Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisės specialistus, išmanančius Lietuvos teisės sistemą, norminius teisės aktus, mokančius juos taikyti sprendžiant praktines problemas, gebančius administruoti įmonių bei įstaigų veiklos teisinius procesus.
Studijų rezultatai:
Žinos pagrindinių teisės šakų ir jų institutų bei norminių teisės aktų turinį; Gebės analizuoti teisės aktus bei argumentuoti sprendimus vertinant ir taikant konkrečias teisės normas; Mokės pritaikyti teisės aktus ir juos sisteminti bei naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; Gebės nustatyti teisinio reguliavimo problemas, kelti tyrimo uždavinius ir tikslus, analizuoti duomenis ir formuluoti išvadas, perteikti žinias; Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, dirbti savarankiškai ir komandoje vadovaujantis profesine etika; Gebės administruoti viešųjų pirkimų ar draudimo procesus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktikumai, konsultacijos, diskusijos, atvejų ir situacijų analizės, savarankiški darbai, mokomieji žaidimai, darbas grupėse, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Dalykų baigiamojo vertinimo forma – egzaminas arba projektas. Nustatant galutinį dalyko vertinimą bus taikoma kaupiamojo vertinimo sistema pagal formulę: GV=0,4TV+0,6E/Prj /GV=0,5TV+0.5 E (GV – galutinis vertinimas, TV – tarpiniai vertinimai, E – egzaminas, Prj – projektas). Dalyko tarpinį vertinimą sudarys tarpinių atsiskaitymų (praktikumų, pristatymų ir pan.) ir savarankiško darbo įvertinimų aritmetinio vidurkio suma
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Apimtis kreditais – 180. Dalykai: Profesinė kalbos kultūra, Saugus darbas ir civilinė sauga, Profesinė užsienio kalba, Sociologija, Teisinės informacijos išteklių valdymas, Teisės teorija, Teisės istorija, Konstitucinė teisė, Lietuvos teisėsaugos institucijos, Profesinė etika, Bendroji ir teisės psichologija, Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija, Darbo teisė, Civilinė teisė. Kursinis darbas, Civilinio proceso teisė, Sutarčių teisė, Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė, Baudžiamoji teisė, Baudžiamojo proceso teisė, Šeimos teisė, Finansų teisė, Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė; Vykdymo proceso teisė, Specializacijos dalykai, Baigiamasis egzaminas, Baigiamasis darbas.
Praktikos: Pažintinė praktika, Darbas teisėsaugos institucijose, Specializacijos praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Viešieji pirkimai (Verslo teisė, Viešųjų pirkimų administravimas, Viešasis administravimas, Kursinis darbas); Draudimo administravimas (Socialinės apsaugos teisė, Draudimo teisė, Valstybinio socialinio draudimo teisė, Kursinis darbas).
Studento pasirinkimai:
Ekonomika/Vadyba; Žmogaus teisių apsauga(anglų kalba)/ Žmogaus teisių apsauga; Iškalbos menas/Logika bei du dalykai iš bendrakoleginio pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Viešųjų pirkimų, Draudimo administravimo specializacijos
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs programą asmuo gali dirbti teisininku visose teisines paslaugas teikiančiose institucijose: notarų biuruose, teismuose, advokatų, teismo antstolių kontorose, policijoje, draudimo bendrovėse, kitose įstaigose, įmonėse organizacijose, teikti paslaugas individualiai.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.