Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įmonių administravimas (anglų k. - Company administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-7

Akreditavimo vertinimo išvados

AK Įmonių administravimo programos išvados_BA_2019.pdf

Valstybinis kodas

6531LX120

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus administratorius, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus, spręsti problemas ir priimti pagrįstus sprendimus, vykdant administravimo veiklas, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
1. Žinos ir gebės taikyti administravimo metodus ir principus, įmonės (padalinio) veiklą reglamentuojančius teisės aktus, esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, reikalingus administravimo veiklos problemoms spręsti. Gebės rinkti, apdoroti, sisteminti, analizuoti duomenis, veiklos rezultatus ir informaciją, atlikti taikomuosius tyrimus, sprendžiant įmonės (padalinio) veiklos problemas.
2. Gebės planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) darbą, valdys informaciją ir dokumentus, naudodamiesi biuro technika, informacinėmis sistemomis ir technologijomis.
3. Gebės administruoti personalo valdymo veiklas, pasirinkdami žmogiškųjų išteklių valdymo metodus ir priemones, taikydami nacionalinius bei ES teisės aktus.
4. Spręs projektų valdymo problemas, susijusias su projektų inicijavimu, planavimu, įgyvendinimu, kontrole ir stebėsena.
5. Reprezentuos įmonę, palaikys viešuosius ryšius, vadovaudamiesi etikos normomis ir etiketo reikalavimais.
6. Derins asmeninius ir įmonės interesus, vykdydami profesinės veiklos funkcijas vietinėje, tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, aktyviai komunikuos ir bendradarbiaus gimtąja ir užsienio kalbomis, dirbs komandoje, vadovausis profesinės etikos principais ir moralės normomis.
7. Savarankiškai mokysis profesinės veiklos srityje, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikys įmonės vertybines nuostatas, užtikrindami asmeninį bei įmonės įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės
veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų
rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir
pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas,
projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų
rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų
pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami
nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų
pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam.
Vertinimai nuo 1 iki 4 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Dalykai:
Kalbos kultūra, Verslo filosofija, Užsienio kalba,
Informacinės technologijos, Taikomoji matematika,
Ekonomikos teorija, Vadyba, Įmonių ekonomika,
Administravimo principai, Biuro veiklos organizavimas,
Duomenų valdymas, Tarptautinis protokolas ir dalykinis
etiketas, Dokumentų valdymas, Taikomųjų tyrimų
metodologija ir statistika, Apskaitos pagrindai, Kokybės
vadyba, Komunikacija ir viešieji ryšiai, Personalo
valdymas, Aplinkos ir žmonių sauga, Marketingas,
Projektų vadyba, Socialinė psichologija, Darbo teisė,
Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Biuro veiklos, Administravimo, Specialybės baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 156 kreditai, iš jų
praktikoms skirta – 30 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus
bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus
įsakymu (Laisvas pasirinkimas 1, Laisvas pasirinkimas
2).
Taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus:
Užsienio kalba II; Organizacijų socialinė atsakomybė /
Elektroninių dokumentų valdymas; Kompiuterizuota
personalo apskaita / Verslo informacinės sistemos;
Karjeros valdymas / Socialinis marketingas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai mokosi savarankiškai planuoti, organizuoti ir
koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus,
valdyti informacijos srautus ir dokumentų sistemas, rengti
dokumentus, priimti sprendimus organizuojant personalo
bei projektų administravimo veiklas, reprezentuoti savo
organizaciją, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti
komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti,
apibendrinti veiklos rezultatus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įmonių administravimo studijų programos studentai,
baigę studijas ir įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti personalo skyriaus specialistais, įmonės padalinio administratoriais, dokumentų ir informacijos valdymo, ryšių su visuomene specialistais, renginių organizatoriais, vadybininkais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Sėkmingai baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.