Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūno kultūra (anglų k. - Physical Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-279 2017 _ LSU MA Kūno kultūra.pdf

Valstybinis kodas

6211MX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470111

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotus mokslo tiriamosios, akademinės veiklos specialistus, kurie galės dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose. Pabaigę studijų programą specialistai gebės projektuoti kūno kultūros edukacines veiklas įvairaus amžiaus žmonėms (vaikų, suaugusiųjų, vyresniojo amžiaus) įvairiose švietimo aplinkose (formaliose ir neformaliose), organizuoti, vertinti ir tobulinti įvairaus amžiaus grupių žmonių fizinio ugdymo(si) procesą, vykdyti edukacinius tyrimus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Bendradarbiaujant su švietimo, mokslo, sporto bei savivaldybių institucijomis teikti siūlymus profesinės veiklos tobulinimui, mokinių fizinio aktyvumo skatinimui.
2. Atlikti informacijos, kuri gauta iš įvairių šaltinių, analizę ir sintezę.
3. Atlikti mokslinio tiriamojo ar praktinio pobūdžio veiklos ataskaitą, profesinės veiklos ekspertinį vertinimą bei jį pristatyti.
4. Kritiškai vertinti profesinės praktikos privalumus ir trūkumus bei numatys profesinio tobulėjimo perspektyvas.
5. Parinkti ir pritaikyti efektyviausius sprendimo būdus profesinės veiklos problemoms spręsti.
6. Pa(si)rinkti mokymosi strategijas, argumentuojant jų pasirinkimą mokslinių tyrimų duomenimis, įvairiomis ugdymo teorijomis.
7. Savarankiškai planuoti mokymosi procesą, savarankiškai planuoti savo ir kolegų profesinį tobulėjimą.
8. Generuoti idėjas ir jas veiksmingai realizuoti, spręsti strateginės plėtros klausimus.
9. Pagrįsti savo profesinės veiklos sumanymus, jų inovatyvumą ir veiksmingumą.
10. Demonstruoti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų priėmimą, metodų taikymą, vykdant praktinę veiklą ir savarankiškus mokslinius tyrimus.
11. Formuoti ir valdyti komandą, ekspertų grupės darbą, atliekant profesinės veiklos užduotis.
12. Rengti veiklos programą, viziją, įstaigos raidos strategiją, vadovauti jos įgyvendinimui, numatyti galimus pokyčius.
13. Analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti mokslines publikacijas, teikti apibendrintas ir susistemintas išvadas.
14. Formuluoti mokslinius-probleminius klausimus, numatyti jų tyrimo būdus ir planuoti mokslinę tiriamąją veiklą.
15. Naudojant įvairias teorines paradigmas analizuoti, įvertinti ir interpretuoti tyrimo rezultatus.
16. Išmanys ir kritiškai vertins šiuolaikinius pedagoginius, psichologinius, biologinius ir fiziologinius tyrimų analizės metodus ir pasirinktinai juos taikys.
17. Atlikti judesių analizę naudojant įvairias judesių analizės priemones.
18. Demonstruoti šiuolaikinės kūno kultūros, edukologijos ir psichologijos teorijų žinias.
19. Taikyti edukologinių tyrimų metodologijos žinias, rengiant projektus.
20. Vertinti praktinės veiklos situacijas, atlikti ekspertinį vertinimą, remiantis edukologijos teorijų nuostatomis ir pateikti praktines rekomendacijas.
21. Analizuoti ir kritiškai vertinti Europinius ir Pasaulinius (PSO, Baltosios knygos, HEPA ir kt.) dokumentus, kurie susiję su fiziniu aktyvumu, fizinio ugdymo procesais ir sveikata.
22. Atlikti mokyklos veiklos tyrimą ir jį kritiškai įvertinti.
23. Analizuoti švietimo politiką ir siūlyti kompetentingus švietimo administravimo sprendimus.
24. Rengti mokinių, mokyklos bendruomenės sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo projektus bei vertinti jų efektyvumą.
25. Teikti siūlymus kaip didinti mokinių fizinio aktyvumo galimybes per dieną mokykloje ir per kūno kultūros pamokas.
26. Numatyti šiuolaikinės kūno kultūros kaitos perspektyvas, problemų sprendimus bei realizavimo būdus.
27. Kritiškai analizuoti bei vertinti naujausias ir vyraujančias dabartines sporto mokslo, mokinių fizinio ugdymo praktikos teorijas, metodus ir technologijas ir kūrybingai jas pritaikyti praktikoje.
28. Rengti diferencijuotas ir individualizuotas mokymo programas pagal kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, juos praktiškai realizuoti bei įvertinti jų efektyvumą.
29. Kritiškai vertinti KK pamokas pasiremiant šiuolaikinėmis kūno kultūros pamokos modeliavimo technologijomis.
30. Teikti siūlymus kūno kultūros kaip mokomojo dalyko tobulinimui, problemų sprendimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studentų aktyvumu ir jų refleksija pagrįsti metodai: grupės diskusija, atvejo analizė, debatai, „minčių lietus“, veiklos įsivertinimas ir/ar kt.
Užduotimis pagrįsti metodai: projektų, individualių ar grupinių darbų, apžvalgų, mokslinio referato ir/ar kt. rengimas.
Informacijos perdavimu pagrįsti metodai: paskaitos – kontaktinės ir nuotolinės, konsultacijos; Informacijos perdavimu ir studentų aktyvumu pagrįsti metodai: seminarai, pratybos, praktikos darbai ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo žodžiu metodai: prezentacija. Vertinimo raštu metodai: mokslinio referato, atskiro atvejo analizės, esė, egzamino (atviro, uždaro ar kombinuoto testavimo forma) metodai. Integruoto (raštu ir žodžiu) vertinimo metodai: projektų (individualių, ar grupinių), magistro darbų ir kt.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti 10 kreditų iš siūlomų laisvai pasirenkamų modulių sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai unikali studijų programa, vienintelė Lietuvoje kryptingai rengianti specialistus, kurie gilina šiuolaikiniu mokslu grįstas su kūno kultūra bei fiziniu aktyvumu susijusias žinias, padedančias projektuoti, vertinti ir tobulinti kūno kultūros edukacines veiklas įvairaus amžiaus žmonėms (vaikų, suaugusiųjų, vyresniojo amžiaus) įvairiose švietimo aplinkose (formaliose ir neformaliose).