Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektroninio verslo technologijos (anglų k. - Electronic business technology)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Studijų krypties šaka

Programų sistemų inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

PK_Elektroninio verslo technologijos_profBA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531BX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti programų sistemų inžinerijos specialistus, gebančius kurti, palaikyti ir vystyti elektroninio verslo sprendimus, skirtus optimizuoti verslo procesus susijusius su paslaugų teikimu, veiklos organizavimu ir gamyba.
Studijų rezultatai:
1. Įgys bendrąsias žinias reikalingas suprasti verslo aplinką ir procesus.
2. Įgys žinių apie programų sistemų kūrimą ir elektroninio verslo technologijas.
3. Gebės identifikuoti verslo procesus, juos analizuoti, įvertinti ir specifikuoti esamą padėtį.
4. Gebės taikyti duomenų analizės metodus ir įrankius tiriant verslo aplinką, stebint verslo procesus, vertinant darbo našumą ir nustatant tobulintinas veiklas.
5. Gebės projektuoti elektroninio verslo sprendimus, skirtus automatizuoti verslo procesus ar operacijas.
6. Gebės pritaikyti egzistuojančias programų sistemas, platformas ar karkasus, juos adaptuojant pagal specifinius įmonės poreikius ir integruojant su esamomis sistemomis.
7. Gebės kurti naujas elektroninio verslo sistemas, palaikyti ir vystyti esamas, taikant programavimo, duomenų bazių valdymo, multimedijų ar mobiliąsias technologijas.
8. Gebės organizuoti internetines rinkodaros kampanijas ir reprezentuoti įmonę pasitelkiant multimedijos ir interneto technologijas bei socialinius tinklus.
9. Gebės vykdyti projektus, dirbant komandoje ar individualiai, taikyti darbo organizavimo technologijas ir įrankius.
10. Gebės komunikuoti lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų, rengti formalius dokumentus.
11. Gebės savarankiškai kelti kvalifikaciją arba tęsti mokslus aukštesnėse studijose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dalykai: profesinė užsienio kalba, filosofija, sociologija, profesinė etika, profesinės kalbos kultūra, taikomieji tyrimai, psichologija, praktinė informatika, fizika, ekonomikos pagrindai*, taikomoji matematika ir statistika, programavimo modulis, internetinės technologijos, diskrečioji matematika, vadybos pagrindai*, duomenų gavyba ir analizė, duomenų bazės ir informacinės sistemos, elektroninio verslo pltformos ir įrankiai, saugus darbas ir civilinė sauga, internetinių sistemų projektavimas, kompiuterių tinklai, IT sauga, rinkodara ir rinkos tyrimai*, teisė, programų sistemų inžinerija.
Praktikos: kompiuterinė, internetinių sistemų valdymo, technologinė, rinkos tyrimai ir analizė*, profesinė, baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai, praktikų – 33 kreditai.
Gretutinės rinkodaros krypties studijų programos dalykai: reklamos gamybos technologijos, integruota komunikacija ir kūrybinės strategijos, rinkodaros kampanijų valdymas, pardavimų valdymas, baigiamoji praktika (rinkodaros krypties), baigiamasis darbas/projektas.
Gretutinės studijų krypties dalykų apimtis – 30 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto: A1 dalykų blokas (filosofija, sociologija, profesinė etika), A2 dalykų blokas (taikomieji tyrimai, psichologija), A3 dalykų blokas (multimedija ir kompiuterinis dizainas, karkasinis programavimas), A4 dalykų blokas (elektroninė rinkodara, elektroninių parduotuvių kūrimas), A5 dalykų blokas (programavimas mobiliesiems įrenginiams, kompiuterių techninė ir programinė įranga), A6 dalykų blokas (projektų valdymas, inžinerinė ekonomika), A7 dalykų blokas (lyderystė, klientų valdymas).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali pasirinkti gretutinę rinkodaros studijų programą.
Baigę ir gretutinę studijų programą absolventai įgys dvigubą profesinio bakalauro laipsnį – informatikos inžinerijos ir rinkodaros.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija yra tinkama darbui savarankiškai arba komandoje IT pareigose, susijusiose su elektroniniu verslo sprendimais, jų kūrimu, vystymų arba priežiūra: analitikas, projektuotojas, programuotojas, architektas, konsultantas, rinkodaros specialistas, administratorius ir pan.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Gretutinės krypties studijas nuolatinių studijų studentai gali pasirinkti ne vėliau kaip VI semestre, o ištęstinių studijų studentai ne vėliau kaip VIII semestre.