Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Bussines Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

KSU Verslo krypties išvados SV4-63_2022.pdf
KSU verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-63 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX070

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
1. Suteikti žinias apie verslo planavimą, organizavimą ir administravimą, jame vykstančius procesus bei materialių ir nematerialių išteklių panaudojimo galimybes
2. Formuoti įgūdžius vertinti galimas riziką, verslo aplinką bei technologinių pokyčių ir rinkos teikiamas galimybes, kuriant ir plėtojant verslo koncepciją bei formuojant strategiją
3. Ugdyti, kūrybingą, socialiai išsilavinusią asmenybę, etišką ir atsakingą požiūrį į aplinką, savarankiško tobulinimosi įgūdžius bei analitinį ir kritinį mąstymą
Studijų rezultatai:
Studentai turi:
1. Įgyti verslo vadybos srities žinias bei įvairias vadybos teorijas, suvokti įmonės veiklos sritis bei jų svarbą ir naudą.
2. Žinoti teorinius rinkoje bei versle vykstančių procesų aspektus ir gebėti juos paaiškinti esant įvairioms situacijoms.
3. Mokėti rinkti visapusišką su verslu susijusią informaciją ją analizuoti.
4. Turimos informacijos pagrindu numatyti veiklos galimybes ir riziką bei galimas alternatyvas.
5. Kurti pridėtinę vertę sutelkiant ir motyvuojant personalą, plėtojant ir įgyvendinti verslo idėjas, pasinaudojant rinkos galimybėmis formuoti veiklos ir verslo strategiją.
6. Mokėti efektyviai komunikuoti įvairiomis komunikacijos priemonėmis skirtingose terpėse ir kultūrose.
7. Adaptuotis ir priimti teisiškai pagrįstus, etiškus sprendimus kintant socialinei, ekonominei, kultūrinei ir technologinei aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, užduotys, situacijų analizė, projektinis darbas, testai, diskusijos, konsultacijos, savarankiškas darbas, demonstravimas, vaidmenų žaidimai, savirefleksija, laboratorinis darbas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, užduočių vertinimas, situacijų aptarimas ir vertinimas, projektų vertinimas, testų vertinimas, rašto darbų vertinimas

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams siūloma rinktis 2 alternatyviai pasirenkamus bendruosius studijų dalykus:
1. Filosofija arba Logika
2. Politologija arba Sociologija
bei 5 alternatyviai pasirenkamus studijų krypties dalykus:
1. Pardavimų valdymas arba Verslo rizikos valdymas
2. Vartotojų elgsena arba Tarptautinės finansų rinkos
3. Integruota marketingo komunikacija arba Kaštų apskaita ir analizė
4. Reklamos psichologija arba Valdymo apskaita
5. Tarptautinis marketingas arba Finansinis auditas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-