Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto mokslas (anglų k. - Food Science)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Maisto studijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Final report_LSMU_Food studies.pdf

Valstybinis kodas

6121IX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450721

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
parengti kvalifikuotus, imlius gamybos ir mokslo naujovėms, suprantančius sveikos mitybos reikšmę, maisto gamybos grandinės specialistus gebančius priimti savarankiškus sprendimus bei juos realizuoti kolektyviniame darbe besikeičiančios rinkos sąlygomis
Studijų rezultatai:
1.1. Savarankiškai studijuoti profesinę, mokslinę literatūrą ir integruoti žinias asmenybės tobulėjimui, bei taikyti mokslinės informacijos sklaidos principus
1.2. Tobulinti profesinę kvalifikaciją, dirbti komandoje ir tarptautinėje erdvėje, naudotis informacijos paieškos sistemomis
1.3. Gebėti savarankiškai spręsti problemas, pasirenkant tinkamiausius būdus ir kritiškai vertinti darbo rezultatus
1.4. Gebėti prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos
1.5. Taikyti ekonomikos ir vadybos žinias
1.6.Įgyvendinti sprendimus žinomoje ir naujoje aplinkoje
2.1. Žinoti maisto žaliavų ir produktų sudėtį, savybes ir biocheminius procesus
2.2. Parinkti ir taikyti maisto žaliavų ir produktų tyrimams taikomus metodus bei vertinti gautus rezultatus
2.3. Analizuoti ir įvertinti maisto žaliavų ir produktų kokybės ir saugos rodiklius bei vertinti jų atitiktį reikalavimams
2.4. Vertinti maisto žaliavas, atsižvelgiant į jų tolimesnį panaudojimą maisto produktų gamybai
3.1. Žinoti maisto žaliavų ir produktų technologinius procesus bei technologijas
3.2. Taikyti įgytas žinias analizuojant ir gerinant maisto produktų gamybos efektyvumą.
3.3. Taikyti tausojančios maisto gamybos grandinės koncepciją
3.4. Įvertinti ir analizuoti maisto žaliavų ir produktų gamybą
4.1. Vertinti pagrindines sveikos mitybos gaires
4.2. Žinoti racionalios ir subalansuotos mitybos principus, pagrindinių maisto produktų grupes, įvairių amžiaus grupių bei būklių asmenų mitybos poreikius.
5.1. Užtikrinti maisto žaliavų ir produktų kokybę, diegti kokybės vadybos sistemas
5.2. Diegti rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų sistemą maisto grandinėje
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, savarankiškas darbas, laboratoriniai ir praktiniai darbai, mokslinės mokomosios literatūros studijavimas, problemų sprendimas grupėse, literatūros analizė ir pristatymas, baigiamojo darbo projektas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų studijų rezultatų pasiekimai įvertinami egzaminu, praktikų rezultatų pasiekimai įvertinami praktikos gynimu, visos studijų programos rezultatų pasiekimai įvertinami baigiamuoju darbu, kurį studentas pristato viešai baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, praktiniai ar laboratoriniai darbai vertinami pateikiant ataskaitą. Tai pat pasiekimai įvertinami taikant pokalbį ar atsakymus į klausimus raštu arba naudojami testai, atvejų analizė; projektinės užduotys; grupinis tyrimas, įvairaus tipo referatai, recenzijos; ir kt. . Studentų vertinimui pažymiu naudojama 10 balų vertinimo sistema, kai žemiausias teigiamas įvertinimas yra 5 balai. Studentų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema. Kaupiamoji balo dalis sudaro ne mažiau kaip 50 proc. galutinio pažymio. Naudojamos vertinimo formos – egzaminas, koliokviumas, praktikos darbo gynimas, kontrolinis darbas, kursinis darbas, bendras aktyvumas iš kurių formuojamas kaupiamasis balas.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Gali gilinti žinias studijų kryptyje pasirenkant atitinkamus laisvai pasirenkamus dalykus
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-