Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios technologijos (anglų k. - General technologies)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX072

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450715

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: parengti mechanikos inžinerijos specialistą, disponuojantį visomis inžinerijos mokslų pagrindų žiniomis, suprantantį teorinius mechaninės inžinerijos technologijų pagrindus ir taikymo principus, gebantį projektuoti mašinas, mechanizmus ir turintį praktinius inžinieriaus technologo įgūdžius, įgalinančius dirbti su mechanikos inžinerija susijusį darbą projektavimo, gamybos, aptarnavimo srityse, o greta to, išugdyti programos absolventams kompetencijas pagal pasirinktą modulį - pedagogo profesinę kvalifikaciją atitinkančias kompetencijas, įgalinančias dirbti inžinerinės ir technologinės krypties dalykų dėstytojais ar profesijos mokytojais profesinio rengimo įstaigose bei technologijų mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose, arba pagrindines informatiko bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įgalinančias dirbti informacinių sistemų kūrimo, projektavimo, diegimo, priežiūros darbus, susijusius su inžinerijos krypčių reikmėmis.

Studijų rezultatai:

1. Platus teorinis inžinerijos mokslo pagrindų pažinimas ir supratimas, praktiniai mechaninės inžinerijos žinių taikymo gebėjimai ir įgūdžiai, tvirtos žinios pagal pasirinktą modulį - profesijos (dalyko) pedagogo darbui reikalingos žinios ir praktiniai mokymo proceso organizavimo gebėjimai, arba pagrindinės informatiko žinios ir gebėjimai.
2. Gebėjimai rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms profesinės veiklos (inžinerijos, pedagogikos, informatikos) problemoms spręsti, gebėjimas naudotis naujausiais šių sričių pasiekimais;
3. Gebėjimas projektuoti, apskaičiuoti, parinkti medžiagas, gamybos būdus ir priemones įvairiems susijusiems su mechanine inžinerija gaminiams; gebėjimai sudaryti technologinių-inžinerinių dalykų mokymo programas ir jas vykdyti (pedagogo modulis), arba gebėjimai programuoti, kurti duomenų bazes, dirbti pagrindinėmis IKT priemonėmis (informatikos modulis).
4. Gebėjimas bendrauti ne tik su inžinerijos, informatikos ir pedagogikos sričių specialistais, bet ir visuomene, gebėjimas dirbti komandoje ir bendradarbiauti sprendžiant įvairialypius profesinės veiklos uždavinius.
5. Išugdytas poreikis nuolat tobulėti savo profesinės veiklos srityje, gebėjimas planuoti savarankiško mokymosi procesą. Savo profesinės veiklos poveikio visuomenei suvokimas ir atsakomybė už savo veiklą. Motyvacija, nuostatos ir gebėjimai kurti naujoves savo veiklos srityje.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Motyvuota ir tikslinga programos rezultatų siekimo veikla paskaitų, pratybų, laboratorinių ir praktinių darbų, savarankiško darbo, konsultacijų ir instruktažų, praktikų, semestro projektų, kursinių, diplominių projektų ir kitomis formomis, pasitelkiant aiškinimo ir fiksavimo, demonstravimo ir stebėjimo, dėstymo ir žinių kaupimo, sisteminimo ir analizės, užduočių formulavimo ir idėjų generavimo, mokslinio tiriamojo darbo, praktinio dabo, individualias ir bendradarbiavimo, savianalizės ir refleksijos bei kitas veiklas ir metodus.


Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvienas studijų dalykas vertinamas semestro eigoje (aktyvumas auditorinio darbo metu, grupiniai ir individualūs pokalbiai ir apklausos, laboratorinių darbų gynimai, užduočių sprendimai, tarpiniai praktinio darbo vertinimai, testai, referatai, individualių užduočių pristatymai, kolokviumai ir kt.) ir sesijos metu (egzaminai, projektų pristatymai, praktinių darbų peržiūros); kursinių darbų gynimai, baigiamųjų darbų pristatymai ir gynimai, praktikų bendrų ir individualių užduočių vertinimas, praktikos vietos vadovų charakteristikos, studento refleksijos vertinimas.
Galutinis kiekvieno dalyko įvertinimas yra kaupiamasis arba sudėtinis pažymys pagal dešimtbalę kriterinę skalę, jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.

Specializacijos:
Pedagoginių studijų modulis;
Informatikos dalykų modulis.
Studento pasirinkimai:
- trys alternatyviai pasirenkamų dalykų blokai programoje: automobilio eksploatavimo technologijų, taikomosios dailės technologijų, aplinkotyros technologijų.


Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa unikali tuo, kad per pasirenkamuosius modulius ir specializacijas derinamos kelios skirtingos studijų kryptys. Studentas šalia pagrindinės studijų krypties pasirenka vieną iš dviejų galimų modulių (pedagogo arba informatikos) ir vieną iš trijų dalykų blokų. Suteikiamas mechaninės inžinerijos bakalauro laipsnis.