Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laboratorinės medicinos biologija (anglų k. - Biology of Laboratory Medicine)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicina

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicina

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-109_LSMU_Laboratorinės medicinos biologija_M_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211GX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470912

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai)
1. Ugdyti kritiškai ir šiuolaikiškai mąstančią, moksline ir profesine kompetencija laboratorinės medicinos biologijos srityje pasižyminčią asmenybę, gebančią spręsti tarpkryptines, tarpsritines problemas ir efektyviai dirbti komandoje, esant aplinkybėms, kai stokojama išsamios informacijos, apibendrinti ir suprantamai pateikti mokslinę ir profesinę laboratorinės medicinos biologijos srities informaciją įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
2. Parengti medicinos biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turintį specialistą, gebantį taikyti įgytas žinias, gebėjimus ir įgūdžius klinikinės laboratorinės diagnostikos praktinėje bei mokslo srityse.
Studijų rezultatai:
1. Gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, reaguoti į kintančią situaciją;
2 Gebės dirbti komandoje ir siekti bendrų tikslų atliekant užduotis laboratorinės medicinos biologijos srityje; gebės organizuoti komandinį darbą, suplanuoti darbo užduotis komandos nariams (tyrėjams-praktikams ar mokslininkams, kurie nėra profesinės srities ekspertai), suplanuoti darbo laiko ir materialinių medžiagų poreikį ir sąnaudas tyrimams atlikti, motyvuoti komandos narius;
3. Gebės bendrauti ir pateikti profesinės veiklos žinias ir praktinę patirtį vykdant profesinės srities, edukacinį darbą ir neformalųjį švietimą.
4. Gebės organizuoti laboratorijos veiklą, laikantis galiojančių norminių aktų reikalavimų;
5. Gebės organizuoti ir vykdyti tyrimų kokybės kontrolę;
6. Gebės parinkti biologines medžiagas ir jas apruošti atsižvelgiant į tyrimų metodologiją ir klinikinę situaciją;
7. Gebės parinkti laboratorinių tyrimų metodus ir įrangą tyrimams atlikti; gebės atlikti rankinius ir instrumentinius laboratorinius tyrimus pagal teisės aktų nustatytą tvarką, patvirtintas metodikas;
8. Gebės įvertinti ir metodologiškai interpretuoti tyrimo rezultatus, atsižvelgiant į preanalizinių, analizinių ir postanalizinių veiksnių įtaką;
9. Gebės vadovautis darbe medicininės etikos ir deontologijos reikalavimais, kritiškai vertinti savo kompetencijos ribas, etinius ir socialinius savo žinojimo ir atliekamos veiklos pagrindu priimamų sprendimų padarinius, atsakomybę už juos.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktikos darbai, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas, baigiamojo magistrinio darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas formuojamasis (neformalusis) vertinimas ir formalusis vertinimas, paremtas kaupiamuoju balu. Kiekvieno dalyko (modulio) studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto projektinio darbo pristatymu ir vertinimu. Programos pabaigoje laikomas baigiamasis egzaminas, ginamas magistro darbas.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis dalykus iš pasirenkamųjų dėstomų dalykų (viso 15 kreditų):
studijų krypties dalykai – Bendroji biochemija, Klinikinės laboratorinės diagnostikos bendrieji principai ir tyrimų metodologija, Žmogaus fiziologija, Transplantacinė imunologija, Medicinos mikrobiologija ir virusologija, Infekcinių ligų serologinė ir molekulinė diagnostika ir/ar
bendrojo universitetinio lavinimo dalykai – Fundamentinė epidemiologija ir duomenų analizės metodai, Filosofija ir biomedicinos diagnostika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-