Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (anglų k. - Pre-School and Pre-Primary School Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531MX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550112

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštąjį kolegijinį išsilavinimą turintį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, atpažįstantį bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus, suprantantį skirtingus ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo (-si) poreikius bei gebėjimus ir gebantį personalizuoti jų tenkinimo būdus, planuoti, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą (-si), kuriantį vaiko fizines bei psichines galias stimuliuojančią bei motyvuojančią aplinką, plėtojantį partnerystę su šeima.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Atpažįsta bendruosius ir individualiuosius vaiko (fizinės, pažintinės bei psichosocialinės) raidos dėsningumus, dažnesnius raidos sutrikimus bei jų priežastis.
2. Pritaiko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo (-si) ir pasiekimų (įsi) vertinimo metodus, metodikas, strategijas, technologijas, organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą.
3. Atlieka tyrimus, analizuojant ir rūšiuojant duomenis, vizualizuojant ir pateikiant rezultatus.
4. Numato ugdymo (-si) tikslus ir rezultatus, ugdymo (-si) strategijas ir priemones pagal kiekvieno ugdytinio individualią pažangą ir pasiekimus.
5. Numato ugdymo turinį, metodus, metodines bei technologines priemones įtraukiant ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į ugdymo procesą, vadovaujantis diferencijavimo ir personalizavimo principais.
6. Sukuria saugią, tolerantišką, įtraukiančią į sąveiką bei partnerystę, vaiko fizines ir psichines galias stimuliuojančią ugdymo (-si) aplinką.
7. Nustato ugdytinio šeimos ypatumus, surandant būdus, kaip įtraukti tėvus (globėjus) į aktyvią pedagoginę sąveiką bei partnerystę.
8. Sukuria bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdymo proceso dalyviais tarpdalykinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, laikydamasis profesinės etikos.
9. Suplanuoja veiklos bei asmeninės karjeros perspektyvą bei prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
10. Vartoja taisyklingą lietuvių kalbą (sakytinę ir rašytinę) ir vieną iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis akademiniais ir profesiniais tikslais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursinis darbas, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (120 kreditų): Specialybės kalba, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių), Pedagogikos pagrindai ir ugdymo sistemos (su praktikumu), Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Šeimos pedagogika, Bendroji psichologija, Skaitmeninio raštingumo ugdymas, Raidos ir ypatingo vaiko psichologija, Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas, Edukaciniai žaidimai, Kalbinis ugdymas, Aplinkos pažinimo ugdymas, Muzikinis ugdymas, Inkliuzinis ugdymas, Vaizduojamosios raiškos ugdymas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Kūno kultūros ugdymas ir šokis vaikų darželyje, Vadyba ir lyderystė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Ugdymo filosofija ir pedagoginė etika, Literatūrinis ugdymas, Vaiko sveikatos ugdymas, Renginių organizavimas ir ugdymas drama, Projektinė veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (45 kreditai): Mokytojo asistento praktika, Bandomoji ugdomosios veiklos praktika, Ikimokyklinio ugdymo praktika, Priešmokyklinio ugdymo praktika, Baigiamoji pedagoginė praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo rengimą darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, pasižymi teorinių ir praktinių dalykų sąveika. Paskaitas skaito užsienio mokslininkai, Lietuvos lopšelių- darželių direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui ir pedagogai-praktikai. Praktikos atliekamos visame Vakarų Lietuvos regione bei užsienyje pagal Erasmus+ programą.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas galės dirbti visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančiose švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 7 metų amžiaus.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.