Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija (anglų k. - Real Estate Measurement Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-46

Akreditavimo vertinimo išvados

KVK_Matavimų inžinerija_2023.pdf
Išvadų išrašo vertimas_KVK_Matavimų inžinerija_2023.pdf

Valstybinis kodas

6531EX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550731

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-02-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos specialistus, gebančius vystyti nekilnojamojo turto objektus, atlikti matavimus moderniais geodeziniais prietaisais, GPS įranga, naudojančius stacionarius 3D skenerius bei bepilotes skraidykles (dronus), geoinformacinių technologijų pagalba kuriančius 3D skaitmeninius paviršiaus modelius, panaudojant lazerines technologijas bei kitais metodais išmatuotus nekilnojamojo turto duomenis, atliekančius statinių ir žemės sklypų kadastrinius matavimus, rengiančius topografinius ir inžinerinių komunikacijų geodezinius planus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Pritaiko tradicines ir inovatyvias matavimų inžinerijos technologijas bei metodus, projektavimo ir plėtros aplinkoje, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę ir patikimumą.
2. Taiko žinias naujoms technologijoms įsisavinti ir geodezijos, kartografijos, erdvinės informacijos infrastruktūros bei teritorijų planavimo uždaviniams spręsti.
3. Naudoja matavimo duomenų matematinio statistinio apdorojimo, matavimų patikimumo ir neapibrėžties nustatymo metodus kaupdamas, sistemindamas ir analizuodamas matavimais gautą informaciją.
4. Taiko matavimų informaciją inžineriniams tyrinėjimams ir kitiems taikomiesiems inžinerijos uždaviniams spręsti, projektuoti įvairaus pobūdžio inžinerijos žemėlapius ir informacinių sistemų duomenų rinkinius.
5. Atlieka praktinius tyrimus, eksperimentų planavimą ir projektavimą, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei kvalifikavimu.
6. Atlieka matavimus šiuolaikiniais matavimo prietaisais, analizuoja rezultatus pritaikant nekilnojamojo turto administravimo, formavimo, vertinimo metodus, atitinkančius Lietuvos ir ES standartus bei reglamentus.
7. Taiko matavimų inžinerijos programinę įrangą, skirtą inžinerinėms problemoms spręsti, sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti, automatizuotam projektavimui ir kompiuterinei grafikai.
8. Atsakingai dirba savarankiškai ir komandoje, holistiškai suprasdamas inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.
9. Išmano matavimų inžinerijos sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia, moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (127 kreditai): Užsienio kalba (anglų), Taikomųjų tyrimų metodologija, Hipoteka, Geologija, Kartografija, Inžinerinė grafika, Geoinformatika, Teritorijų planavimas, Geografinės informacinės sistemos, Aplinkos ir žmonių sauga, Kompiuterizuotos projektavimo sistemos, Geodezijos pagrindai, Fotogrametrija, Nuotolinės matavimų technologijos, Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, Nekilnojamojo turto verslo vystymas, Topografija, Skaitmeniniai žemėlapiai, Geodeziniai prietaisai ir matavimų apdorojimas, Geoinfomacinių sistemų kūrimas (A1), Georeferencinių duomenų rinkiniai (A1), Nekilnojamojo turto objektų informacinis modeliavimas (A2), Topografinė ir inžinerinė infrastruktūra (A2), Nekilnojamojo turto teisė, Pastatų ir inžinerinių sistemų kadastriniai matavimai.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (35 kreditai): Geoinformacinių sistemų, Nuotolinių matavimų technologijų, Geodeziniai tyrinėjimų ir kadastro duomenų nustatymo, Topografijos, Geodezijos profesinės veiklos baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programai įgyvendinti pilnai apsirūpinta reikalingomis inovatyviomis technologijomis: šiuolaikinėmis programinėmis sistemomis, moderniais matavimų prietaisais bei metodinėmis priemonėmis. Nekilnojamojo turto matavimų inžinerijos studijos apima ir teisinius, finansinius bei fizinius nekilnojamojo turto aspektus, užtikrinant, kad projektai būtų tinkamai parengti, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų tvarūs, o tai galiausiai sukuria pridėtinę vertę visai nekilnojamojo turto vadybai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, baigę šią studijų programą, įgyja gebėjimų dirbti šiose veiklos srityse: dirbti nekilnojamojo turto vystytojais, atlikti nekilnojamojo turto (statinių ir žemės sklypų) kadastrinius matavimus, organizuoti ir atlikti matavimus moderniais geodeziniais prietaisais, GPNS įranga, rengti topografinius ir geodezinius planus, naudotis stacionariais 3D skeneriais, skenuoti paviršius LiDAR įranga bei skaitmeninėmis fotokameromis iš neaukštai skriejančios bepilotės skraidyklės (drono), kurti erdvinius modelius (3D) specializuotomis programinėmis sistemomis, kurti teminius skaitmeninius žemėlapius taikant GIS technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka