Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūno kultūra ir gamtamokslinis ugdymas (anglų k. - Physical Culture and Natural Science Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Švietimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-35

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450110

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos, nuolat besimokantį, iniciatyvų, kompetentingą kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo pedagogą, įgijusį pirmosios pakopos universitetinį išsilavinimą, bendrakultūrines, profesines, bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas ir gebantį profesinėje veikloje taikyti įgytas žinias bei gebėjimus.
Studijų rezultatai:
1. Bus sukaupęs teorinį pažinimą suteikiančių žinių apie pedagoginius reiškinius ir edukacinę veiklą, kūno kultūros, sporto ir sveikatos, gyvosios ir negyvosios gamtos faktus, reiškinius ir dėsningumus, kurias mokės perteikti ugdytiniams.
2. Gebės apibūdinti kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo(si) teorijas, koncepcijas, modelius, jų kaitos tendencijas ir taikymo galimybes tarpdalykinėse studijose ir/ar profesinėse veiklos srityse.
3. Gebės kritiškai vertinti ir interpretuoti kūno kultūros ir gamtos mokslų informacijos šaltinius, kūrybiškai taikyti šiuolaikines edukacines idėjas, mokinio pažinimo ir reiškinių vertinimo strategijas bei technologijas, būtinas kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo naujovėms diegti.
4. Gebės pažinti biologinę įvairovę, įvertinti jos būklę, kompleksiškai naudoti įvairius ekologinės analizės metodus, atlikti dirvožemio, vandenų, atmosferos taršos tyrimus, įvertinti atskirų regionų, ūkio subjektų ekologinę būklę ir problemas, siūlyti jų sprendimo būdus.
5. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mokslinėms ir profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais, suvoks mokslinių tyrimų metodologiją, gebės savarankiškai parengti tyrimų planą bei atlikti tyrimą, parengti tyrimo ataskaitą, interpretuoti ir diskutuoti apie gautus rezultatus.
6. Gebės integraliai aiškinti gamtos mokslų ir kūno kultūros dalykus, skatins domėtis gamtos mokslų ir technologijų raida, gebės modeliuoti, planuoti, organizuoti ugdymo procesą ir adaptuoti bendrąsias dalykų programas, atsižvelgiant į individualius ir specialius mokinių poreikius.
7. Gebės parengti ir įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklos kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo programą, ilgalaikius ir trumpalaikius ugdymo planus, remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, nustatyti pamatuojamus tikslus, mokymo(si) rezultatus, parinkti ir pasirinkti mokymo(si) metodus, numatyti materialinius išteklius bei parengti įdomią ir prasmingą mokymo(si) medžiagą, taikant informacines kompiuterines technologijas bei strategijas, kūno kultūros ir gamtos mokslų ugdymą grįsti naujausiais mokslo pasiekimais bei specialistų rekomendacijomis.
8. Gebės bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus, konceptualiai, vaizdžiai ir aiškiai reikšti mintis, interpretuoti faktus rašytine ir žodine forma, gebės dirbti komandoje, prisiimant atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
9. Gebės projektuoti savo profesinę karjerą, išsiugdys profesinę motyvaciją ir poreikį gilinti dalykines ir pedagogines žinias bei gebėjimus, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis, siekiant efektyviai integruotis į sparčiai besikeičiančią visuomenę, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatais grindžiamos kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo studijų programos mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studento savarankišką mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą, diegiant inovatyvius studijų organizavimo ir veiklos metodus, naudojant laboratorinę praktiką. Studijų procesas realizuojamas derinant skirtingas studijų formas (kontaktinį ir savarankišką darbą). Vykdomas kryptingas ir reguliarus studentų konsultavimas. Studijos yra orientuojamos į bendravimo ir bendradarbiavimo, savarankiškos praktinės veiklos, komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio mąstymo skatinimo metodikos diegimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai žodžiu ir raštu, kontroliniai darbai, testavimas, projektinė veikla, prezentaciniai metodai, praktikos ataskaitos, literatūros ir kitų informacijos šaltinių apžvalga, tiriamasis darbas, baigiamieji darbai.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė Lietuvoje bakalauro studijų programa, yra galimybė įgyti sporto ir ekologijos bakalauro laipsnį ir dvigubą kvalifikaciją – kūno kultūros ir gamtamokslinio ugdymo mokytojo.