Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistikos verslas (anglų k. - Logistics Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-34

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-134_VVK Transport Business Management_B_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis šios programos tikslas – išugdyti transporto verslo profesionalą, mokantį ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas bei gebantį teorines žinias ir praktinius įgūdžius sėkmingai naudoti globalioje transporto ir logistikos paslaugų rinkoje.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos
Geba demonstruoti iniciatyvą, kritinį mąstymą, sisteminį požiūrį dirbant savarankiškai bei komandoje laikantis veiklos kokybės ir etikos principų;
Geba demonstruoti dalykines žinias ir įgūdžius pristatant ir sprendžiant profesinės veiklos uždavinius;
Geba verslumo elgesio įgūdžius taikyti asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui savalaikiai reaguojant į aplinkos pokyčius;
Geba naudoti savo žinias ir įgūdžius atsakingai, suvokia savęs tobulinimo poreikį;
Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei raidai, gerovei ir aplinkai;
Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje.
Dalykinės kompetencijos
Geba surasti ir tinkamai suprasti profesinės srities informaciją bent dviem užsienio kalbomis;
Žino ir naudoja bent dvi užsienio kalbas komunikuojant profesinėje veikloje ir su visuomene;
Išmano ir moka taikyti transporto veiklą reglamentuojančius tarptautinius ir nacionalinius teisės ir poįstatyminius aktus, išmano transporto politiką bei suvokia transporto ir logistikos veiklos svarbą globalioje rinkoje;
Geba rinkti ir analizuoti duomenis reikalingus transporto ir logistikos profesinėms veiklos problemoms spręsti;
Išmano transporto kaip ūkio šakos specifines veiklas, procesus ir moka juos vykdyti bei inicijuoti inovacijas;
Moka argumentuotai ir nešališkai pateikti savo nuomonę transporto ir logistikos veiklos klausimais;
Žino rinkos veiksnius, turinčius įtakos įmonės veiklai bei moka taikyti marketingo principus veiklos gerinimui;
Moka efektyviai pasirinkti ir tinkamai naudoti technologines, organizacines ir metodines vadybos priemones;
Moka dokumentuoti veiklą pagal galiojančius teisės aktus;
Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti vadybinius procesus;
Žino verslo rūšis, formas bei jas įtakojančius veiksnius;
Moka rengti verslo projektus ir organizuoti jų įgyvendinimą;
Moka analizuoti verslo pokyčius ir reaguoti į juos siekiant verslo tikslų;
Geba analizuoti rinkos informaciją sistemiškai planuojant ir palaikant ryšius su klientais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: psichologija, informacinių technologijų taikymas, teisės pagrindai, anglų kalba.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai:
Transporto sistema, verslo organizavimas, logistikos pagrindai + projektas, vadyba ir organizacijų elgsena, informacinės ir intelektinės transporto sistemos; ekspedijavimas ir muitinės veikla, personalo vadyba, projektų valdymas, projektas; marketingas, pardavimų valdymas, dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija, apskaitos pagrindai, vežimų technologijos + projektas; matematika, mikroekonomika, makroekonomika, statistika, transporto teisė, transporto politika, sandėlių logistika ir atsargų valdymas + projektas; darbo sauga ir ergonomika, tiekimo grandinės valdymas, tarpkultūrinė verso komunikacija specialybės anglų kalba, antroji užsienio kalba.
Praktikos: praktika verslo įmonėje, baigiamoji praktika – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas (projektas) – 9 kreditai
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gilindami žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
Studijuojant ir taikant projektinio mokymo metodiką, realizuojamos užduotys ne tik logistikos verslo kryptyje. Inicijuojamos tarpdisciplininės užduotys bendrose kelių studijų programų komandose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Antrame kurse praktika atliekama logistikos verslo įmonėje, kitų verslo įmonių transporto padaliniuose. Praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas transporto, transporto inžinerijos, verslo, vadybos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.