Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Prodiusavimas (anglų k. - Producing)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6617

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550310

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Prodiusavimo studijų programos tikslas – ruošti prodiuserius toms kūrybinių industrijų veikloms (sritims), kuriose svarbią vietą užima medijos (kinas ir video produkcija, televizija ir radijas, reklama, interaktyvios kompiuterinės programos, intensyviai multimedijas naudojantys scenos menai ir renginiai), gebančius inicijuoti ir koordinuoti kūrybinį projektą koncepciniame lygmenyje, organizuoti idėjos įgyvendinimą nuo sumanymo iki sklaidos: atrinkti minėtų veiklų (sričių) projektų temas, sudaryti jų biudžetus, bendrauti su rėmėjais dėl finansinės paramos, samdyti kūrybinius ir techninius darbuotojus, prižiūrėti minėtų projektų įgyvendinimą (techninės įrangos, lėšų ir personalo požiūriu); išmanančius spektaklio ar kino filmo režisavimą, aktorystės meną, scenarijaus kūrimą.
Studijų rezultatai:
Prodiusavimo studijų programoje siekiamais studijų rezultatais formuojamos kompetencijos, skirtos sudėtingai prodiuserio veiklai, pasižyminčiai uždavinių ir jų turinio įvairove. Kadangi sprendžiant uždavinius įvairiose kūrybinių industrijų veiklos srityse, naudojamos įvairios priemonės ir metodai, veiklos atlikimas reikalauja taikyti plačias komunikacijos, kūrybos, verslo, vadybos teorines žinias, pagrįstas naujų ir taikomųjų tyrimų rezultatais ir būtinas įvairioms naujovėms įdiegti.
Prodiusavimo studijų programos studijų rezultatai apima gebėjimus planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą, prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga kūrybinių industrijų srityje, tobulinti ir praplėsti komunikacijos ir kūrybinių industrijų srities žinias ir patiems įvertinus savo veiklą mokytis savarankiškai.
Baigę Prodiusavimo studijų programą absolventai:
suvoks kūrybą kaip įdomią, vertingą ir prasmingą veiklą, bus atviras naujovėms, vertins originalumą; suvoks mikroekonominius ir makroekonominius veiksnius, turinčius įtakos kūrybinių industrijų organizacijos veiklai; suvoks ir pažins komunikavimo (tiesioginio ir netiesioginio bendravimo) galimybes;
žinos įvairių komunikavimo būdų ir priemonių ypatybes, bendruosius reikalavimus, taisykles; mokės įžvelgti ir suformuluoti problemas, rasti kūrybiškus problemų sprendimo būdus, analizuoti ir įvertinti, kaip pavyko įgyvendinti kūrybinę idėją; mokėti veiksmingai valdyti kūrybinių industrijų projektus (planuoti, organizuoti, valdyti, vadovauti ir deleguoti, analizuoti, pranešinėti, išklausyti ataskaitas, įvertinti bei protokoluoti); mokėti naudoti vadybinius įrankius, marketingo metodus, taikyti finansų valdymo metodus kūrybinių industrijų verslo valdyme;
gebės veiksmingai atstovauti, derėtis, priimti sprendimus, nustatyti kūrybinių industrijų organizacijos stipriąsias ir silpnąsias vietas, įvertinti ir rizikuoti, kurti įvairaus pobūdžio, verbalinius ir neverbalinius pranešimus, perduoti informaciją, atsižvelgiant į tikslą, adresatą ir situaciją, parinkti ir naudoti tinkamiausius, efektyviausius komunikavimo būdus, priemones, medijas; gebėti naudotis įvairiais kūrybos metodais ir vadovauti komandiniam kūrybos procesui;
atsakingai, efektyviai ir etiškai taikys savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje; efektyviai panaudos savo asmeninį potencialą kuriant ir išnaudojant galimybes bei siekiant nuolatinio tobulėjimo.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos Prodiusavimo studijų programoje, kurių reikia, kad būtų pasiekti numatomi studijų rezultatai apima auditorines valandas (t. y,. laiką, kurį studentas praleidžia vadovaujamas akademinio personalo), savarankiško darbo valandas (t. y., laiką, praleistą dirbant savarankiškai, atliekant privalomą praktiką, skirtą pasirengti vertinimui ir laiką, kurio reikia pačiam vertinimui).
Prodiusavimo studijų programos studijų rezultatų siekiama įvairiomis mokymo ir mokymosi veiklomis: teorinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi teikiamieji informaciniai studijų metodai: aiškinimas, demonstravimas, iliustravimas (šiuo atveju labai svarbus yra dėstytojo darbas, teikiamos žinios yra pagrįstos moksliniais tyrimais ir įžvalgomis); praktinio pobūdžio studijų rezultatams pasiekti taikomi tokie studijų metodai kaip debatai, diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas darbas, kūrybinis užduoties atlikimas, atvejo analizė, probleminis mokymas, uždavinių sprendimas, eksperimentas, pranešimų rengimas ir skaitymas, realių problemų sprendimas studentų projektuose, įžvalgų ir plėtros scenarijų kūrimas (mokymas(is) vyksta naudojant laboratorinę praktiką, mokymąsi darbo vietoje ir yra pagrįstas studento savarankišku darbu, problemų sprendimu, užduotimis, grupiniu darbu); vertybinio nuostatų studijų rezultatams pasiekti taikomi savianalizės ir vaidybiniai pratimai, panaudojama studentų asmeninė patirtis ir pan.
Prodiusavimo studijų programoje studentas yra aktyvus, sprendžiantis ir atsakingas studijų proceso dalyvis – programos studijos orientuotos į studentus.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atsižvelgiant į vertinimo kriterijus, nustatytus Prodiusavimo studijų programai ir paskiriems jos elementams, pagal kuriuos sprendžiama, ar studento pasiekti rezultatai atitinka nustatytus studijų rezultatus taikomi tokie vertinimo metodai: vertinimo žodžiu metodai; apklausos metodai (frontalinė žodinė apklausa, individuali žodinė apklausa); pristatymų metodai (pristatymas (viešas pasisakymas, pateikimas)); vertinimo raštu metodai (referatas, apžvalgos, recenzija, esė, mokymosi dienoraščiai ir žurnalai, bibliografijos sąrašo sudarymas); grafiniai ir vizualiniai vertinimo metodai (minčių ir sąvokų žemėlapiai; plakatų pristatymai ir darbų demonstravimas); kaupiamojo ir integruoto vertinimo metodai (aplanko ar portfelio metodas, atskiro atvejo analizė, projektai).

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Prodiusavimo studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams iš viso skirta 10 kreditų: galima pasirinkti papildomus tos pačios ir/ar kitos krypties studijų dalykus (5 kreditai), taip pat galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (5 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma anglų kalba