Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaiko gerovė ir socialinė apsauga (anglų k. - Child Welfare and Social Security)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6607

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

KOK_Vaiko gerovė ir socialinė apsauga_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531JX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotą socialinio darbo specialistą vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse, turintį profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, gebantį teikti socialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, siekiant jų optimalaus funkcionavimo besikeičiančioje visuomenėje; gebantį atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus; nuolat tobulėjantį, dalyvaujantį kuriant vaiko gerovės politiką, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.
parengti kvalifikuotą socialinio darbo specialistą vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse, turintį profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, gebantį teikti socialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, siekiant jų optimalaus funkcionavimo besikeičiančioje visuomenėje; gebantį atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus; nuolat tobulėjantį, dalyvaujantį kuriant vaiko gerovės politiką, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.
Studijų rezultatai:
• Žinos vaiko ir jo šeimos psichosocialines problemas bei jų kompleksinę raišką, išmanys socialinės politikos, socialinės apsaugos priemones, socialinių paslaugų administravimą ir gebės taikyti šias žinias vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityje.
• Gebės atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus bei tyrimo rezultatus taikyti sprendžiant konkrečias vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srities psichosocialines problemas.
• Gebės valdyti vaikui ir jo šeimai teikiamos socialinės pagalbos procesą, taikant atitinkamus socialinio darbo metodus, vadovaujantis vaiko gerovės, vaiko teisių apsaugos, šeimos teisės, socialinės apsaugos nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais bei profesine etika.
• Gebės rengti ir įgyvendinti prevencinius ir intervencinius projektus socialinių paslaugų organizacijose, veikiančiose vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse.
• Gebės komunikuoti su klientu (-ais), bendradarbiauti su savo srities, kitų profesijų atstovais ir atitinkamomis institucijomis lietuvių ir užsienio kalba, siekiant vaiko ir šeimos įgalinimo bei socialinės gerovės.
• Gebės kritiškai vertinti ir tobulinti savo profesinę veiklą, reflektuoti savo, kaip profesionalo, augimą, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinė paskaita, aktyvieji mokymo(si) metodai (pratybos, grupės diskusija, minčių lietus, vaidmenų žaidimai, situacijų modeliavimas, darbas porose, darbas grupėse), tiriamieji metodai (informacijos paieška, literatūros analizė, tyrimo projekto rengimas, empirinių duomenų analizė, pranešimo rengimas ir pristatymas), atvejo analizė, savarankiškas darbas, konsultacijos, video medžiagos analizė ir aptarimas, savirefleksija, praktikos dienoraštis, institucijų lankymas ir jų veiklos analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai:
Socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika, Socialinio darbo teorijos, Socialinis darbas su individu ir šeima, Socialinis darbas su grupe ir bendruomene, Žmogaus teisės socialiniame darbe, Individualus ir grupinis konsultavimas, Verslumo ir inovacijų vadyba, Sociologijos pagrindai, Edukologijos pagrindai, Psichologijos pagrindai, Informacinės technologijos, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Socialinė politika, Organizacinė psichologija, Darbo teisė, Socialinės apsaugos teisė, Socialinė reabilitacija ir integracija, Socialinių projektų valdymas, Tyrimų metodai socialiniame darbe.
Praktikos: pažintinė profesinės veiklos praktika (3 kreditai), mokomoji profesinės veiklos praktika (6 kreditai) ir baigiamoji profesinės veiklos praktika organizacijose (21 kreditas).
Dalyvaudami mobilumo programose, dalį studijų laiko studentai galės praleisti užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir (arba) atlikti profesinės veiklos praktiką užsienyje.
Specializacijos:
Socialinių paslaugų organizavimas.
Socialinis darbas bendruomenėje
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 10 kreditų. Studentai gali laisvai rinktis du dalykus iš kolegijos pateikto laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Taip pat jie gali rinktis išklausyti tam tikrus dalykus iš kitose studijų programose ar kitose aukštosiose mokyklose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Per 3 nuolatinių ar 4 ištęstinių studijų metus parengiami socialinio darbo specialistai, gebantys ne tik organizuoti ir teikti konkrečias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, bet ir vadovauti socialinių paslaugų organizacijoms. Parengiami specialistai, išmanantys socialinių paslaugų plėtrą, socialinių paslaugų įstaigų, programų ir projektų vadybą. Siekiama, kad absolventai gebėtų efektyviai veikti užimdami vadovaujančias pareigas socialinių paslaugų įstaigose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Socialinio darbo vadybos studijų programos absolventai yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę veikti praktiniame socialinio darbo lauke, kuris vykdomas įvairiose Kolpingo kolegijos socialinių partnerių įstaigose, organizacijose, bendruomenėse, teikiančiose socialines paslaugas, siekiant asmens ar jų grupių įgalinimo. Socialinio darbo vadybos studijų programos studentai rengiami teikti socialines paslaugas, vadovauti socialinių paslaugų įstaigoms ir dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kt. srityse, kur yra socialinio darbuotojo pareigybės, viešajame, nevyriausybiniame ir privačiame sektoriuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Kolegijos absolventai gali tęsti studijas aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Taip pat studentai bei absolventai yra nuolat kviečiami tobulinti profesinę kvalifikaciją ir atnaujinti žinias Kolpingo kolegijoje Patirtinio mokymo centre organizuojamose konferencijose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose.