Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka


Studijų programos tikslas:
Rengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisės specialistus, išmanančius Lietuvos teisinę sistemą ir turinčius tarptautinės teisės žinių, mokančius analizuoti, vertinti ir teisingai taikyti teisės normas sprendžiant praktines problemas bei gebančius savarankiškai, nuolatos tobulėjant, dirbti įvairiose profesinės veiklos srityse.
Studijų rezultatai:
1. Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus, Lietuvos teisinę sistemą, tarptautinės viešosios, privatinės, Europos Sąjungos teisės normas bei įgytas žinias taiko profesinėje veikloje, sprendžiant konkrečias teisines problemas.
2. Geba atlikti problemų analizę, mokslinius-empirinius tyrimus formuluojant tyrimo tikslus ir uždavinius, analizuojant duomenis ir darant išvadas. Geba rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis.
3. Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą. Geba atstovauti asmenims, vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais bei tinkamai elgdamasis su konfidencialia informacija, pasitelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius.
4. Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes. Moka taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos, sklandžiai ja reikšti savo mintis. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir kitais specialistais. Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius.
5. Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį. Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti joje prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų. Geba planuoti savo laiką ir organizuoti savo veiklą. Pasirengęs prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktikumai, diskusijos, teisės aktų analizė, teismų praktikos analizė, imitavimas, minčių lietus, atvejų ir situacijų analizė (problemų sprendimas), savarankiškas darbas (informacijos paieška ir analizė, refleksija, atliktos veiklos analizė, duomenų analizė), teisinių procesų stebėsena ir aptarimas, mokomieji, imitaciniai žaidimai, dokumentų projektų rengimas, darbas grupėse, projektai, darbas su tekstynais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema.
Dalykų baigiamojo vertinimo forma – egzaminas, /projektas. Nustatant galutinį dalyko vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema pagal formulę: GV=0,5TV+0,5E (GV – galutinis vertinimas, TV – tarpiniai vertinimai, E – egzaminas, Prj. – projektas).Dalyko tarpinis vertinimas nurodomas dalyko apraše. Praktikos galutinį įvertinimą sudaro praktinės veiklos (praktikos institucijoje) ir praktikos ataskaitos/projekto įvertinimų aritmetinio vidurkio, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma: GV=0,4 PV+0, 6 Prj.
Modulio galutinį įvertinimą sudaro dalykų tarpinių įvertinimų (koliokviumas, atvejo analizės pateikimas, testai, grupinio (komandinio) darbo pristatymas, teisės aktų ir teismų praktikos analizės pristatymas, teisės šaltinių analizės pristatymas, mokslinės literatūros analizė (pranešimo parengimas), kalbos praktikos vertinimas, lingvistinės tekstų analizės, darbo su žodynais ir tekstynais ir vertimo iš užsienio kalbos ir atvirkščiai pristatymas, kompetencijų aplanko sudarymas, baigiamojo darbo metodų ir organizavimo dalies parengimas ir pristatymas, testai, informacijos šaltinių paieškos ir apdorojimo užduočių pristatymas, sąvokų žemėlapio sudarymas, atvejo ir situacijų analizės pristatymas, apklausa raštu, savarankiško darbo pristatymas, individualus darbas, rašto darbas, Power Point pristatymas, teisinės viešosios kalbos pristatymas, praktinių užduočių atlikimo pristatymas, žodinis iliustruotas pranešimas, procesinių dokumentų projektų pateikimas, teisės aktų projektų pateikimas, patyriminio mokymo metu įgytos patirties apibendrinimas, praktikos ataskaitos/projekto parengimas ir gynimas, kursinio ir baigiamojo darbo parengimas ir gynimas) ir egzamino (integruoto egzamino), padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma. Taikoma formulė, pvz. GV = 0,5E+0,5 TV (* TV1+* TV2+ * TV3) arba GV = 0,4E+0,6 TV, kur TV1; TV2; TV3 – dalykų tarpiniai vertinimai;*–svertinis koeficientas). Modulio tarpinis vertinimas nurodomas modulio apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika *:
Apimtis – 180 kreditų.
Moduliai: Bendrųjų kompetencijų tobulinimas, Teisės paradigma, Teisės tyrimai, Konstitucinė teisė, Civilinė teisė, Administracinė ir administracinio proceso teisė, Teisėsaugos institucijos, Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė, Teisės komunikacija, Tarptautinė teisė, Baigiamoji praktika. Baigiamasis darbas. Alternatyviai pasirenkami moduliai: A1. Ikiteisminis procesas/A2. Teisinių dokumentų rengimas ir valdymas.
Dalykai: Finansų ir mokesčių teisė, Darbo teisė, Civilinio proceso teisė, Vykdymo proceso teisė.
Profesinės praktikos: Pažintinė praktika; Praktikos (Teisėsaugos institucijų veikla, Specializacijos, Baigiamoji) yra integruotos į modulius.
A1/A2(Specializacijos):
A1. Ikiteisminis procesas (Ikiteisminis tyrimas, Kriminalistika, Specializacijos praktika, Kursinis darbas);
A2. Teisinių dokumentų rengimas ir valdymas (Procesinių dokumentų rengimas ir valdymas, Duomenų apsauga, Specializacijos praktika, Kursinis darbas).
Studento pasirinkimai:
Alternatyvūs moduliai. Dalykai iš bendrakoleginio pasirenkamųjų dalykų sąrašo (siūloma Korupcijos prevencija, Kriminalinė žvalgyba, Viešieji pirkimai, Intelektinės nuosavybės apsauga).
Studijų programos išskirtinumas
Tai universali studijų programa, platus pritaikomumas, studijų programa orientuota į darbo rinkos poreikius Programos pagrindą (80 proc.) sudaro moduliai, kurių studijų rezultatai kryptingai leidžia įgyti tam tikras teisines kompetencijas;
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs programą asmuo gali dirbti teisininku visose teisines paslaugas teikiančiose institucijose: notarų biuruose, teismuose, advokatų, teismo antstolių kontorose, policijoje, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose, teikti paslaugas individualiai.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.