Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statybos ir nekilnojamo turto valdymas (anglų k. - Construction and Real Estate Management)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

2016 VGTU Construction Technologies and Management BA final.pdf

Valstybinis kodas

6121EX069

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450732

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kūrybiškai mąstančius statybos inžinerijos bakalaurus, gebančius planuoti, projektuoti, organizuoti ir valdyti statybos ir nekilnojamojo turto plėtros projektus: organizuoti pastatų statybos procesus, vadovauti statybos projektui ar jo daliai, atrinkti racionalias pastatų statybos technologijas, valdyti pastatų statybos priežiūros procesus, racionaliai naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, analizuoti pastatų projektavimo bei statybos dokumentaciją, taikant moderniąsias technologijas kompleksiškai spręsti statybos projektų ir pastatų ūkio valdymo uždavinius, analizuoti, planuoti ir valdyti nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir investicijas, analizuoti įmonės ir verslo strategines perspektyvas, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, vadovauti jam, efektyviai bendrauti su kolegomis ir projekto dalyviais, perteikti idėjas bei sprendimus, juos argumentuoti.
Studijų rezultatai:
Žinios
Žino ir supranta gamtos, humanitarijos, socialinių mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus statybos inžinerijos specialisto praktinei veiklai bei pasaulėžiūrai formuoti.
Turi nuosekliai susietų žinių apie statyboje naudojamas medžiagas ir konstrukcijas, inovatyvius pastatų ir statinių projektavimo ir statybos metodus.
Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, turi tarpdisciplininių statybos ir nekilnojamojo turto valdymo žinių.
Gebėjimai tirti
Geba ieškoti literatūros, rasti profesinę ir mokslinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose statybos ir nekilnojamojo turto valdymo problemoms spręsti.
Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus ir tyrimus, taikyti laboratorinę įrangą, prietaisus ir pažangias informacines technologijas, naudojamas statybos inžinerijos studijų kryptyje, apdoroti ir vertinti gautus duomenis bei pateikti išvadas.
Inžinerinė analizė
Geba analizuoti pastatų projektavimo bei statybos dokumentaciją, pasirinkti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą, kad palyginti, įvertinti ir parinkti patikimus technologinius ir valdymo sprendimus, rasti teisingą problemų sprendimo strategiją.
Inžinerinis projektavimas
Geba taikydamas tarpdisciplinines žinias ir supratimą parengti ir įgyvendinti statybos ir nekilnojamojo turto plėtros projektus pagal apibrėžtus teisės aktų reikalavimus bei darnios plėtros principus.
Supranta pastato konstrukcijų projektavimo metodikas ir turi pradinių jų taikymo gebėjimų.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Geba atsakingai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, vadovauti jam, efektyviai bendrauti su kolegomis, projekto dalyviais ir visuomene, perteikti idėjas bei sprendimus, juos argumentuoti.
Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir geba jam pasirengti.
Inžinerinės veiklos gebėjimai
Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias, organizuoti pastatų statybos procesus, vadovauti statybos projektui ar jo daliai, atrinkti racionalias pastatų statybos technologijas, valdyti pastatų statybos priežiūros procesus, racionaliai naudoti statybos medžiagas bei energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą.
Geba analizuoti, planuoti statybos ir nekilnojamojo turto plėtrą, finansus ir investicijas, įvertinti veiklos rezultatus, įmonės ir verslo strategines perspektyvas, kompleksiškai spręsti statybos ir nekilnojamojo turto plėtros projektų valdymo bei pastatų ūkio valdymo uždavinius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Bendra universitetiniai (15 kr.), studijų krypties dalykai (189 kr.), praktikos (15 kr.), laisvas pasirinkimas (6 kr.), baigiamasis darbas (15 kr.)

Specializacijos:
Statybos ekonomika ir verslas
Statybos produktų technologijos
Statybos technologijos ir vadyba
Studento pasirinkimai:
Numatyti bendrauniversitetinių (9 kr.), studijų krypties (3 kr.) ir laisvai pasirenkamieji (6 kr.) studijų dalykai.