Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto vadyba (anglų k. - Sports Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603
Diplomo dublikatas, 6703

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX088

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti vadybininką darbui sporto organizacijoje, gebantį analizuoti sporto organizacijų veiklos galimybes, taikant lyderystės ir gerojo valdymo principus praktinėje veikloje, išmanantį pagrindinius sportinės veiklos organizavimo ir valdymo metodus, gebantį vertinti sporto verslo aplinką ir teikiamas paslaugas.
Studijų rezultatai:
1. Žinos ir taikys vadybos, mokslo teorijas ir institucijų veiklos bei verslo teisinio reglamentavimo principus vykdant tvarios organizacijos ar jos padalinio veiklą.
2. Taikys šiuolaikinius ekonomikos ir vadybos srities principus, vertins sporto veiklos tendencijas, atsižvelgdamas į mokslo ir technologijų inovacijas.
3. Analizuos organizacijos ir jos padalinių veiklos rezultatyvumą, vertins vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių įtaką organizacijos tikslų pasiekimui.
4. Individualiai ir komandoje analizuos sporto industrijos aplinką, atliks, sistemins ir apibendrins sporto rinkos tyrimus bei remiantis rezultatais priims vadybinius sprendimus.
5. Inicijuos idėjas ir projektus, kuriuos pateiks sporto bei kitoms kontaktinėms auditorijoms.
6. Koordinuos materialiuosius, žmogiškuosius, finansinius išteklius, užtikrinančius organizacijos veiklos efektyvumą.
7. Analizuos ir vertins sporto industrijos specifiką, veiklos procesus ir perspektyvas.
8. Gebės dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje bei tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje.
9. Reprezentuos atstovaujamą instituciją Lietuvoje bei užsienyje, formuojant tinkamą organizacijos įvaizdį.
10. Valdys veiklos komunikacinius procesus pagal etiškumo ir socialinės atsakomybės principus.
11. Planuos asmeninę profesinę karjerą, lavins kūrybiškumą, kritinį mąstymą, sprendžiant dalykinius klausimus bei kuriant pozityvius santykius su bendradarbiais.
12. Profesinėje veikloje vadovausis olimpinės chartijos principais, socialinės atsakomybės normomis, bei darnios plėtros nuostatomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Dalykinis bendravimas (Profesinė užsienio kalba I, Dokumentų valdymo ir IT pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija);
Studijų krypties moduliai - 150 kreditų.
1. Studijų moduliai (105 kreditai):
Darnios asmenybės pagrindai (Socialinė atsakomybė; Sporto istorija; Sveika gyvensena; Karjeros valdymas), Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai), Vadyba (Vadybos pagrindai; Sporto paslaugų kokybės valdymas; Žmonių išteklių vadyba), Sporto marketingas (Marketingas; Verslumo pagrindai; Profesinė užsienio kalba II; Informacinės komunikacinės technologijos); Sporto organizacijos valdymas (Sporto organizacijų kūrimas ir valdymas; Sporto teisė; Apskaita ir finansai), Sporto medijų vadyba (Komunikacija ir įvaizdžio valdymas; Prekės ženklo valdymas; E-sportos valdymas), Sporto projektai (Klasterio kūrimas ir valdymas; Savanoriškos veiklos valdymas; Sporto renginių organizavimas; Profesinė užsienio kalba III).
2. Profesinė praktika sporto organizacijoje (30 kreditų).
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų.)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų), pvz. Aktyvaus laisvalaikio organizavimas, Asmenybė ir karjera, Pasaulio ekonomika, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Rusų kalba ir kultūra bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa išsiskiria moduline programos sąranga, integruotais moduliais bei integruotomis praktinėmis ir savarankiškomis užduotimis. Realizuojama studijų programa išsiskiria orientacija į tikslinį rengiamo vadybos specialisto veiklos segmentą – sporto industriją, rengiamo specialisto veiklos geroji praktika paremta Olimpinės chartijos principais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sporto vadybos programos studijų programos absolventai bus pasirengę dirbti vadybininkais sporto industrijoje: sporto klubuose, sporto reikmenų gamybos ir prekybos įmonėse, valstybinėse institucijose atsakingose už sporto plėtojimą, tarptautinėse, specialiosiose šakinėse ir bendrose organizacijose, organizuoti sporto renginius, atstovauti sportininkams (agentai), įkurti ir valdyti sporto organizaciją
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-03-31.