Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (anglų k. - Early Childhood and Pre-primary Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

LEU_Ikimokykline_ir_priesmokykline_pedagogika_B_2015.docx

Valstybinis kodas

6121MX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti universitetinį išsilavinimą įgijusį, atsakingą, kompetentingą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, suprantantį vaikystės fenomeno kaitą šiuolaikinėje globalioje informacinėje visuomenėje, gebantį organizuoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaiko ugdymą(si) bei kuriantį naujas jo ugdymo(si) galimybes, plėtojantį partnerystę su šeima, kūrybiškai interpretuojantį kultūros tradicijas.
Studijų rezultatai:
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą baigę, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją įgijęs absolventas:
1.Vaiko ugdymo(si) tikslus, turinį, procesą bei rezultatus pagrįs pažangiausiomis vaiko ugdymo filosofinėmis, psichologinėmis, pedagoginėmis sampratomis bei teorijomis.
2. Gebės kritiškai vertinti bei realizuoti ugdytinių grupėje ir sociume tautos bei Europos bendrijos švietimo ir kultūros vertybes, humanistinės, demokratinės ir pilietinės visuomenės principus, mokslo bei technologijų pasiekimus.
3. Gebės kurti ir įgyvendinti vaikų ugdymo programas, vertinti ugdymo kokybę, vaikų pasiekimus, reflektuoti ir prognozuoti vaiko pažangą.
4. Gebės sudaryti galimybes vaikams integruotai ugdytis sveikatos, socialinės, komunikavimo, pažinimo bei meninės kompetencijų pradmenis.
5. Gebės reflektuoti, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, vaikų poreikius, individualumą, šeimos kultūrą, švietimo politiką, ugdymo kokybę lemiančius veiksnius.
6. Ugdydamas vaikus, gebės atsižvelgti į jų amžiaus galimybes, ugdymo(si) stilių, skirtingus ugdymo(si) poreikius, teikti profesionalią švietimo pagalbą.
7. Gebės priimti su vaiko ugdymu(si) susijusius efektyvius sprendimus, remdamasis šiuolaikiniais edukologijos ir psichologijos mokslo pasiekimais bei atliktų empirinių edukacinių tyrimų duomenimis.
8. Bus įgijęs profesinei veiklai būtinus tautinio identiteto puoselėjimo, efektyvios socialinės partnerystės su šeima, informacijos valdymo, komunikacinius (gimtąja ir užsienio kalbomis) gebėjimus.
9. Turės stiprią profesinę ir kūrybinės saviraiškos motyvaciją, grindžiamą šiuolaikinėmis ugdymo mokslo ir meno sampratomis.
10. Gebės mokytis, atlikdamas teorinę lyginamąją analizę bei empirinius tyrimus, pasirengdamas tęsti studijas magistrantūroje bei mokytis visą gyvenimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškas darbas, mokomosios literatūros skaitymas, situacijų analizė, projektų rengimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų žinios, supratimas, gebėjimai vertinami nustatant mokymo(si) rezultatus per semestrą. Semestro metu atliekami nuolatiniai ir tarpiniai studijų rezultatų vertinimai laikomi būtina galutinio vertinimo sąlyga. Studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimties balų sistema, vyrauja dvi suminio vertinimo formos: suminis pažymys be egzamino ir suminis pažymys su egzaminu (egzaminas šiuo atveju sudaro 50 proc. vertinimo). Dalyko pasiekimai vertinami remiantis šiais kriterijais: tikslų pasiekimo lygis Aukštas (9-10 balai): tvirtos, geros (ir puikios, išskirtinės) teorinės žinios ir gebėjimai. Studento sukaupta dalyko studijų rezultatų įvertinimo dalis sudaro 85–100 proc. Vidutinis (7-8 balai): vidutinės (ir geresnės negu vidutinės) teorinės žinios ir gebėjimai, daroma neesminių klaidų. Studento sukaupta dalyko studijų rezultatų įvertinimo dalis sudaro 65–84 proc. Minimalus būtinas (5–6 balai): žinios ir įgūdžiai žemesni negu vidutiniai, tenkina minimalius reikalavimus. Studento sukaupta dalyko studijų rezultatų įvertinimo dalis sudaro 45–64 proc. Dažniausiai taikomi tokie studijų rezultatų nuolatinio ir tarpinio vertinimo metodai kaip egzaminas, kolokviumai, praktinės užduotys.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-