Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Organizacijų strategijos ir lyderystė (anglų k. - Organization Strategies and Leadership)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2030-01-22

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

VILNIUS TECH Final Report_Management_2023.pdf
VILNIUS TECH_Vadybos krypties_vertinimo išvadų nr. SV4-77 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k. (1).docx

Valstybinis kodas

6121LX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti vadybos bakalaurus, turinčius naujais fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais grįstų integruotų vadybos, ekonomikos ir kitų studijų srities žinių bei gebančius jas taikyti organizacijos žmogiškųjų, finansinių, materialiųjų ir informacinių išteklių bei ryšių su aplinka valdymo procesuose, didinant organizacijų veiklos efektyvumą, tenkinant visuomenės poreikius ir taip prisidedant prie socialinės, ekonominės ir technologinės šalies plėtros.

Studijų rezultatai:
Žinios
Fundamentaliųjų pasaulėžiūros, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų žinios, kurias geba taikyti siekiant kompleksiškai ir sisteminiu požiūriu pažinti ir vertinti socialinius ekonominius bei mokslo ir technologijų pažangos reiškinius įvairaus profilio organizacijų veikloje.
Organizacijų valdymo žinios, kurias geba taikyti siekiant vertinti ir valdyti įvairaus profilio organizacijų aplinkos išorinius (ekonominė, politinė, socialinė, kultūrinė, teisinė, informacinė, gamtos ir kita aplinka) ir vidinius veiksnius (žmogiškieji, finansiniai, techniniai-technologiniai, informaciniai ištekliai) organizacijų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose.
Gebėjimai tirti
Geba rinkti, sisteminti ir vertinti duomenis įvairaus profilio organizacijų valdymo problemoms spręsti pasitelkiant holistinį, sisteminį, inovatyvų požiūrį bei kritinį mąstymą.
Geba pasirinkti naujausių mokslinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais grįstus kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, siekiant pažinti ir vertinti įvairaus profilio organizacijų aplinką, veiklą bei jose vykstančius procesus.
Specialieji gebėjimai
Geba taikyti įvairaus profilio organizacijų veikloje pažangius žmogiškųjų, finansinių, techninių-technologinių, informacinių išteklių valdymo metodus ir priemones efektyviems sprendimams rengti, vertinti ir priimti.
Geba taikyti įvairaus profilio organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, naudotis informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamomis galimybėmis veiksmingam organizacijų valdymui ir veiklos tobulinimui.
Socialiniai gebėjimai
atsakingai vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą etišką veiklą, sprendžiant organizacijų valdymo problemas dinamiškoje aplinkoje.
Geba specialistams ir kitiems asmenims perteikti raštu ir žodžiu informaciją, žinias, idėjas ir galimus problemų sprendimus neapibrėžtoje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai
Geba savarankiškai ugdyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklą ir jos pasekmes visuomenei ir šalies gerovei.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Plėtojamos tokios dėstymo ir mokymo(si) formos kaip probleminis dėstymas, probleminis pokalbis pagal situaciją, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, diskusijos, prezentacijų pristatymai, rašto darbų rengimas, projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas (komandinis darbas), minčių lietus („smegenų šturmas“), minčių, sąvokų ir žinių žemėlapiai, ekspertų metodas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žodiniai tikrinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus. Problemų sprendimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita.
Programoje numatyta, kad savarankiškus darbus gali vertinti pats studentas (savęs vertinimas), studentų grupė, dėstytojas. Studentų atliekamas į(si)vertinimas sudaro galimybę studentams būti aktyviais įvertinimo dalyviais, leidžia daugiau sužinoti apie įvertinimo procesą, kriterijų nustatymą ir taikymą bei įvertintojui tenkančią atsakomybę; studentai daugiau įsigilina į atliktų darbų privalumus ir trūkumus; jie įgyja į(si)vertinimo gebėjimų, kurie reikalingi profesinėje veikloje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos vykdymui nuolatine forma iš viso numatyti 53 studijuojami dalykai, iš jų 2 praktikos (pažintinė ir profesinės veiklos) ir baigiamasis darbas. Numatytas tolygus krūvio pasiskirstymas semestrais nuolatinėse studijose, t. y. 6-7 studijuojami dalykai, kurių bendra apimtis yra 30 kreditų per semestrą. Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, nuo bendrųjų, reikalingų kitiems dalykams studijuoti, einant prie specializuotų ir pasirenkamų dalykų. Privalomus dalykus sudaro dalykai, būtini tolimesnėms studijoms bei praktinėje veikloje, pabaigus studijas. Pasirenkamus dalykus sudaro alternatyvos, kurios suteikia gilesnes atitinkamų dalykų žinias, naudingas pasirenkant profesinę veiklą.
Plačiau galima pasižiūrėti VGTU informacinėje sistemoje:
http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-programos/bakalauro-studiju-programos/26679?pid=118488&y=2018&f=895#Studij%C5%B3 dalykai
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai gali studijuoti net 3 užsienio (anglų, prancūzų ir vokiečių) kalbas, taip pat pasirinkę gilintis į tokius dalykus kaip sociologija, dalykinė komunikacija, verslo derybos, e-prekyba, protokolas ir etiketas bei rinktis dar 2 dalykus iš universiteto siūlomo plataus laisvai pasirenkamų dalyko rinkinio.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Išskirtinis naujos programos ypatumas ir privalumas yra tas, kad visi studijuojami dalykai parengti taikant 3 ir 6 ECTS kreditų struktūrą, siekiant subalansuoti studijuojamų dalykų apimtis ir suteikiant lankstesnes galimybes išvykti studijoms į užsienį pagal Erasmus programą.
Kitas išskirtinis naujos programos bruožas yra tas, kad studijuojantiems siūlomi modernūs tiek bendrieji, tiek ir specialieji dalykai, skirti ugdyti gebėjimus profesinėje veikloje naudotis informacinėmis technologijomis. Tai tokie dalykai kaip multimedijos elementų dizainas, strateginis valdymas, organizacinė elgsena ir kt.
Dar vienas programos privalumas – galimybė mokytis 3 užsienio kalbas (anglų, vokiečių ir prancūzų).

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Specialistai galės sėkmingai dirbti verslo, valstybės ir viešojo sektoriaus organizacijų įvairiuose padaliniuose, kuriose reikia tiek puikių asmeninių įgūdžių, tiek ir gebėjimų dirbti komandoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi galimybę tęsti studijas magistrantūroje.