Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vertimas (anglų k. - Translation Studies)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Vertimas

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Vertimas_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121NX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Įgalinti studentus įgyti tvirtus vertimo studijų – teorijos ir praktikos – pagrindus, išsiugdyti vertėjo tarpkalbinę kompetenciją, apimančią gebėjimus suvokti originalo ir vertimo kalbų sistemas; suprasti kalbos socialinę prigimtį ir jos kaitą; išsiugdyti sisteminį originalo (LT, EN, FR, PL, RU ir t.t.) ir vertimo kalbos (LT, EN) suvokimą; atskleisti terminų svarbą vertime, jų funkcionavimo principus vertimo kalboje. Skatinti studentų siekį ugdyti kritinį ir kūrybinį požiūrį į vertimo užduotį, į tekstų kūrimo, rašymo bei pateikimo principus, palaikyti asmeninės pažangos įsivertinimo principą – tiek savarankiškame darbe, tiek bendrose, su vertimo praktika susijusiose užduotyse.
Absolventas geba versti įvairių žanrų tekstus iš pirmosios užsienio kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į pirmąją užsienio kalbą, taip pat iš antrosios užsienio kalbos į lietuvių kalbą; geba suvokti, analizuoti ir vertinti originalo ir vertimo kalbų sistemas, kalbos kaip socialinio reiškinio prigimtį ir kaitą, tinkamai komunikuoti studijuojamomis kalbomis (pvz., EN, FR, IT, RU ir t.t.), suvokti terminų svarbą vertime, jų funkcionavimo principus vertimo kalboje, visa tai analizuoti ir kritiškai vertinti. Turėdamas informacinių technologijų įgūdžius geba naudotis naujausiais vertimo įrankiais, yra išsiugdęs informacijos paieškos kompetenciją, geba kritiškai analizuoti ir vertinti randamą informaciją, techninių priemonių (duomenų bazių, ir pan.) galimybes, geba organizuoti savo darbą ir mokymąsi savarankiškai, supranta ir laikosi vertėjo etikos principų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesinė praktika, savarankiškos užduotys. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai – apie 16 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, vertimų analizę, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ir poromis) ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbų, vertimų, referatų rengimui dirbant pasitelkus įvairias informacines technologijas; taip pat grįžtamajam ryšiui - vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose ar kitur). Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas vertimo studijų empirinis tyrimas arba vertimo projektinis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami taikant kaupiamąjį vertinimą. Egzaminas raštu (arba raštu ir žodžiu) sudaro tik dalį galutinio pažymio. Kitą dalį studentas sukaupia iš tarpinių atsiskaitymų – rašto darbų, kontrolinių darbų (testų, atvirojo bei uždarojo tipo užduočių), pranešimų, tiriamųjų projektų ir kitų užduočių įvertinimų. Konkrečios proporcijos ir pažymio skaičiavimo formulė priklauso nuo studijų dalyko siekinių ir jo specifikos. Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Bakalauro baigiamojo darbo atveju vertinamas pats darbas ir jo pristatymas bei gynimas.
Studentų pasiekimai vertinami balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos turinį sudaro trys dalykų grupės: 1. Bendrieji filologinių studijų dalykai (pvz. kalbotyros įvadas, literatūros teorijos įvadas). 2. Studijų krypties dalykai: teoriniai ir praktiniai gimtosios kalbos ir dviejų užsienio kalbų (anglų kalbos ir kiekvienais metais keičiamos antrosios užsienio kalbos (2016 m. – italų kalba) gebėjimų ugdymo ir vertimo studijų dalykai. 3. Pasirenkamieji dalykai – juos galima rinktis iš BUS siūlomų arba iš programoje numatytų pasirenkamųjų dalykų. Aštuntajame semestre studentai atlieka vertimo praktiką. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra taikomojo pobūdžio. Ji sudaryta taip, kad per pirmuosius dvejus metus studentai įgytų tvirtus šiuolaikinės anglų kalbos įgūdžius, lietuvių kalbos ir antrosios užsienio kalbos kompetencijas, kiekvieną semestrą vis didesnį svorį suteikiant vertimo raštu kompetencijų ugdymui. Daug dėmesio skiriama rašymo įgūdžių ugdymui apskritai ir mokslinio tyrimo metodikai bei bakalauro darbo rašymui konkrečiai. Programoje praktiniai ir teoriniai dalykai subalansuoti ir vieni kitus papildo, kad būtų ugdomos ne tik specialiosios, bet ir bendrosios kompetencijos, užtikrinsiančios programos absolventams plačias įsidarbinimo galimybes.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas yra kvalifikuotas vertėjas ir plataus profilio tarpkalbinės komunikacijos specialistas. Jis gali dirbti vertimų biuruose, leidyklose, kelionių agentūrose, užsienio šalių atstovybėse, įmonėse ir įstaigose, kur reikia puikaus gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimo ir tarpkultūrinių žinių.
Tolesnių studijų galimybės:
Vertimo programos absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programų.