Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinė pedagogika ir ugdymas karjerai (anglų k. - Social Pedagogy and Career Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450111

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti socialinius pedagogus gebančius teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą siekiant vaiko gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, visavertės asmenybės raiškos, pilietinės brandos
Studijų rezultatai:
- Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, jų tėvais, specialistais vadovaujantis socialinio pedagogo vertybinėmis nuostatomis ir etikos principais, neperžengiant profesinės kompetencijos ribų;
- Gebės naudotis moksliniais pasiekimais profesinės veiklos srityje sprendžiant problemas, susijusias su socialinės pedagoginės pagalbos teikimu ir siekiant veiklos efektyvumo, atliepiant modernėjančios visuomenės poreikius ir iššūkius;
- Gebės vadovautis metodologinėmis nuostatomis ir etika, planuoti ir organizuoti socioedukacinius tyrimus ir tyrimų rezultatus panaudoti darbo efektyvumo didinimui ir ugdymo proceso modernizavimui;
- Gebės identifikuoti bei įgyvendinti asmeninio ir profesinio mokymosi poreikius bei vertinti mokymosi rezultatus siekiant profesinio tobulėjimo prisitaikant prie pokyčių profesinėje srityje, naudojantis inovacijomis;
- Žinos socialinio ugdymo teorines nuostatas, principus bei gebės juos kūrybiškai taikyti konkrečioje profesinės veiklos situacijoje įvertinus jos požymius ir aplinkybes;
- Gebės vertinti ugdytinio socioedukacines problemas ir poreikius, planuoti ir teikti socialinę pedagoginę pagalbą pasirenkant bei korektiškai taikant optimaliausias ir efektyviausias socialinio ugdymo veiklos technologijas
- Gebės rinkti, interpretuoti, analizuoti, kritiškai vertinti savo profesinei veiklai reikalingą informaciją ir jos pagrindu priimti sprendimus, argumentuotai pagrįsti jų pasirinkimą;
- Gebės organizuoti, koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertinti jos efektyvumą, koreguoti socialinio ugdymo veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir efektyvumą;
- Gebės inicijuoti, rengti ir įgyvendinti edukacinius, prevencinius ir socialinius projektus bei programas
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų dalykai yra orientuoti į studento mokymąsi. Studijų metodai: akademinė paskaita, probleminis dėstymas, analitinis pokalbis, diskusijos, atvejo analizė, aplanko, teorinis modeliavimas, kampai, projektinio darbo, probleminio darbo, debatai, mokslinė chronologinė horizontalė, chronologinė analizė, vizualizacijos, žodžių, sąvokų žemėlapis, abipusis mokymasis, savirefleksija, on-line parama studentams
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis vertinimo metodas – egzaminas, praktikų įvertinimui numatytas atestavimas, bakalauro baigiamajam darbui – darbo parengimas ir gynimas vertinamas pažymiu. Kaupiamojo vertinimo sudėtinės dalys ir jų santykis priklauso nuo studijų dalyko tikslo ir numatytų rezultatų. Galutinį studijų dalyko vertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų vertinimai (koliokviumai, individualios ir grupinės užduotys, socialiniai projektai) ir galutinio atsiskaitymo – egzamino vertinimai
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrauniveristetiniai studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Dalykinė kalba, Įvadas į studijas
Studijų pagrindų dalykai: Studijų įvadas; Socialinė pedagogika; Alternatyvaus ugdymo mokykloje elgsenos modeliavimas; Įtraukusis ugdymas; Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas; Socialinis pedagoginis konsultavimas; Delinkventinė pedagogika, Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas; Socioedukaciniai projektai ir programos; Ugdymas karjerai; Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas; Pagalbos grupių organizavimas sociopedagoginėje praktikoje; Socialinio ugdymo technologijos; Familistika; Kultūrinių- edukacinių programų organizavimas; Edukologiniai tyrimai ir duomenų apdorojimo programos; Švietimo institucijų vadyba; Tarpkultūrinė komunikacija ir bendruomenės ugdymas; Bakalauro baigiamasis darbas

Teisės pagrindų studijų dalykai: Teisės pagrindai; Mediacijos pagrindai; Darbo teisė; Šeimos teisė; Tarptautinė žmogaus teisių apsauga; Vaiko teisių apsauga ir pozityvi socializacija

Pedagoginių studijų dalykai: Edukologija, Psichologija, Raidos ir pedagoginė psichologija, Ugdymo teorija ir filosofija, Pedagoginių studijų baigiamais darbas

Praktikos: Stebimoji socialinė pedagoginė praktika, Socialinio pedagogo asistento praktika, Savarankiška socialinė pedagoginė praktika, Reflektyvioji socialinė pedagoginė praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
galima pasirinkti gretutinės krypties studijas
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Socialinės pedagogikos studijų programa pasižymi įvairiapusiu požiūriu į rengiamą specialistą, paremtą teikiamų studijų dalykų tarpdiscipliniškumu.
Programoje didelis dėmesys skiriamas specialistų teisiniam parengimui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Socialinės pedagogikos studijų programos absolventai gali dirbti vaiko teisių apsaugos institucijose, švietimo ir kitose socialinėse įstaigose (įvairaus tipo bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose, vaikų globos, ikimokyklinėse įstaigose ir kt.). Socialiniai pedagogai gali dirbti rajonų, miestų švietimo skyriuose, pedagoginėse-psichologinėse, vaikų teisių apsaugos institucijose, šeimos paramos, reabilitacijos ir specializuotuose centruose, kitose švietimo ir socialinėse įstaigose
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Socialinės pedagogikos studijų programą galima tęsti studijas socialinių mokslų srities antrojoje (magistrantūros) pakopoje įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose, taip pat magistrantūros tarpdisciplininių studijų programose, jei prireiktų – baigus išlyginamąsias studijas.