Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darnaus verslo vadyba (anglų k. - Sustainable Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

MK_Vadyba_2023.pdf
MK_Vadyba_2023_išvadų išrašo vertimas.pdf

Valstybinis kodas

6531LX072

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti verslo vadybos specialistą, gebantį realizuoti verslo idėjas bei savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, tirti ir analizuoti verslo aplinką, planuoti, organizuoti, skatinti bei kontroliuoti verslo įmonės darnų vystymąsi, panaudojant šiuolaikinius mokslo pasiekimus ir technologijas
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
• taikys teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį;
• taikys ekonomikos, rinkodaros ir vadybos teorijas bei šiuolaikines/informacines technologijas/metodus, priimant efektyvius ir inovatyvius darnaus verslo vadybos sprendimus;
• supras ir taikys socialinės atsakomybės ir etikos principus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
• vertins verslo aplinką ir verslo įmonės galimybes;
• atliks taikomuosius empirinius tyrimus vadybos srityje: rinks, sistemins ir analizuos duomenis bei taikys gautus rezultatus darnaus verslo plėtrai.
Specialieji gebėjimai:
• rengs įmonės veiklos vystymo strategiją, planuos, organizuos ir kontroliuos įmonės veiklą bei užtikrins jos kokybę;
• priims socialiai atsakingus verslo įmonės vadybos sprendimus, laikantis profesinės etikos principų;
• efektyviai valdys žmogiškuosius, materialiuosius, finansinius išteklius, taikant informacines sistemas ir šiuolaikinius vadovavimo metodus bei socialinės vadybos koncepcijos principus.
Socialiniai gebėjimai:
• gebės bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, taikys verslo etikos, tarpkultūrinio bendravimo, darbo komandoje principus;
• gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai:
• gebės savarankiškai mokytis bei prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo profesinių kompetencijų tobulinimą, kritinio, kūrybinio mąstymo lavinimą, verslumo, socialinio atsakingumo, pilietiškumo ugdymą;
• gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą greitai kintančioje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.
Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą.
Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų programos turinio formavimo politika orientuota į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties vadybininkui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška. Todėl dalykų tikslai, turinys, studijų metodai sudaro sąlygas studentams patiems ieškoti, tyrinėti, analizuoti, vertinti, apibendrinti teisinę realybę. Studentams suteikta galimybė tobulinti analitinio mąstymo gebėjimus, susipažinti su laipsniškai didėjančiais reikalavimais savęs vertinimui, formuoti mokymosi visą gyvenimą idėją.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Bendrieji koleginiai dalykai (15 kr.):
Įvadas į studijas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba, Darnioji plėtra.
2. Studijų krypties dalykai (123 kr.)
2.1. Krypties dalykai (93 kr.):
Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Vadyba ir verslumas, Taikomoji ekonomika, Verslo apskaita ir finansai, Verslo teisė, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija, Socialinės medijos ir reklama, Vadovavimo psichologija, Rinkodara ir rinkotyra, Aplinkosauga ir žmonių sauga, Strateginis valdymas, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Komandinis darbas. Baigiamasis darbas
2.2. Profesinės veiklos praktikos pagal pasirinktą specializaciją (30 kr.):
Pažintinė praktika.
Kultūros ir sporto industrijos: Vadybos praktika įstaigoje, Profesinė praktika kultūros/sporto organizacijoje, Baigiamoji praktika.
Sveikatingumo ir grožio verslas: Sveikatingumo praktika, Grožio paslaugų praktika; Sveikatingumo ir grožio verslo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Socialinių medijų rinkodara: Medijų technologijų praktika, Turinio kūrimo ir rinkodaros praktika, Socialinių medijų komunikacijos praktika, Baigiamoji praktika.
Agroverslas: Agrotechnologijų praktika, Agroverslo organizavimo praktika, Žemės ūkio subjektų veiklos vertinimo praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Kultūros ir sporto industrijos: kultūros istorija ir politika ,kultūros vadyba ir kūrybinės industrijos, laisvalaikio ir renginių vadyba, sporto vadyba ir industrijos, sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas. Sveikatingumo ir grožio verslas: Visuomenės sveikata, sveikatingumo ir grožio verslo organizavimas, SPA paslaugos ir veikla, veido priežiūros paslaugos, kosmetinė chemija ir medžiagotyra, spalvotyra ir makiažas, kūno priežiūra ir puoselėjimas.
Transporto logistika: Transporto priemonės ir techninis jų eksploatavimas, transporto sistemos ir infrastruktūra, logistika, transporto įmonės veiklos organizavimas, kroviniai ir jų vežimo organizavimas, transporto teisė.
Agroverslas: gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas; augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, agrotechnologinių procesų mechanizavimas, precizinė (tikslioji) žemdirbystė, aternatyvieji agroverslai, agropolitika ir agrorinkos.
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai. Dalykus galima rinktis iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo http://www.marko.lt/

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojant programą sudaryta galimybė rinktis specializaciją. Programa yra integrali, derinanti verslininkystės ir vadybos gebėjimų, inovatyvumo ir kūrybiškumo ugdymą. Didelis dėmesys skiriamas atsakingo verslo kūrimui, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius. Akcentuojamas praktinių įgūdžių ugdymas kviečiant dėstyti verslo patirtį turinčius specialistus ir atliekant profesines praktikas verslo įmonėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs studijų programą galės dirbti privataus verslo sektoriuje vadybininkais ir vadovais pasirinktos specializacijos srityje arba kitų sričių įmonėse, įstaigose, organizacijose; kurti ir vystyti nuosavą verslą, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.