Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Radiologija (anglų k. - Radiology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Radiologija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Radiologijos technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-49

Akreditavimo vertinimo išvados

Kauno kolegijos medicinos technologijų krypties vertinimo išvados 2022.pdf

Valstybinis kodas

6531GX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti radiologijos technologą, gebantį, vadovaujantis medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių mokslų ir medicinos technologijų žiniomis, atlikti radiologines procedūras, vertinti diagnostinių vaizdų priimtinumą ir kokybę, spręsti praktines-mokslines problemas, vykdyti profesinės veiklos sklaidą, bendradarbiauti daugiaprofilinėje komandoje, nuolat mokytis ir tobulėti savo profesinės veiklos srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Išmano žmogaus anatomiją, fiziologiją bei organizme vykstančius patologinius procesus, turi medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių mokslų žinių, geba jas taikyti spręsdami teorines ir praktines užduotis.
2. Išmano radiologinėms procedūroms naudojamas technologijas, įrangos veikimo ir naudojimo principus, radiologinių vaizdų gavimo technologiją, susijusią su diagnostiniu priimtinumu ir kokybe.
3. Supranta radiologinių procedūrų esmę ir atlikimo principus, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės poveikį žmogaus organizmui ir radiacinės saugos principus.
4. Žino dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir medicinos statistikos sveikatos priežiūros institucijose pagrindus ir taiko juos profesinėje veikloje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
1. Geba naudotis informacinėmis technologijomis ir ištekliais, vykdyti profesinės informacijos paiešką, atlikti mokslo taikomuosius tyrimu, analizuoti ir taikyti jų rezultatus, sprendžiant mokslines - praktines problemas.
Specialieji gebėjimai:
1. Geba paruošti pacientą radiologinei procedūrai, parinkti tinkamas priemones jų atlikimui pagal diagnostikos ir gydymo protokolus.
2. Geba parengti darbo vietą ir medicinos įrangą, suprasti jos veikimo principus ir priežiūrą, taikant kokybės kontrolės reikalavimus bei darbo ir radiacinės saugos principus.
3. Geba atlikti radiologines procedūras ir kitus medicinos technologijų ir/ar slaugos žinių reikalaujančius veiksmus pagal patvirtintus protokolus, vadovaujantis gydytojo radiologo paskyrimu.
4. Geba analizuoti įvairių veiksnių įtaką darbo rezultatams, taikant, neatitikčių korekcijos ir prevencijos principus, užtikrinant darbuotojų, pacientų ir gyventojų saugą.
Socialiniai gebėjimai:
1. Geba bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais asmenimis, dirbti individualiai ir komandoje, prisiimti atsakomybę, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
2. Geba vykdyti profesinės praktikos sklaidą visuomenei, propaguojant sveiką gyvenseną, vertinant aplinkos ir žmogaus saugumą, konsultuoti sveikatos priežiūros specialistus ir pacientus pagal savo profesinę kompetenciją.
Asmeniniai gebėjimai:
1. Geba racionaliai planuoti savo laiką ir darbą, priimti sprendimus, suvokiant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei.
2. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, reflektuoti profesinį tobulėjimą, suvokiant mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pažintinės išvykos ir darbo vizitai, seminarai, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, atvejų studijos, problemų analizės, darbas su imitaciniais modeliais, individualūs ir grupiniai projektai, diskusijos. Studento savarankiškas darbas grįstas užduotimis, komandiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programa siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, problemų sprendimo būdų radimo.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų pristatymas, projektai, praktinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): Profesinė kalba (lotynų, lietuvių), Psichologijos pagrindai, Profesinė užsienio kalba, Informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai (135 kreditai):
Studijų dalykai (84 kreditai): Anatomija, fiziologija; Įvadas į Radiologijos studijas. Profesinė etika, Patologija, Mikrobiologija, Chemija ir biochemija, Pirmoji medicinos pagalba. Slaugos pagrindai ir medicininės procedūros; Klinikinių dalykų pagrindai, Fizika, biofizika; Radiologijos anatomija, Radiacinė sauga. Radiobiologija; Rentgenografija, Visuomenės sveikatos pagrindai. Medicininė teisė; Taikomieji tyrimai Radiologijoje, Kompiuterinė tomografija, Branduolinė medicina ir radionuklidiniai tyrimai.

Praktikos (41 kreditai): Pacientų priežiūros ir slaugos profesinės veiklos praktika, Rentgeno diagnostikos profesinės veiklos praktika, Kompiuterinės ir magnetinio rezonanso tomografijos profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų).
Pasirenkami dalykai – 30 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamiems dalykams skiriama 30 kreditų. Gilesnės tos pačios krypties studijų dalykai/ Kitos krypties studijų dalykai/ kt. – 21 kreditas: Genetika; Spindulinė terapija. Onkologinės ligos; Farmakologijos pagrindai, radiologinė farmakologija; Intervencinė radiologija. Magnetinio rezonanso tomografija.
Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kreditai. Studijų programa teikia šiuos LPD: Administravimo pagrindai, Sveikatos mokymas ir sveika gyvensena, Genų inžinerija medicinoje. Studentai gali laisvai rinktis dalykus dėstomus kitose Kauno kolegijos studijų programose iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo per Studijų valdymo sistemą (SVS).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos praktikas studentai atliks įvairiuose radiologijos skyriuose, po atitinkamų teorinių ir praktinių klinikinių darbų, vadovaujant praktikos vadovui (mentoriui) ir konsultuojant praktikos vadovui dėstytojui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, baigę studijas, bus pasirengę profesinei veiklai – savarankiškai dirbti Rentgeno, Magnetinio rezonanso, Angiografijos, Ultragarso, Densitometrijos, Branduolinės medicinos (Gama kameros), Spindulinės terapijos, Intervencinės radiologijos, Intervencinės kardiologijos, Tomografijų ir kituose radiologijos skyriuose radiologijos technologu.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Lietuvos ar užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-05-06