Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Miestų ir rekreacinė miškininkystė (anglų k. - Urban and Recreational Forestry)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Miškininkystė

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450821

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos pagrindinis tikslas - rengti teoriškai gerai pasirengusius, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti miškininkystės bakalaurus, turinčius daugiatikslio miškininkavimo tradiciniuose bei miestų ir jų įtakos zonoje esančiuose miškuose, želdynų formavimo šiuolaikinių žinių, gebančius integruoti šias žinias specializuoto miškininkavimo praktikoje, siekiant optimizuoti miškų ir kitų sumedėjusių bendrijų teikiamą rekreacinę, ekonominę ir aplinkosauginę naudą, rekreacinę infrastruktūrą miškuose, gerinant žmonių gyvenimo kokybę nuolat besikeičiančios aplinkos sąlygomis.
Pirmasis dalinis tikslas - ugdyti humanistinės orientacijos, kritiškai mąstančius, gebančius laisvai bendrauti ir atsakingai rinktis vertybes, pilietiškai aktyvius absolventus Lietuvos ūkiui, mokslui ir kultūrai.
Antrasis dalinis tikslas - ugdyti miško (tiek tradicinio, tiek miesto ir jo įtakos zonoje esančio miško), želdyno ekosistemų pažinimo, miško, želdyno formavimo, naudojimo, apsaugos, valdymo ir planavimo sistemą, grįstą naujausiais miškotyros laimėjimais, kraštovaizdžio architektūros (formavimo) principais, šiuolaikinių miškininkavimo technologijų vertinimo stebėjimus, leidžiančius adaptuotis darbo vietoje užtikrinant kryptingą miško, želdynų rekreacinio potencialo valdymą, pritaikymą visuomenės poreikiams.
Studijų rezultatai (specialieji studijų rezultatai):
1. Žinos ir taikys matematinius, cheminius, meteorologinius metodus, sprendžiant įvairiapuses miškininkystės problemas;
2. Įsisavins įvairiapusiškas išsamias integruotas miško, želdynų, urbanizuotų teritorijų ekosistemų komponentų pažinimo, funkcionavimo žinias, kurias gebės taikyti plačiose tarpdalykinėse studijose, parenkant specializuoto miškininkavimo technologijas;
3. Įsisavins įvairiapusiškas išsamias integruotas miško, želdynų ekosistemų išteklių kryptingo formavimo žinias, pagrįstas šiuolaikiniais miškotyros pasiekimais, kraštovaizdžio formavimo teorijomis, kurias gebės taikyti plačioje miškų ūkio, želdyno tvarkymo veikloje, prioritetą teikiant visuomenės rekreaciniams ir aplinkosauginiams interesams;
4. Gebės planuoti mokslinius ar technologinius tyrimus, interpretuoti statistinės analizės rezultatus, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais;
5. Gebės rinkti ir analizuoti miško, želdynų ekosistemų išteklių, socialinio poreikio, antropogeninio poveikio šiose ekosistemose duomenis, reikalingus miškų ir želdynų pritaikymo visuomenės rekreaciniams ir aplinkosauginiams poreikiams sprendiniams pagrįsti;
6. Gebės savarankiškai identifikuoti žolinius ir sumedėjusius augalus, grybus, vabzdžius, įprastus, saugomus ir medžiojamuosius paukščius ir žvėris, dirvožemio vienetus, miško tipus, ekologines problemas;
7. Gebės savarankiškai vykdyti, planuoti, organizuoti ir vertinti rekreacinės infrastruktūros plėtros miškuose, želdyno tvarkymo veiklas, integruotai taikant kompleksines technologijas, organizacines ir metodines priemones, didinant sumedėjusios augalijos adaptyvumą, miško, želdyno ekosistemų tvarumą, išsaugant regiono rekreacinį potencialą, kraštovaizdžio savastį besikeičiančiomis rekreacinės ir kitomis antropogeninės apkrovos sąlygomis
8. Gebės vadovauti privačių įmonių ir valstybės įmonių padalinių miškininkavimo, želdininkystės veiklai urbanizuotame, kaimiškame, gamtiniame kraštovaizdyje nuolat kintančiomis miško politikos, socialinių interesų, aplinkosaugos ir verslo sąlygomis;
9. Gebės bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant miestų ir rekreacinės miškininkystės profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą, jos rezultatus;
10. Gebės naudoti mokslinius, teisinius ir kitus specialiosios informacijos šaltinius, juos atsirinkti, sisteminti, vertinti ir pritaikyti profesinėje praktikoje;
11. Gebės prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;
12. Gebės savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityje, planuoti mokymosi procesą;
Suvoks moralinę atsakomybę už savo profesinės veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktika, konsultacijos, savarankiškų darbų gynimas, egzaminų ir įskaitų laikymas, baigiamųjų darbų gynimas. Studijų dalyko kontaktinis darbas gali būti atliekamas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu.
Studentų savarankišką darbą (mokymąsi) sudaro pasirengimas seminarams, laboratoriniams darbams, kontroliniams darbams ir egzaminams, individualių ir grupinių savarankiškų užduočių atlikimas, savarankiškas mokslinis tiriamasis darbas, referatų, kursinių, baigiamojo darbo rengimas.
Dalykų studijose taikomi mokymo metodai, kurie yra orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę: debatai, diskusija, minčių žemėlapis, ekspertų metodas, studentų prezentacijų metodas, darbas porose, darbas grupėse, atvejo studija, realių problemų sprendimas studentų projektuose, įžvalgų bei plėtros scenarijų kūrimas, praktikos darbo vietose ir kt. Paskaitos planuojamos taip, kad studentai aktyviau juose dalyvautų: paskaitų metu įvedamos kai kurios veiklos; dalį medžiagos studentai pasiskaito prieš paskaitas; studentai kai kuriuos temų klausimus parengia ir pristatyto savarankiškai; paskaitų ir pratybų metu studentai įtraukiami į diskusijas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Galutinis dalyko studijų atsiskaitymas - egzaminas. Egzaminai laikomi raštu arba žodžiu. Iki egzaminų sesijos studentai privalo atsiskaityti už laboratorinius, kontrolinius, pratybų darbus, kursinius projektus ir kitas savarankiško darbo formas. Egzamino vertinimas sudaro 50-60 % galutinio vertinimo rezultato. Kitą dalį sudaro kontrolinių, laboratorinių, praktinių, kursinių projektų, individualių užduočių arba kitų darbų įvertinimas.
Studijų dalykų rezultatų vertinimo metodai parenkami taip, kad būtų objektyviai patikrinti studentų pasiekimai pagal dalyko studijų rezultatus ir vadovaujamasi jų vertinimo kriterijais. Taikomi tokie studijų dalykų rezultatų vertinimo metodai: probleminiai klausimai, testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, klausimai, į kuriuos atsakoma atvirai naudojantis literatūros šaltiniais, žodiniai klausimai, individualaus pranešimo pateikimas, komandos (grupelės) parengto pranešimo pateikimas, stendinis pranešimas, referatas, probleminė užduotis, laboratorinių ar praktinių darbų rezultatų pateikimas, profesinės veiklos praktikos ataskaitos pateikimas, mokomosios praktikos rezultatų pateikimas, įvairių projektų pateikimas, mokslinio darbo rezultatų pateikimas, įvairių darbų recenzijos ir kt.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai renkąsis keturis studijų dalykus (iš viso 12 kreditų) iš šių pasirankamų dalykų grupių (po vieną studijų dalyką iš kiekvienos grupės):
Studijų krypties (šakos) alternatyvos 1: Medžioklėtyros pagrindai; Medžiojamųjų gyvūnų veisimas nelaisvėje; Arboristika; Dekoratyvioji dendrologija; Infrastruktūros želdynai.
Studijų krypties (šakos) alternatyvos 2: Saugomų teritorijų planavimas; Vandentvarkos pagrindai; Paveldotvarka; Aplinkosauginiai projektai; Žmogaus ekologija; Aplinkosaugos vadyba; Biologinės įvairovės apsauga.
Studijų krypties (šakos) alternatyvos 3: Miškų ūkio ekonomika; Privatus miško verslas; Privatus želdynų verslas; Miško prekių mokslas; Miškų ūkio kompiuterika; Miško bioenergetika.
Studijų krypties (šakos) alternatyvos 4: Miško pedagogika; Konfliktų valdymas.
Studentai taip pat renkasi laisvai pasirenkamus bendruosius universiteto nustatytus dalykus (4 studijų dalykai po 3 kreditus: viso 12 kreditų)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Universiteto studentai turi galimybę studijuoti atskirus dalykus užsienyje pagal ERASMUS programą