Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Antreprenerystė ir vadyba (anglų k. - Entrepreneurship and Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

0
Ištęstinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

KSU Verslo krypties išvados SV4-63_2022.pdf
KSU verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-63 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikinės Lietuvos verslo lyderius, suvokiančius verslios, kūrybingos, globalios žinių ekonomikos vertybes ir dėsnius, prisidedančius prie inovacinės žinių ekonomikos kūrimo ir plėtros, turinčius platų, daugiadalykinį, integralų kritinį mokslinį ir praktinį mąstymą, leidžiantį įžvelgti naujas galimybes įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse, kurti naujas pridėtinę vertę teikiančias verslo idėjas, jas įgyvendinti ir vadovauti įvairialypėms komandoms, verslo projektams, įmonėms bei organizacijoms, veikiančioms neapibrėžtomis, sunkiai prognozuojamomis globalios ekonomikos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Studentai turi:
1. suprasti šiuolaikinę antreprenerystės sąvoką, žinoti ir suprasti antreprenerystės ir vadybos teorijas, taikymo sričių įvairovę, galimybes ir funkcinius ypatumus, antreprenerystės veiklos daugiadalykinį pobūdį, taip pat žinoti vadybos ir antreprenerystės teorijų taikymo sandūras ir skirtumus.
2. įgyti naujausias mokslines antreprenerystės ir vadybos srities žinias, mokėti suprasti ir analizuoti inovacinės žinių visuomenės reiškinius ir dėsnius.
3. suprasti kūrybingumo, socialinės atsakomybės, globalizacijos bei tvarios plėtros koncepcijas ir gebėti jas taikyti visuose verslo kūrimo ir plėtros etapuose.
4. gebėti taikyti įgytas antreprenerystės žinias kuriant, atrenkant ir įgyvendinant naujas verslo idėjas, planuojant ir įgyvendinant verslo projektus, sutelkiant ir motyvuojant komandas, kuriant ir valdant naujas verslo įmones, plėtojant naujus, teikiančius pridėtinę vertę, produktus ir paslaugas.
5. turi įgyti gebėjimą savarankiškai kurti naujas verslo idėjas, vadovauti naujų idėjų kūrimui komandose, pastebėti naujas verslo galimybes juos supančioje socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje ir technologinėje aplinkoje.
6. turi gebėti modeliuoti inovacinį procesą ir jo vadybos ypatumus, analizuoti duomenis ir kontekstus, parenkant tinkamus vadybos modelius ir metodus, pagrindžiant pridėtinę vertę teikiančias verslo idėjas ir projektus.
7. turi gebėti interpretuoti ir pagrįsti idėjų komercializavimo procesą, jo reikšmę verslo įmonės plėtrai.
8. turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
9. turi gebėti dirbti multikultūrinėse aplinkose ir sudėtinguose socialiniuose kontekstuose, naudoti komunikacijos priemones, metodus ir skirtingus kanalus, taip pat veikti socialiniuose tinkluose, derinant valdžios, piliečių ir verslo interesus.
10. turi įgyti ir taikyti analitinio, kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, įgalinančius sėkmingai veikti įvairiose antreprenerystės srityse.
11. turi gebėti savarankiškai tobulėti sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
12. panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, turi gebėti adaptuotis prie kintančios socialinės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja atvejus ir situacijas, sudaro koncepcijų žemėlapius, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, konsultuoja kolegas, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan.; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, pildo reflektavimo žurnalus, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi 4 alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Logika arba filosofija,
2. Politologija arba Sociologija,
3. Kūrybinių projektų vadyba arba Socialinės inovacijos ir verslumas,
4. Kūrybos ekonomika arba Technologinių inovacijų perdavimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Antreprenerystės ir vadybos programoje kitaip nei kitose aukštosiose mokyklose yra akcentuojamas antreprenerystės įgūdžių įgijimas ir praktinis jų pritaikymas, o ne verslo administravimas. Visos vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programos orientuotos ne į kūrybingumo, inovatyvumo, savarankiško darbo gebėjimų ugdymą, naujų idėjų, projektų, verslo įmonių kūrimą ir vadybą, o išimtinai į jau į veikiančių, vidutinių bei didelių verslo organizacijų valdymą ar valstybinių įstaigų administravimą. Šiuo metu esamose programose nėra akcentuojami dalykai, būtini suprasti verslios, kūrybingos, inovacinės žinių ekonomikos dėsnius. Teikiamos programos išskirtinumą lemia jos tiesioginės sąsajos su rinkos poreikiais ir orientacija į šiuolaikinės globalios ir konkurencingos verslo aplinkos kontekstą.