Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Naujųjų medijų kalba (anglų k. - New Media Language)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Lingvistikos krypties studijų vertinimo išvados-2021-KTU.pdf

Valstybinis kodas

6121NX035

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti lingvistikos ir šiuolaikinių medijų kalbos žinių, jos vartosenos įgūdžių bei gebėjimų kurti, analizuoti ir publikuoti tarpdalykinių projektų rezultatus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 geba apibendrinti, integruoti bei kūrybiškai taikyti lingvistikos žinias ir kalbos tyrimo metodus naujųjų medijų kontekste;
A2 turi fonologijos, gramatikos ir leksikologijos žinių;
A3 žino ir supranta teksto struktūros principus, diskurso modelius ir funkcinius stilius;
A4 žino ir supranta šiuolaikines medijų teorijas, naujųjų medijų kultūros elementus, medijų galią, socialinę kontrolę, virtualias bendruomenes;
A5 suvokia naujųjų medijų kalbos specifiką;
A6 žino ir supranta informacijos rengimo skaitmeninėms terpėms principus;
A7 žino ir supranta viešojo kalbėjimo principus ir kontekstus;
A8 turi žinių apie aukštojo mokslo ir lingvistikos krypties studijų universitete ir „Naujųjų medijų kalbos“ programos specifiką, karjeros galimybes.

Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 geba moksliškai nagrinėti lingvistinę tiriamąją medžiagą, praktiškai taikyti mokslinius tyrimo metodus bei interpretuoti gautus duomenis;
B2 geba interpretuoti tyrimų rezultatus platesniame lingvistiniame ir medijų kontekste.
Specialieji gebėjimai:
C1 geba sistemingai ir kritiškai analizuoti, vertinti bei kūrybiškai interpretuoti tekstus įvairiais lygmenimis ir aspektais naujųjų medijų kontekste;
C2 geba kurti įvairių žanrų kūrybinius, akademinius, techninius ir profesinius tekstus, juos redaguoti ir parengti publikavimui;
C3 geba analizuoti ir vertinti naujųjų medijų kultūros procesus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
C4 geba atpažinti funkcionuojančius naujųjų medijų modelius, paaiškinti jų kontekstą, savarankiškai identifikuoti praktines naujųjų medijų kalbos problemas ir jas spręsti;
C5 geba redaguoti, konvertuoti ir kurti multimedijos audiovizualinę medžiagą.
Socialiniai gebėjimai:
D1 geba planuoti užduočių atlikimo laiką, dirbti individualiai bei grupėse;
D2 geba aiškiai ir sklandžiai perteikti informaciją raštu ir žodžiu dviem užsienio kalbomis;
D3 geba dalykiškai bendrauti, diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę, būti tolerantiškais kitų nuomonei, konstruktyviai kritikuoti ir pozityviai reaguoti į kritiką;
D4 geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 geba taikyti užduočių atlikimui informacines technologijas;
E2 geba rasti ir pasirinkti tinkamus informacijos šaltinius, informacijos rinkimo, sisteminimo ir analizės metodus;
E3 geba kritiškai, analitiškai, logiškai ir kūrybiškai mąstyti, apibendrinti ir daryti išvadas bei formuluoti pagrįstus pasiūlymus;
E4 geba savarankiškai ir nuolat plėtoti savo dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus, konsultacinius seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminams, namų darbų, semestro bei dalykų projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama profesine praktika ir bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamoji vertinimo sistema. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai: Akademinės ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu); Darnus vystymasis arba Medijų filosofija.
Studijų krypties pagrindų dalykai: Įvadas į lingvistikos studijas; Medijų kultūros elementai; Taikomosios kalbotyros įvadas; Informacijos rengimas ir publikavimas internete; Kalbos studijos: gramatinė struktūra; Įvadas į tyrimų metodus; Kalbos studijos: fonologija; Medijų psichologija; Tekstas, diskursas, funkcinis stilius; Akademinis rašymas; Kūrybinis rašymas; Multimedijos elementai; Kalbos studijos: leksikologija; Techninis ir profesinis rašymas ir redagavimas; Logikos pagrindai; Informatika 1; Kalbos analizės projektas; Produkto vystymo projektas; Vaizdo sintaksė; Viešasis kalbėjimas. Antrosios užsienio kalbos alternatyvos.
Baigiamojis praktika.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti antrą užsienio kalbą (ispanų, švedų, italų, vokiečių, rusų, prancūzų) ir ją studijuoti A1-C1 lygiu 5 semestrus iš eilės (30 kreditų). Studentai nuo 5 semestro studijuoja pasirinktos 30 kreditų apimties papildomos studijų krypties BA+ kompetencijos (pvz., Skaitmeninio marketingo, Žmonių valdymo organizacijoje, Teksto analizės ir vertimo, Dizaino, Vizualaus turinio apdorojimo technologijų ir kt.) dalykus arba pats susidaro asmeninį modulių rinkinį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentalių lingvistikos ir naujųjų medijų kalbos žinių, jos vartosenos įgūdžių bei geba pritaikyti lingvistikos, kalbų ir technologijų žinias ir įgūdžius įvairiose medijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti įvairiose kultūros ir švietimo, vyriausybinėse, nevyriausybinėse, savanoriškose organizacijose ir įstaigose, kur reikalingas nepriekaištingas anglų kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų bei stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu, jo analitika bei apdorojimo skaitmeninėmis technologijomis įgūdžiai, taip pat siekti karjeros ir dirbti komunikacijos, viešųjų ryšių, leidybos, verslo, reklamos, medijų dizaino, vertimo srityse bei projektinėje veikloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.