Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūros inžinerija (anglų k. - Architectural Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX078

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450730

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti specialistus, gebančius sintetinti inžinerijos ir meno žinias, kurias formuoja mokslo ir technikos pažanga, statybos investicinių procesų vystymasis. Suteikti Architektūros inžinerijos programos absolventams išskirtines dalykines žinias, gebėjimus jas taikyti bei vykdyti tyrimus, praktinius, specialiuosius, socialinius bei asmeninius gebėjimus, leidžiančius jiems tapti statybos inžinerijos specialistais, gebančiais kvalifikuotai dirbti statybos projektavimo, rangos ir valstybės valdymo įmonėse, gebančius visapusiškai tobulėti dinamiškoje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir gebėjimai rengti pastato architektūrinę planinę ir konstrukcinę sandarą.
2. Žinios apie statinių konstrukcijų projektavimo metodus ir būdus.
3. Žinios apie konkrečios funkcijos identifikavimą vidinėje erdvėje (funkcijos sprendimas pastate) ir jos materializavimo principus (tūrinė-erdvinė ir struktūrinė kompozicija).
4. Gebėjimai taikyti meninės raiškos ir kompozicijos metodus pastato architektūros modeliavime.
5. Statinių projektavimo praktiniai gebėjimai.
6. Gebėjimai modeliuoti statinių architektūrinę planinę ir struktūrinę sandarą.
7. Žinios apie statybos investicinį procesą, statinio projektavimą ir projekto realizavimą; socialinio, meninio, ekonominio, teisinio, vadybinio statybos investicinio proceso konteksto supratimas.
8. Gebėjimai kryptingai ir savarankiškai studijuoti.
 
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, namų darbai, savarankiškas darbas, kursiniai darbai, kursinis projektavimas, mokomosios literatūros skaitymas 
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (atliekami kontroliniai darbai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai ir kursiniai darbai bei projektai). Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu, arba raštu ir žodžiu. Egzaminai ir projektinė veikla. Namų darbų ir projektų peržiūros. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Specializacijos:
 –
Studento pasirinkimai:
 
5 alternatyvūs pasirinkimai iš 15 modulių; 2 laisvi pasirinkimai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Meno ir inžinerijos žinių ir specialiųjų gebėjimų sintezė.