Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūros ir laisvalaikio vadyba (anglų k. - Culture and Leisure Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX090

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti kritiškai mąstantį ir kūrybišką vadybininką, gebantį savarankiškai ir komandoje dirbti įvairiose kultūros ir laisvalaikio paslaugų srityse, tirti kultūros ir laisvalaikio aplinkos poreikius, planuoti, organizuoti ir vykdyti kultūros bei laisvalaikio veiklas užtikrinant jų kokybę ir sklaidą.
Studijų rezultatai:
1. Žinos ir taikys vadybos mokslo teorijas ir institucijų veiklos bei verslo teisinio reglamentavimo principus vykdant tvarios organizacijos ar jos padalinio veiklą.
2. Taikys kultūros ir laisvalaikio vadybos žinias racionaliems kultūros ir laisvalaikio srities valdymo sprendimams priimti ir įgyvendinti.
3. Analizuos organizacijos ir jos padalinių veiklos rezultatyvumą, vertins vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių įtaką organizacijos tikslų pasiekimui.
4. Vertins kultūros ir laisvalaikio verslo aplinką, kultūrinės ir laisvalaikio veiklos kokybę, analizuos kitų tyrėjų atliktus tyrimus, savarankiškai rinks, sistemins, interpretuos informaciją ir naudos ją sprendimams priimti.
5. Planuos, organizuos, vykdys ir vertins kultūros ir laisvalaikio organizacijos veiklą, savarankiškai parinkdamas valdymo metodus ir priemones, finansinius, žmogiškuosius ir kitus reikalingus išteklius.
6. Organizuos renginius, rengs ir valdys kultūros ir laisvalaikio projektus.
7. Kurs kultūros ir laisvalaikio produktus, koordinuos jų įgyvendinimo ir sklaidos procesą.
8. Gebės dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje bei tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje.
9. Reprezentuos atstovaujamą instituciją Lietuvoje bei užsienyje, formuojant tinkamą organizacijos įvaizdį.
10. Planuos asmeninę profesinę karjerą, lavins kūrybiškumą, kritinį mąstymą, sprendžiant dalykinius klausimus bei kuriant pozityvius santykius su bendradarbiais.
11. Kritiškai vertins savo veiklos kokybę, vadovaujantis socialinės atsakomybės ir profesinės etikos principais.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, minčių žemėlapio pristatymas, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, esė, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Dalykinis bendravimas (Profesinė užsienio kalba I, Dokumentų valdymo ir IT pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija);
Studijų krypties moduliai - 150 kreditai.
1. Studijų moduliai (105 kreditai):
Kultūros istorija ir politika (Kultūros istorija ir filosofija, Kultūros politika, Teisės pagrindai ir intelektinės nuosavybės teisė); Organizacija ir vadyba (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir mokesčiai); Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika, Taikomoji matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų pagrindai); Laisvalaikio renginių vadyba (Renginių organizavimas, Kūrybinės industrijos, Scenos kalba ir judesys, Profesinė užsienio kalba II); Kultūros projektų vadyba (Kultūros projektų valdymas ir finansavimo paieška, Sociokultūrinės veiklos organizavimas, Kultūrinis turizmas ir etnokultūra); Kultūros ir laisvalaikio organizacijos valdymas (Strateginis kultūros ir laisvalaikio organizacijų valdymas, Žmonių išteklių vadyba, Inovacijų vadyba ir lyderystė, Profesinė užsienio kalba III); Komunikacija ir medijos įrankiai (Ryšiai su visuomene, Reklamos planavimas ir organizavimas, Medijos ir jų technologijos, Viešojo pristatymo menas).
2. Praktikos (30 kreditų): Profesinės veiklos praktika laisvalaikio organizacijoje (15 kreditų), Profesinės veiklos praktika kultūros organizacijoje (15 kreditų).
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų).
Studento pasirinkimai: studentas gali rinktis: vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų), pvz. Kūrybiška asmenybė, Nuo idėjos ir verslo, Asmenybė ir karjera, Ryšių su klientais valdymas, Pasaulio ekonomika, Sveikatingumas ir gyvenimo kokybė, Aktyvaus laisvalaikio organizavimas, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Rusų kalba ir kultūra, Tvarumas ir kelionės bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis. Studijų programoje dirba specialistai, turintys patirtį kultūros ir laisvalaikio versle. Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką veiklą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai galės dirbti įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) kultūrinės ir laisvalaikio veiklos organizavimo ir kultūrinių bei laisvalaikio paslaugų teikimo institucijose, bus pasirengę pradėti ir plėtoti savo kultūrinės ir laisvalaikio veiklos verslą.
Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programose.