Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninė geodezija (anglų k. - Digital Geodesy)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

KVK_Geodezija_PB_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531EX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550731

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-01-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos geodezijos specialistus, gebančius atlikti matavimus moderniais geodeziniais prietaisais, GPNS įranga, naudojančius stacionarius 3D skenerius bei bepilotes skraidykles (dronus), geoinformacinių technologijų pagalba kuriančius 3D skaitmeninius paviršiaus modelius, panaudojant LIDAR bei kitais metodais išmatuotų teritorijų duomenis, atliekančius statinių ir žemės sklypų kadastrinius matavimus, rengiančius topografinius ir inžinerinių komunikacijų geodezinius planus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas geba:
1. Pritaikyti tradicines ir inovatyvias matavimų inžinerijos technologijas bei metodus, projektavimo ir plėtros aplinkoje, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę ir patikimumą.
2. Taikyti žinias naujoms technologijoms įsisavinti ir geodezijos, kartografijos, erdvinės informacijos infrastruktūros bei teritorijų planavimo uždaviniams spręsti.
3.Naudoti matavimo duomenų matematinio statistinio apdorojimo, matavimų patikimumo ir neapibrėžties nustatymo metodus kaupdami, sistemindami ir analizuodami matavimais gautą informaciją.
4.Taikyti matavimų informaciją inžineriniams tyrinėjimams ir kitiems taikomiesiems inžinerijos uždaviniams spręsti, projektuoti įvairaus pobūdžio inžinerijos žemėlapius ir informacinių sistemų duomenų rinkinius.
5.Atlikti praktinius tyrimus, eksperimentų planavimą ir projektavimą, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei kvalifikavimu.
6.Atliekti matavimus šiuolaikiniais matavimo prietaisais, analizuoti rezultatus pritaikant nekilnojamojo turto administravimo, formavimo, vertinimo metodus, atitinkančius Lietuvos ir ES standartus bei reglamentus.
7.Taikyti matavimų inžinerijos programinę įrangą, skirtą inžinerinėms problemoms spręsti, sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti, automatizuotam projektavimui ir kompiuterinei grafikai.
8.Atsakingai dirbti savarankiškai ir komandoje, holistiškai suprasdami inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai bei laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.
9.Išmanyti matavimų inžinerijos sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti, mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (13 kreditų): Profesinė komunikacija, Užsienio kalba (anglų, rusų), Taikomųjų tyrimų metodologija, Vadybos pagrindai.
Studijų krypties dalykai (114 kreditų): Inžinerinė grafika, Geoinformatika, Kompiuterizuotos projektavimo sistemos, Geodezijos pagrindai, Nuotolinės matavimų technologijos, Teritorijų planavimas, Geodeziniai prietaisai ir matavimų automatizavimas, Kadastriniai matavimai, Kartografija, Metrologinių ir geodezinių matavimų apdorojimas, Skaitmeniniai žemėlapiai, Fotogrametrija, Nekilnojamojo turto teisė, Verslo ekonomika.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (35 kreditai): Topografija, Geodezinių planų rengimas, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Specializacijos praktika (taikomoji geodezija arba geoinformacinės sistemos), Geodezijos profesinės veiklos baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos:
Geoinformacinės sistemos.
Taikomoji geodezija.
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa pasižymi studijų proceso metu atliekamais matavimais moderniais geodeziniais prietaisais, GPNS įranga, naudojantis stacionariais 3D skeneriais bei bepilotėmis skraidyklėmis (dronais); geoinformacinių (GIS) technologijų pagalba kuriami 3D skaitmeniniai paviršiaus modeliai panaudojant LIDAR bei kitais metodais išmatuotų teritorijų duomenis; atliekami statinių ir žemės sklypų kadastriniai matavimai, rengiami topografiniai ir inžineriniai komunikacijų geodeziniai planai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės siekti karjeros geodezinius matavimus atliekančiose įstaigose, nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymo ir vertinimo įmonėse, statybos organizacijose, savivaldybėse ar kitų įstaigų erdvinių duomenų tvarkymo, kaupimo bei geoinformacinių sistemų (GIS) skyriuose, centruose, turės galimybes kurti privačias įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.