Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita ir auditas (anglų k. - Accounting and Auditing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-19

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470411

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius užsiimti tiek praktine taikomąja veikla, tiek plėtoti apskaitos ir audito mokslinius tyrimus tęsiant studijas doktorantūroje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Pademonstruoti naujausiais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįstas ekonomikos, vadybos, apskaitos bei audito žinias ir jų praktinio taikymo aplinkybes dinamiškoje verslo aplinkoje veikiančiose tradicinėse ir globaliose bei tinklo logika grįstose organizacijose.
A2 Giliai suprasti apskaitos teorijas ir metodologiją bei jų taikymo aplinkybes užtikrinant informacijos skaidrumą bei mažinant jos asimetriją tradicinėse ir globaliose bei tinklo logika grįstose organizacijose.
A3 Giliai suprasti finansinio, vidaus, socialinio audito metodikas bei technikas ir jų taikymo aplinkybes užtikrinant informacijos skaidrumą bei mažinant jos asimetriją tradicinėse ir globaliose bei tinklo logika grįstose organizacijose.
A4 Giliai suprasti naujausias intelektinio kapitalo, finansų, valdymo apskaitos bei verte grįsto valdymo koncepcijas ir jų praktinio taikymo aplinkybes tradicinėse ir globaliose bei tinklo logika grįstose organizacijose
A5 Žinoti kiekybinius bei kokybinius tyrimo metodus, jų taikymo galimybes bei apribojimus argumentuojant apskaitos, audito bei tarpdisciplininių tyrimų metodologiją.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Atpažinti ir savarankiškai bei inovatyviai spręsti verslo valdymo problemas, integruojant naujausias fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįstas ekonomikos, vadybos, apskaitos ir audito teorijas bei tarpdisciplininį holistinį požiūrį.
B2 Kritiškai vertinti ilgojo bei trumpojo laikotarpio verslo valdymo problemų sprendimo alternatyvas, argumentus bei pasekmes integruojant naujausias fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais pagrįstas ekonomikos, vadybos, apskaitos ir audito teorijas bei tarpdisciplininį holistinį požiūrį.
B3 Taikyti naujausias kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodikas taikomuosiuose apskaitos bei tarpdisciplininiuose tyrimuose.
B4 Integruoti žinias argumentuojant taikomųjų tyrimų metodologiją, konsultuojant ar atliekant ekspertinį vertinimą apskaitos, audito bei tarpdisciplininėse srityse.
Specialieji gebėjimai:
C1 Taikyti apskaitos metodologiją praktiškai realizuojant nacionalinius bei tarptautinius apskaitos standartus ir savarankiškai sprendžiant apskaitos konsolidavimo, informacijos skaidrumo ir asimetrijos mažinimo problemas.
C2 Planuoti bei atlikti finansinį, vidaus bei socialinį auditą naudojantis audito metodikomis bei technikomis ir vadovaujantis profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principais.
C3 Formuoti, vertinti ir rengti organizacijų valdymo kontrolės sistemą šiuolaikinėse organizacijose, integruojant naujausias apskaitos, audito, valdymo apskaitos, intelektinio kapitalo bei įmonės vertės matavimo ir valdymo koncepcijas.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu su savo srities specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis, konsultuoti ar atlikti ekspertinį vertinimą sprendžiant mokslines bei praktines apskaitos ir audito problemas.
D2 Dirbti mokslinį tiriamąjį darbą individualiai ir grupėse, vertinti darbo grupės efektyvumą, analizuoti grupės sudarymo, delegavimo ir valdymo principus, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Vadovautis buhalterių ir auditorių profesinės etikos ir finansų sistemos veikimo principais užtikrinant socialiai atsakingo verslo bei organizacijos vystymąsi.
E2 Savarankiškai inicijuoti, organizuoti bei atlikti taikomuosius apskaitos ir tarpdisciplininius tyrimus; gebėti interpretuoti ir taikyti jų rezultatus praktinėje, ekspertinėje bei mokslinėje veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama parengiant magistro baigiamąjį darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami keletą kartų: tarpinių atsiskaitymų metu, atsiskaitant už semestro savarankiško darbo užduotis ir per egzaminą sesijos metu. Taikomas teigiamas arba neigiamas įvertinimas, pažymys pagal dešimtbalę skalę.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojama studijų krypties dalykai: Intelektinio kapitalo vertinimas, Konsoliduota įmonių apskaita ir analizė, Tarptautinis apmokestinimas ir sandorių kainodara, Auditas 1, Auditas 2, Strateginė valdymo apskaita, Verte pagrįstas valdymas, Turto ir verslo vertinimas, Vidaus auditas. Iš viso 9 moduliai.
Studijuoja universiteto nustatytus tiriamuosius ir kitos krypties modulius: Mokslinių tyrimų dizainas, Strateginis valdymas Tiriamasis darbas 1, Tiriamasis darbas 2.
Iš viso 4 moduliai.
Studijų programoje numatytas magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
2-3 semestruose studentai gali pasirinkti 10 kreditų apimties laisvai pasirenkamus dalykus. Studijuoti galima šiuos modulius: Turto valdymas, Organizacijos reputacijos valdymas, Eksporto operacijų valdymas, Tinklų kūrimas ir valdymas, Projektų valdymas, Ekonominių ir finansinių eilučių prognozavimas, Kiekybiniai metodai ir finansinis modeliavimas, Kokybiniai tyrimo metodai, Kiekybiniai tyrimo metodai, Duomenų analizės metodai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi gilių apskaitos ir audito teorinių žinių, geba koncepciniu lygiu atpažinti apskaitos bei audito problemas, savarankiškai spręsti apskaitos konsolidavimo, veiklos kontrolės, finansinių ataskaitų teisingumo ir skaidrumo užtikrinimo, informacijos asimetrijos mažinimo problemas tradicinėse bei globaliose ir tinklo logika grįstose organizacijose, metodologiškai argumentuoti ir atlikti apskaitos bei audito taikomuosius tyrimus, efektyviai komunikuoti jų rezultatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą verslo ir viešo sektoriaus organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 08