Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Audiovizualinis vertimas (anglų k. - Audiovisual Translation)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Vertimas

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Vertimas_2021.pdf
Išvadų Išrašo vertimas_VUVertimas_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121NX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingus vertimo specialistus, kurie, įgiję tvirtų lietuvių, pirmosios užsienio kalbos (anglų), gerų antrosios (vokiečių / prancūzų) kalbos žinių, fundamentinių anglų filologijos žinių ir tiriamųjų gebėjimų, informacinių technologijų kompetencijų, gebės kokybiškai versti ir tikslinėms grupėms pritaikyti audiovizualinę produkciją.

Studijų rezultatai:
Absolventas turi anglų kalbos komunikacinių gebėjimų C1–C2 lygiu, teorinių vertimo žinių, praktinių audiovizualinio vertimo gebėjimų (dubliavimo, subtitravimo, užklotinio vertimo ir audiovizualinės produkcijos pritaikymo specialiųjų poreikių auditorijai), lietuvių kalbos žinių ir komunikacinių gebėjimų, geba naudotis specialiosiomis informacinėmis technologijomis, turi antrosios (vokiečių, B1 lygiu) ir trečiosios (rusų arba prancūzų, A2 lygiu) užsienio kalbų komunikacinių gebėjimų, esminių filologinių žinių ir gebėjimų, supranta angliškai kalbančių šalių istoriją ir kultūrą bei audiovizualinį meną. Taip pat absolventas geba savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, dirbti komandoje, siekia nuolat tobulėti, profesinėje veikloje būti korektiškas, konfidencialiai elgiasi su turima informacija, gerbia autorines teises.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinamasis ir probleminis dėstymas, individualus ir grupinis darbas, diskusijos, savarankiškos užduotys raštu ir žodžiu, analitinis teksto skaitymas ir aptarimas, vaizdo įrašų peržiūra ir analizė, pranešimų rengimas ir pristatymas, vertimo užduočių sprendimas naudojant informacines technologijas, tarties ir intonacijos pratybos, fonetinė ir prozodinė garso ir vizualinė vaizdo įrašų analizė, transkripcija, tonogramų braižymas, garso įrašų gamyba, lyginamoji originalo ir verstinio teksto analizė, verstinio teksto pavyzdžių rinkimas, tekstynais paremtas gretinimas, teksto vertimas perkeliant prioritetines teksto reikšmes, vaizdo įrašų analizė ir gamyba, kolektyvinis audiovizualinio vertimo projekto rengimas, vertimo praktika įstaigose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų modulių įvertinimams taikomas reikalavimas formuoti kaupiamąjį balą. Studijų procese taikomi tokie studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminas, projektas, kontrolinis darbas, testas, esė, pranešimas, darbas seminaruose, atvejo analizė, teorinės literatūros analizė, namų darbai ir mokslo tiriamieji darbai. Savarankiško darbo vertinimas apima namų darbų, esė ir rašto darbų rengimą, mokslinės literatūros analizę, individualių ir grupinių projektų ir baigiamojo bakalauro darbo rengimą ir pristatymą.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro tokios dalykų grupės: 1) pirmosios užsienio kalbos (anglų), 2) lietuvių kalbos, 3) audiovizualinio vertimo, 4) anglų filologijos, 5) informacinių technologijų, 6) antrosios užsienio kalbos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra tarpdalykinė, ji derina vertimo, filologijos ir informacinių technologijų studijas. Didžiąją dalį programos sudaro pratybos specializuotose audiovizualinio vertimo laboratorijose, daug projektinės veiklos su socialiniais partneriais ir autentiška audiovizualine medžiaga. Į studijų programą integruotos anglų filologijos studijos. Dauguma dalykų dėstomi anglų kalba, o visi informatikos, kino meno ir lietuvių kalbos dalykai vyksta lietuvių kalba. Ketvirtame kurse atliekama praktika pasirinktoje Lietuvos ar užsienio įstaigoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Audiovizualinio vertimo programos absolventas gali dirbti filmų vertėju-subtitruotoju televizijoje ar kino versle; filmų vertėju dubliavimui / įgarsinimui televizijoje ar kino versle; vaizdo žaidimų lokalizavimo specialistu; programinės įrangos lokalizavimo specialistu; laisvai samdomu audiovizualiųjų menų vertėju; vertėju referentu žiniasklaidoje; elektroninės terpės tekstų vertėju ir redaktoriumi; vertėju raštu / žodžiu tarptautinėse ar užsienio įmonėse; vertėju raštu / žodžiu Europos Sąjungos institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Gabiausi absolventai gali tęsti studijas vertimo ar kitoje magistrantūroje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: