Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2410011

Valstybinis kodas

207001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Įgyjamas išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 2701
Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 2702

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa skirta asmeniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, ir baigusiam pradinio ugdymo individualizuotą programą, adaptuotą pradinio ugdymo ar specialiąją pradinio ugdymo programą.
Programos paskirtis – atsižvelgus į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio asmens galias ir gebėjimus, pritaikyti pagrindinio ugdymo programą, siekiant suteikti socialinės kultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pagrindus, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus bei nuostatas, padėsiančias pagal galimybes būti veikliam, dalyvauti kartu su kitais užimtumo ir laisvalaikio veiklose, adaptuotis/integruotis visuomenėje.
Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ugdymo turinį sudaro bendrojo ugdymo dalykai/veiklos (privalomi visiems mokiniams) – iki 50 procentų visų pamokų laiko, ir specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinantis ugdymo turinys – nuo 50 procentų visų pamokų laiko.
Ugdymas organizuojamas dalykų arba veiklų principu, atsižvelgiant į mokinio galias, gebėjimus ir pasiekimus, pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas.
Programos turinys, atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, gali esmingai skirtis nuo pagrindinio ugdymo programos.
Programos turinį struktūriškai sudaro dvi dalys: bendrojo ugdymo dalykai/veiklos privalomi visiems mokiniams ir laisvai pa(si)renkami dalykai/veiklos, skiriamos mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti, sutrikimą ar negalią kompensuojamiems įgūdžiams ugdyti, profesiniam orientavimui ir veiklinimui, savarankiškumumo įgūdžiams ugdyti, kitai veiklai ar kitiems dalykams, kurie tenkintų mokinio ugdymosi poreikius ir švietimo pagalbos teikimo poreikius. Programa įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, bendrosiomis ugdymo programomis ir bendraisiais ugdymo planais.
Programos trukmė – 6 metai.
Programą rengia mokykla, atsižvelgus į mokinių ugdymosi poreikius ir galimybes, švietimo pagalbos specialistų, pedagoginės psichologinės/švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas.
Programa įgyvendinama bendrojo ugdymo bendrųjų mokyklų bendrosiose klasėse ir klasėse, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (specialiosiose), kitose mokyklose, vykdančiose pagrindinio ugdymo programą.