Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių verslo vadyba (anglų k. - Automotive Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6617

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Automobilių verslo vadybos studijų programos tikslas – parengti automobilių verslo specialistą, gebantį suprasti, analizuoti ir vertinti verslo organizacijų funkcionavimo procesus ir automobilių verslo veiklos pažinimo instrumentus, priimantį automobilių verslo valdymo ir administravimo sprendimus, plačiai, kūrybiškai ir kritiškai mąstantį, nuolat siekiantį asmeninio ir profesinio tobulėjimo mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Automobilių verslo vadybos studijų programoje siekiamais studijų rezultatais formuojamos kompetencijos, skirtos sudėtingai automobilių verslo vadybos specialisto veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Kadangi sprendžiant uždavinius įvairiose profesinės veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai, veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias ekonomikos, finansų, teisės, verslo, vadybos, automobilių verslo teorines žinias, pagrįstas naujų ir taikomųjų tyrimų rezultatais ir būtinas įvairioms naujovėms įdiegti.
Automobilių verslo vadybos studijų programos studijų rezultatai apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą, prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga automobilių verslo vadybos srityje, tobulinti ir praplėsti ekonomikos, finansų, teisės, verslo, vadybos, automobilių verslo srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai.
Baigę Automobilių verslo vadybos studijų programą absolventai:
išmanys automobilių pramonės istoriją ir vystymosi tendencijas, automobilių konstrukciją ir veikimo principus, automobilių eksploataciją, žinos ir suvoks automobilių verslo ypatumus, rinkodaros principus, koncepcijas, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius, suvoks ir ir gevės vertinti socialinius, ekonominius ir teisinius veiksnius, turinčius įtakos automobilių verslo vadybos veiklai;
mokės taikyti automobilio vertinimo metodus ir argumentuotai, pagrįstai, nešališkai pateikti savo nuomonę apie automobilį, gebės planuoti, organizuoti ir koordinuoti automobilių verslą, rengti verslo plėtros planus ir organizuoti jų įgyvendinimą, panaudojant informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes, gebės analizuoti ir vertinti automobilių versle ir jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus, taikyti verslo veiklos, rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, mokės kūrybiškai naudoti vadybos instrumentus automobilių verslo organizavime ir valdyme, mokės naudoti kontrolės ir kokybės valdymo metodus automobilių versle;
atsakingai, efektyviai ir etiškai taikys savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje; efektyviai panaudos savo asmeninį potencialą kuriant ir išnaudojant galimybes bei siekiant nuolatinio tobulėjimo.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos Automobilių verslo vadybos studijų programoje, kurių reikia, kad būtų pasiekti numatomi studijų rezultatai apima auditorines valandas (t. y. laiką, kurį studentas praleidžia vadovaujamas akademinio personalo), savarankiško darbo valandas (t. y. laiką, praleistą dirbant savarankiškai, atliekant privalomą praktiką, skirtą pasirengti vertinimui ir laiką, kurio reikia pačiam vertinimui).
Automobilių verslo vadybos studijų programos studijų rezultatų siekiama įvairiomis mokymo ir mokymosi veiklomis: teorinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi teikiamieji informaciniai studijų metodai: aiškinimas, demonstravimas (šiuo atveju labai svarbus yra dėstytojo darbas, teikiamos žinios yra pagrįstos moksliniais tyrimais ir įžvalgomis); praktinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi tokie studijų metodai kaip diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas darbas, atvejo analizė, probleminis mokymas, uždavinių sprendimas, eksperimentas, pranešimų rengimas ir skaitymas, realių problemų sprendimas studentų projektuose (mokymas(is) vyksta naudojant laboratorinę praktiką, mokymąsi darbo vietoje ir yra pagrįstas studento savarankišku darbu, problemų sprendimu, užduotimis, grupiniu darbu); vertybinio nuostatų studijų rezultatams pasiekti taikomi savianalizės ir vaidybiniai pratimai, panaudojama studentų asmeninė patirtis ir pan.
Automobilių verslo vadybos studijų programoje studentas yra aktyvus, sprendžiantis ir atsakingas studijų proceso dalyvis – programos studijos orientuotos į studentus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atsižvelgiant į vertinimo kriterijus, nustatytus Automobilių verslo vadybos studijų programai ir paskiriems jos elementams, pagal kuriuos sprendžiama, ar studento pasiekti rezultatai atitinka nustatytus studijų rezultatus taikomi tokie vertinimo metodai: vertinimo žodžiu metodai; apklausos metodai (frontalinė žodinė apklausa, individuali žodinė apklausa); pristatymų metodai (pristatymas (viešas pasisakymas, pateikimas)); vertinimo raštu metodai (referatas, apžvalgos, bibliografijos sąrašo sudarymas); grafiniai ir vizualiniai vertinimo metodai (minčių ir sąvokų žemėlapiai; darbų demonstravimas); kaupiamojo ir integruoto vertinimo metodai (aplanko ar portfelio metodas, atskiro atvejo analizė, projektai).

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Automobilių verslo vadybos studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams iš viso skirta 10 kreditų: galima pasirinkti papildomus tos pačios ir/ar kitos krypties studijų dalykus (5 kreditai), taip pat galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (5 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma ir anglų kalba