimo rūšis ir metodikas, gimtosios ir anglų kalbų struktūrų panašumus ir skirtumus;
- naudotis šiuolaikinėmis vertimo technologijomis verčiant tekstus;
- suvokti skirtingų kultūrų ypatumus ir į juos atsižvelgti bendraujant ir bendradarbiaujant tarptautinėje komandoje;
- užmegzti ir palaikyti dalykinius ryšius su užsienio partneriais;
- atstovauti organizacijai renginiuose (parodose, mugėse, pristatymuose ir pan.) bei internetinėje erdvėje;
- suvokti medijų darbo turinį ir specifiką šiuolaikinėje visuomenėje, sudėtingus tarpusavio santykius tarp visuomenės, kultūrų ir medijų;
- žinoti pagrindines sąvokas, susijusias su teksto analize, žanrų teorija, faktų pateikimu bei nuomonių kūrimu medijose;
- suprasti tarpdalykinį medijų ryšį su lingvistika, psichologija, rinkodara bei gebėti tai taikyti studijų ir profesinėje veikloje;
- kurti medijų turinį, metodologiškai pagrindžiant ir derinant įvairias medijų technologijas ir komunikacijos priemones;
- panaudoti įvairias informacines technologijas studijų ir profesinėje veikloje kuriant šiuolaikines medijas.

Taip pat įgys bendrąsias (socialines ir asmenines) žinias ir gebėjimus:
- pažinti ir vertinti socialinę ir kultūrinę aplinką;
- prisitaikyti prie skirtingų kultūrinių bendravimų stilių;
- efektyviai valdyti (planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti) komandinę bei savarankišką veiklą taikant IKT;
- savarankiškai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti siekiant tikslų bei atliekant numatytas užduotis;
- ugdyti verslumo kompetencijas, leisiančias prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų;
- pritaikyti dalykines žinias praktinėje veikloje;
- formuluoti, argumentuoti ir spręsti problemas, susijusias su studijų ir profesine veikla.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimui bus taikoma dešimties balų skalė, pateikta VVK studijų rezultatų vertinimo tvarkoje. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, atliekami projektai ir grupinio darbo užduotys ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: lietuvių kalbos kultūra, psichologija, integruotos verslo studijos, informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai:
šiuolaikinė anglų kalba, dalykinė anglų kalba (dalykų modulis, kurį sudaro du dalykai), rašymas (dalykų modulis, kurį sudaro trys dalykai), kalbotyros įvadas, lyginamoji stilistika ir lingvistinė teksto analizė, vertimas ir redagavimas, šiuolaikinė literatūra anglų kalba, viešasis kalbėjimas, sociologijos įvadas, rinkodara ir viešieji ryšiai (dalykų modulis, kurį sudaro trys dalykai), projektų valdymas, medijų įvadas ir kiti.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai.
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti papildomus tos pačios studijų krypties arba kitos studijų krypties dalykus.
Siekiant pagilinti žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų Programavimo ir internetinių technologijų, Medijų ir kompiuterinių žaidimų, Mobiliųjų technologijų ir saugumo studijų programų, Verslo vadyba ir marketingas, Transporto verslo vadyba, Svetingumo ir renginių industrijos studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
AKNM programos turinys ir studijų metodai suderinti su atitinkamo lygio tarptautinių anglų kalbos egzaminų reikalavimais kitakalbiams: su Cambridge English: Advanced (C1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis), Cambridge Business English Certificate (BEC), City & Guilds English for Business Communication ir London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications in English for Business. Studijų eigoje studentai galės pasirengti ir, esant poreikiui, išlaikyti šiuos egzaminus.
Pagal sutartis su partneriais studentai gali atlikti praktiką užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, turinio rašymo medijoms praktika, bus atliekama kolegijoje. Antrame kurse medijų kūrimo praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji turinio kūrimo ir vertimo praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat gali būti renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu, jeigu praktika tiesiogiai siejasi su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
AKNM studijų programos absolventai galės tęsti studijas anglų filologijos arba medijų studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.