Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Radiologija (anglų k. - Radiology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Radiologija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti radiologijos technologą, gebantį savarankiškai dirbti su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir pagalbine įranga, susijusiais su asmenų medicinine apšvita, atlikti medicinines radiologines (diagnostines ir gydomąsias) procedūras, užtikrinti atliekamų medicininių radiologinių procedūrų kokybę bei jų metu pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą, bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistais.

Studijų rezultatai:
1. Organizuos darbo vietą, atliks medicinines radiologines (diagnostines ir gydomąsias) procedūras.
2. Valdys jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės šaltinius ir pagalbinę įrangą, naudojamus medicinos tikslams: rentgeno diagnostikos, kompiuterinio ir magnetinio rezonanso diagnostinę, angiografijos, radionuklidinės diagnostikos, spindulinės terapijos, ultragarso įrangą.
3. Naudos vaizdo gavimo ir archyvavimo technologijas.
4. Vykdys civilinės, darbo, radiacinės saugos reikalavimus bei užtikrins medicininės radiologinės paslaugos kokybę.
5. Taikys hospitalinės infekcijos kontrolės principus medicininių radiologinių procedūrų metu, gebės suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
6. Vertins saugumą, kokybę, patikimumą, ekologiškumą, įtaką aplinkai, priimant profesinius sprendimus.
7. Naudosis įvairiais informaciniais tinklais ir šaltiniais, duomenų bazėmis, teisiniais aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais darbą su medicinine apšvita bei skleis profesinę patirtį.
8. Bendraus ir bendradarbiaus komandoje, laikysis etikos bei radiologinės deontologijos principų.

Mokymo ir mokymosi veiklos: taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai. Į studentą orientuotas mokymas: diskusijos, darbas grupėje, literatūros analizė, atvejo analizė, praktiniai darbai, savarankiški darbai, parengčių pristatymai. Studento savarankiškas darbas pagrįstas užduotimis, komandiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programa siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, problemų sprendimo būdų radimo.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų pristatymas, projektai, praktinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): Profesinė kalba (lotynų, lietuvių), Psichologijos pagrindai, Užsienio kalba, Informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai (156 kreditai): Studijų dalykai (86 kreditai): Anatomija, Fiziologija; Įvadas į Radiologijos studijas. Profesinė etika, Patologija, Mikrobiologija, Chemija ir biochemija, Pirmoji medicinos pagalba. Slaugos pagrindai ir medicininės procedūros, Klinikinių dalykų pagrindai, Fizika,biofizika, Radiologijos anatomija, Radiacinė sauga. Radiobiologija, Rentgenografija, Visuomenės sveikatos pagrindai. Medicininė teisė, Taikomieji tyrimai Radiologijoje, Farmakologijos pagrindai, radiologinė farmakologija; Kompiuterinė tomografija, Branduolinė medicina ir radionuklidiniai tyrimai.
Praktikos (39 kreditai): Pacientų priežiūros ir slaugos profesinės veiklos praktika, Rentgeno diagnostikos profesinės veiklos praktika, Kompiuterinės tomografijos profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų).
Pasirenkami dalykai – 30 kreditų.

Studento pasirinkimai: pasirenkamiems dalykams skiriama 30 kreditų. Gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai/ Kitos krypties studijų dalykai/ kt. – 21 kreditas: Genetika, Spindulinė terapija. Onkologinės ligos; Vaikų ligos. Geriatrija; Intervencinė radiologija. Specialieji radiologiniai tyrimai. Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kreditai. Studijų programa teikia šiuos LPD: Administravimo pagrindai, Sveikatos mokymas ir sveika gyvensena, Genų inžinerija medicinoje. Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo per Studijų valdymo sistemą. .
Studijų programos skiriamieji bruožai: profesinės veiklos praktikos atliks įvairiuose radiologijos skyriuose, po atitinkamų teorinių ir praktinių klinikinių darbų, vadovaujant praktikos vadovui (mentoriui) ir konsultuojant praktikos vadovui dėstytojui.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai, baigę studijas, bus pasirengę profesinei veiklai – savarankiškai dirbti Rentgeno, Magnetinio rezonanso, Angiografijos, Ultragarso, Densitometrijos, Branduolinės medicinos (Gama kameros), Spindulinės terapijos, Intervencinės radiologijos, Intervencinės kardiologijos, Tomografijų ir kituose radiologijos skyriuose radiologijos technologu.

Tolesnių studijų galimybės: absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Lietuvos ar užsienio universitetuose.