Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektroninio verslo technologijos (anglų k. - E-business technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslai:
Parengti specialistą, gebantį:
1. Taikyti informacinių technologijų priemones elektroninio verslo vykdymui;
2. Taikyti elektroninės rinkodaros ir analizės priemones elektroninio verslo vystymui;
3. Turėti žinių ir įgūdžių elektroninio verslo organizavimui ir vystymui;
4. Analizuoti elektroninio verslo rinkos informaciją ir naudoti ją elektroninio verslo modelių taikymui ir tobulinimui.
Studijų rezultatai:
Specialieji gebėjimai:
1. gebėjimas parinkti verslo uždavinių sprendimui reikalingas programinės įrangos priemones;
2. gebėjimas atrasti ir formuluoti reikalavimus programinei įrangai ir projektuoti naudotojo sąsają;
3. gebėjimas pagal verslo uždavinius parinkti ir taikyti elektroninės rinkodaros priemones;
4. gebėjimas taikyti verslo aplinkos pažinimo metodus, savarankiškai ir komandoje, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti elektroninį verslą;
5. gebėjimas taikyti biuro, grupinio darbo ir projektų valdymo priemones;
6. gebėjimas vertinti ir prognozuoti elektroninio verslo paslaugų poreikį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs studijų metodai, studijų proceso vizualizavimas. Studentų savarankiškas darbas pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, skatinančiu kritinį mąstymą ir problemų sprendimą. Studentai yra skatinami aktyviai dalyvauti studijų procese, diskutuoti, kritiškai reikšti savo nuomonę.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas vyksta visų studijų metu, nes tai yra studijų proceso sudėtinė dalis. Dalyko studijos vertinamos per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Vertinimui taikomas kaupiamasis metodas, todėl vertinama ir tarpiniais atsiskaitymais. Tai gali būti kontrolinių darbų, praktinių darbų, projektų ir kt. vertinimai. Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studentų įgytos žinios ir gebėjimai ir tik tuo atveju, jeigu jis per semestrą įvykdė dalyko apraše suplanuotus reikalavimus ir užduotis. Egzaminų sesijos metu taikomas vertinimas - egzaminas arba darbo pristatymas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai, o jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, suplanuotas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų moduliai, praktika:
Studijų programos apimtis kreditais - 210.
Būsimieji elektroninio verslo technologijų specialistai studijuoja bendrųjų dalykų, tiksliųjų dalykų, elektroninio verslo, programavimo ir duomenų bazių pagrindų, internetinių technologijų, išmaniųjų įrenginių technologijų, rinkodaros, vadybos, garso ir vaizdo technologijų, elektroninio verslo platformų ir įrankių, informacijos sistemų, IT tarnybų ir IT teisės, ir laisvai pasirenkamus modulius. Vykdomos technologijų, profesinė, baigiamoji praktikos. Praktikų apimtis yra 45 kreditai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju projektu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studento pasirinkimai:
Nuo 3-ioji semestro studentai renkasi gretutinę vadybos studijų programą. Studentai studijuoja ekonomiką, vadybą materialiųjų ir finansinių išteklių valdymą, rinkodarą atlieka profesinę praktiką, rengia baigiamąjį darbą. Baigę ir gretutinę studijų programą absolventai įgys dvigubą profesinio bakalauro laipsnį - informatikos inžinerijos ir vadybos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra orientuota į profesinių specialiųjų gebėjimų ugdymą ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą.