Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Verslo vadyba_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121LX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti verslo vadybos bakalaurus, turinčius integruotų verslo vadybos ir kitų su profesine veikla susijusių žinių bei gebančius bendruosius ir specialiuosius verslo planavimo, organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo gebėjimus taikyti privačiame ir viešajame sektoriuje bei konstruktyviai naudoti plačiame profesinės veiklos diapazone, kurti ir plėtoti verslą, būti pasirengusiems nuolat tobulėti mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios. Žinos verslo kūrimo, organizacijos sandaros formavimo, funkcionavimo, valdymo ir funkcijų koordinavimo, perspektyvų įvertinimo būdus, bei įgis su tuo susijusias fundamentaliųjų, humanitarinių ir socialinių mokslų (tame tarpe, filosofijos, sociologijos) žinias, kurias gebės taikyti siekiant kompleksiškai ir sisteminiu požiūriu įvertinti išorinius ir vidinius verslo ir įmonių aplinkos veiksnius bei formuoti siūlymus verslo valdymo probleminėms sritims gerinti.
Finansų valdymo specializacijos žinios. Žinos naujausius finansų valdymo metodus ir būdus, kuriuos gebės taikyti priimant kryptingus finansų valdymo sprendimus pasitelkiant informacinių ir kompiuterinių technologijų teikiamas galimybes.
Įmonių ekonomikos ir vadybos specializacijos žinios. Žinos įmonės veiklos ekonominio efektyvumo vertinimo ir valdymo metodus ir būdus, kuriuos gebės taikyti atliekant įmonės ūkinės veiklos analizę, formuojant ir įgyvendinant verslo įmonės veiklos ir plėtros tikslus
Informacinio verslo vadybos specializacijos žinios. Žinos informacinių paslaugų, informacijos srautų ir informacinių valdymo sistemų panaudojimo metodus ir būdus, kuriuos gebės taikyti priimant ir įgyvendinant informacinio verslo sprendimus, atsižvelgiant į informacinio verslo išorinės aplinkos ir vidinių veiksnių specifiką bei į internetinio marketingo sprendimų ypatumus informaciniame versle.
Marketingo specializacijos žinios. Žinos šiuolaikinės marketingo vadybos metodus ir būdus, kuriuos gebės taikyti organizuojant ir administruojant marketingui skirtą veiklą, atsižvelgiant į pažangią marketingo vadybos bei marketingo inovacijų sklaidos patirtį.
Verslo aplinkos vadybos specializacijos žinios. Žinos verslo aplinkos turinio valdymo metodus ir būdus, kuriuos gebės taikyti verslo darnios plėtros sprendimams rengti siekiant įgyti konkurencinius pranašumus vietinėse ir tarptautinėse rinkose.
Verslo projektų valdymo specializacijos žinios. Žinos verslo projektų rengimo, vertinimo ir valdymo metodus ir būdus, kuriuos gebės taikyti priimant projektų valdymo ir investicinius sprendimus, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumą, panaudojant šiuolaikinius kiekybinius ir kokybinius metodus, pasitelkiant informacines sistemas.
Gebėjimai tirti
1. Geba rinkti duomenis ir analizuoti įmonėse ir jų aplinkoje vykstančius procesus siekiant nustatyti verslo valdymo problemas ir formuoti problemų sprendimų alternatyvas, pasirinkti verslo vadybos problemų sprendimo būdus iškeltiems uždaviniams atlikti.
2. Geba pasirinkti tinkamus kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus verslo aplinkos tyrimams atlikti, tyrimo rezultatams apibendrinti, galimiems sprendiniams pateikti, siekiant prisitaikyti prie dinamiškų verslo aplinkos pokyčių.
Specialieji gebėjimai
1. Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti verslo aplinkos tyrimus konkurencingiems sprendimams priimti bei rengti verslo plėtros planus įmonės veiklai tobulinti atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizės, kritinio mąstymo rezultatus bei pasitelkiant novatorišką bei globalų požiūrį, savarankiškai parenkant kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones siekiant analizuoti įmonės funkcinę veiklą ir išryškinti jos tobulinimo būdus.
Finansų valdymo specializacijos specialieji gebėjimai. Geba naudojant finansinės ir ekonominės analizės priemones įvertinti finansinio įmonės potencialo panaudojimo sritis ir suformuoti bei aprūpinti reikiamu instrumentarijumi adekvačią terpę turimiems ištekliams pelningai investuoti.
Įmonių ekonomikos ir vadybos specializacijos specialieji gebėjimai. Geba taikyti sisteminį požiūrį, sisteminę analizę ir sintezę, alternatyvų palyginimą ekonominių procesų analizei, prognozavimui ir planavimui, verslo valdymo sistemos ir jos posistemių tobulinimui, naudojant šiuolaikines informacines technologijas.
Informacinio verslo vadybos specializacijos specialieji gebėjimai. Geba plėtoti informacinį verslą, pritaikant pažangias informacines ir komunikacines technologijas, rengti informacinių valdymo sistemų diegimo, adaptavimo, optimizavimo planus (projektus) skirtus verslo ir valstybinio sektoriaus organizacijoms, vertinti internetinio marketingo teikiamas galimybes, įgyvendinti elektroninio marketingo sprendimus kuriančius organizacijų konkurencinį pranašumą informaciniame amžiuje.
Marketingo specializacijos specialieji gebėjimai. Geba taikyti šiuolaikinius rinkos analizės ir prognozavimo metodus, atlikti kompleksinius situacijų nacionalinėse bei tarptautinėse rinkose tyrimus, rengti marketingui, jo veiklos organizavimui ir įgyvendinimui skirtus vadybinius sprendimus, užtikrinančius verslo efektyvumą.
Verslo aplinkos vadybos specializacijos specialieji gebėjimai. Geba taikyti modernius vadybos metodus ir modelius įmonės santykiams su vartotojais, tiekėjais, tarpininkais ir kitais verslo partneriais analizuoti ir optimizuoti, įmonės konkurencinei padėčiai įvertinti, jos konkurenciniam profiliui sudaryti ir konkurenciniams pranašumams išskirti, valdymo sprendimams į harmoningą darnios plėtros požiūriu visumą integruoti.
Verslo projektų valdymo specializacijos specialieji gebėjimai. Geba taikyti įvairias projektų rengimo ir kompleksinio (finansinio, ekonominio, socialinio) efektyvumo bei rizikos vertinimo metodikas, taip pat projektų rengimui ir vertinimui skirtas informacines sistemas, formuoti bei aprūpinti reikiamu instrumentarijumi įmones, siekiančias optimalių investicinių sprendimų.
Socialiniai gebėjimai. Geba perteikti raštu ir žodžiu idėjas, informaciją, problemas ir galimus sprendimus sudėtingos ir įvairialypės veiklos sąlygomis siekiant efektyviai bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis taip sprendžiant verslo valdymo uždavinius, prisiimant atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai. Geba savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, vykdydamas įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą etišką veiklą, sprendžiant verslo valdymo uždavinius dinamiškoje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Veiklos yra skirstomos pagal siekiamus rezultatus, atitinkamai parenkami į studentus orientuoti, skatinantys individualų darbą (mokomosios literatūros analizė, sisteminimas, bibliografijos sąrašo sudarymas, mokslinio straipsnio analizė, darbas su duomenų bazėmis, duomenų apskaičiavimas ir analizė, individualūs projektai) ar grupinę veiklą (bendradarbiavimo metodas, minčių žemėlapiai, sąvokų žemėlapiai, debatai, stendinių pranešimų rengimas, recenzijų rašymas ir/ar pristatymas, komandiniai projektai), akcentuojantys dėstytojo darbą (paskaita, refleksijos, interaktyvios paskaitos) ir vadovavimą (mišrusis mokymasis, probleminis mokymas, prototipų kūrimas), praktinių įgūdžių formavimą (pažintinės išvykos, svečio paskaita, simuliacinė veikla, atvejo analizė, praktinių problemų sprendimas,) mokymo bei mokymosi metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontroliniai darbai (pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis); testai, kompiuterizuotos vertinimo užduotys, minčių žemėlapiai, referatas, kolokviumas (atviri teoriniai klausimai), tyrimo ataskaitos pristatymas raštu (ar žodžiu), referatas, laboratorinio darbo ataskaita, kursinio darbo gynimas, baigiamasis darbas (projektas) ir jo gynimas, rašto darbas (mokslinės literatūros analizė), stendinio pranešimo pristatymas, grupės ataskaitos pateikimas, kolegialus vertinimas, projekto pristatymas, mokslinių straipsnių analizė, tyrimų pristatymas, egzaminas (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 15 kreditų (Filosofija, Specialybės kalba, Specialybės kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) ir kt.).
Studijų krypties ir specializacijos dalykai sudaro 201 kreditus (Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Informacinės technologijos, Tiesinė algebra ir matematinė analizė, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, ES studijų pagrindai, Verslo pagrindai, Vadyba, Inžinerijos pagrindai, Verslo teisė, Sutarčių teisė, Kiekybiniai sprendimų metodai, Mikroekonomika, Gamybos technologija ir organizavimas, Finansinių sprendimų pagrindai, Verslo derybos, E-prekyba, Valdymo psichologija, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Makroekonomika, Verslininkystė, Apskaita ir auditas, Pažintinė praktika, Marketingas, Įmonių organizavimas ir valdymas, Verslo finansai, Strateginis valdymas, Visuotinė kokybės vadyba, Kainodara, Verslo projektai, Logistika, Tarptautiniai finansai, Verslo rizika, Finansų rinkos ir institucijos, Tarptautinė ekonomika, Verslo galimybių analizė, Investicijų vadyba, Profesinės veiklos praktika, ES ekonominė politika, Informacinės valdymo sistemos, Finansų valdymas, Finansų valdymo kompleksinis projektas, Medijų gamyba, Internetinis marketingas, Informacinis verslas, Konkurencingo informacinio verslo projektavimas, Verslo galimybių analizė, Įmonių veiklos ekonominė analizė, Įmonių plėtros kompleksinis projektas, Verslo valdymo sistemos, Vartotojų elgsena, Vartotojų elgsenos kursinis darbas, Marketingo tyrimai, Marketingo tyrimų kompleksinis projektas, Organizacijos aplinkos tyrimai, Darni verslo plėtra, verslo ir jo aplinkos darnios veiklos projektavimas, Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektas)).
Baigiamojo darbo rengimas, apiforminimas ir gynimas sudaro 18 kreditų (Bakalauro baigiamasis darbas 1, Bakalauro baigiamasis darbas 2, Bakalauro baigiamasis darbas 3).
Specializacijos:
Finansų valdymas
Įmonių ekonomika ir vadyba Marketingas
Verslo projektų valdymas
Informacinio verslo vadyba
Verslo aplinkos vadyba
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti pagrindinius studijų krypties dalykus (Sociologija, Protokolas ir etiketas, Dalykinė komunikacija), (Specialybės anglų kalba I, Specialybės vokiečių kalba I, Specialybės prancūzų kalba I), (Specialybės anglų kalba II, Specialybės vokiečių kalba II, Specialybės prancūzų kalba II), (E-prekyba, Valdymo psichologija, Verslo derybos).
Galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus - 6 kreditai (pvz.: Kainodara ir kt.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventai įgyja žinių bei gebėjimų, reikalingų inovatyvaus ir kūrybiško verslo sukūrimui, vykdymui bei plėtrai, prisidedant prie verslo, socialinio ir ekonominio indėlio į šalies ateities plėtrą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bakalauras gali dirbti verslo projektų, finansų, marketingo ar kitos srities vadybininko, padalinio vadovo ar vadovo darbą įvairiose verslo ir viešojo sektoriaus organizacijose, vykdant, vertinant, optimizuojant bei plėtojant veiklos procesus skirtingo profilio įmonėse bei organizacijose ar nuosavame versle.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali rinktis 2 pakopos (magistrantūros) studijas verslo vadybos, ekonomikos srityse.