Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės sistemos (anglų k. - Information systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-7

Akreditavimo vertinimo išvados

AK_Informacinės sistemos_BA_2019.pdf

Valstybinis kodas

6531BX038

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550610

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti informacinių sistemų specialistus, gebančius analizuoti gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti, prižiūrėti informacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą įmonėje.
Studijų rezultatai:
1. Įgis bendrųjų žinių, reikalingų informatikos fundamentiniams pagrindams bei įmonių verslo aplinkai ir procesams suprasti.
2. Žinos ir taikys matematikos ir informatikos mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti informatikos inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus.
3. Apibūdins ir paaiškins pagrindines sąvokas, faktus, susijusius su kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių veikimu, kompiuterinių sistemų klasifikacija, architektūra, informacinių technologijų taikomaisiais sprendimais.
4. Žinos ir taikys bendrus informacinių ir operacinių sistemų, kompiuterinių tinklų valdymo, debesų kompiuterijos ir virtualizacijos principus.
5. Žinos ir taikys norminius teisinius aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų veiklas, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, darbo saugos klausimus.
6. Gebės rasti, apdoroti ir analizuoti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
7. Taikys įvairius tyrimų metodus, sprendžiant su informacijos sistemomis susijusias problemas, apdoros tyrimų rezultatus, pateiks šių rezultatų praktines išvadas, pagrindžiant įmonių ir organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus.
8. Atsižvelgiant į technines ir funkcines galimybes ir įmonių poreikius analizuos šiuolaikines informacines technologijas ir sistemas, vertins jų charakteristikas, parengs informacijos sistemos techninę specifikaciją, gebės ekonomiškai ją pagrįsti.
9. Gebės konfigūruoti ir administruoti informacinių sistemų Web servisus, projektuoti ir programuoti kompiuterinius žaidimus, dinamines svetaines, portalus, programėles išmaniesiems įrenginiams.
10. Programuos, projektuos ir kurs informacines sistemas, realizuojančias vartotojo sąsajos, veiklos logikos ir duomenų bazių komponentus, taikant sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas ir įrankius.
11. Gebės diegti, derinti, prižiūrėti informacijos sistemas, jų techninę ir sisteminę programinę įrangą, administruoti duomenų bazes, taikyti duomenų ir informacinių technologijų infrastruktūros saugos priemones.
12. Gebės planuoti ir valdyti informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir administravimo projektus naudojant skirtingas projektų valdymo metodikas, įvairius komandinio darbo organizavimo būdus.
13. Dirbti komandoje, komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, pristatyti informatikos srities problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
14. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 4 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Dalykai:
Matematika, Užsienio kalba, Teisės pagrindai, Aplinkos ir žmonių sauga, Komunikacinė elgsena, Programavimo pagrindai, Kompiuterių architektūra ir tinklai, Operacinės sistemos, Objektinis programavimas, Skaitiniai metodai ir diskrečioji matematika, Duomenų bazės, Duomenų struktūros ir algoritmai, Verslo procesų analizė ir modeliavimas, Web dizainas, Internetinės, Web servisai, Debesų kompiuterija, Aplikacijų kūrimas, Informacijos sistemų sauga, Informacinių sistemų projektavimas, Verslo pagrindai, Duomenų bazių administravimas, Informacinių sistemų projektas, Verslo informacinės sistemos, Duomenų analizė, Žmogaus ir kompiuterio sąveika, Low-code sprendimai, Mobilių aplikacijų programavimas, Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Taikomųjų programų, Pažintinė įmonėje, Profesinių įgūdžių lavinimo, Internetinių sistemų programavimo, Specialybės baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 168 kreditų, iš jų praktikoms skirta – 36 kreditai.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius modulius (dalykus), numatytus direktoriaus įsakymu (Laisvas pasirinkimas 1, Laisvas pasirinkimas 2).
Taip pat alternatyviai pasirenkamus modulius (dalykus): Kompiuterinių žaidimų kūrimas (a1), Virtuali realybė (a2), Kompiuterinė grafika ir modeliavimas (b1), Multimedija ir internetas (b2), Projektų valdymas(c1), Skaitmeninis marketingas (c2).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Informacijos sistemų studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių, informacijos sistemų projektavimo ir kūrimo technologijų. Išmokta prižiūrėti informacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą įmonėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros srityse: programuoti, diegti, prižiūrėti informacines sistemas ir duomenų bazes, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje. Programuoti kompiuterinius žaidimus, dinamines svetaines, portalus, programėles išmaniesiems įrenginiams.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Sėkmingai baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

32


Programos aprašymo santrauka lietuvių kalba Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti informacinių sistemų specialistus, gebančius analizuoti gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti, prižiūrėti informacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą įmonėje.
Studijų rezultatai:
1. Įgis bendrųjų žinių, reikalingų informatikos fundamentiniams pagrindams bei įmonių verslo aplinkai ir procesams suprasti.
2. Žinos ir taikys matematikos ir informatikos mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti informatikos inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus.
3. Apibūdins ir paaiškins pagrindines sąvokas, faktus, susijusius su kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių veikimu, kompiuterinių sistemų klasifikacija, architektūra, informacinių technologijų taikomaisiais sprendimais.
4. Žinos ir taikys bendrus informacinių ir operacinių sistemų, kompiuterinių tinklų valdymo, debesų kompiuterijos ir virtualizacijos principus.
5. Žinos ir taikys norminius teisinius aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų veiklas, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, darbo saugos klausimus.
6. Gebės rasti, apdoroti ir analizuoti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
7. Taikys įvairius tyrimų metodus, sprendžiant su informacijos sistemomis susijusias problemas, apdoros tyrimų rezultatus, pateiks šių rezultatų praktines išvadas, pagrindžiant įmonių ir organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus.
8. Atsižvelgiant į technines ir funkcines galimybes ir įmonių poreikius analizuos šiuolaikines informacines technologijas ir sistemas, vertins jų charakteristikas, parengs informacijos sistemos techninę specifikaciją, gebės ekonomiškai ją pagrįsti.
9. Gebės konfigūruoti ir administruoti informacinių
sistemų Web servisus, projektuoti ir programuoti kompiuterinius žaidimus, dinamines svetaines, portalus, programėles išmaniesiems įrenginiams.
10. Programuos, projektuos ir kurs informacines sistemas, realizuojančias vartotojo sąsajos, veiklos logikos ir duomenų bazių komponentus, taikant sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas ir įrankius.
11. Gebės diegti, derinti, prižiūrėti informacijos sistemas, jų techninę ir sisteminę programinę įrangą, administruoti duomenų bazes, taikyti duomenų ir informacinių technologijų infrastruktūros saugos priemones.
12. Gebės planuoti ir valdyti informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir administravimo projektus naudojant skirtingas projektų valdymo metodikas, įvairius komandinio darbo organizavimo būdus.
13. Dirbti komandoje, komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, pristatyti informatikos srities problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
14. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, komandinis darbas, savarankiški darbai, konsultacijos, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas, komandinių darbų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai priskiriami trims studijų pasiekimų lygmenims: puikiam, tipiniam ir slenkstiniam. Vertinimai nuo 1 iki 4 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Dalykai:
Matematika, Užsienio kalba, Teisės pagrindai, Aplinkos ir žmonių sauga, Komunikacinė elgsena, Programavimo pagrindai, Kompiuterių architektūra ir tinklai, Operacinės sistemos, Objektinis programavimas, Skaitiniai metodai ir diskrečioji matematika, Duomenų bazės, Duomenų struktūros ir algoritmai, Verslo procesų analizė ir modeliavimas, Web dizainas, Internetinės, Web servisai, Debesų kompiuterija, Aplikacijų kūrimas, Informacijos sistemų sauga, Informacinių sistemų projektavimas, Verslo pagrindai, Duomenų bazių administravimas,
Informacinių sistemų projektas, Verslo informacinės sistemos, Duomenų analizė, Žmogaus ir kompiuterio sąveika, Low-code sprendimai, Mobilių aplikacijų programavimas, Baigiamasis darbas.
Praktikos:
Taikomųjų programų, Pažintinė įmonėje, Profesinių įgūdžių lavinimo, Internetinių sistemų programavimo, Specialybės baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 168 kreditų, iš jų praktikoms skirta – 36 kreditai.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius modulius (dalykus), numatytus direktoriaus įsakymu (Laisvas pasirinkimas 1, Laisvas pasirinkimas 2).
Taip pat alternatyviai pasirenkamus modulius (dalykus): Kompiuterinių žaidimų kūrimas (a1), Virtuali realybė (a2), Kompiuterinė grafika ir modeliavimas (b1), Multimedija ir internetas (b2), Projektų valdymas(c1), Skaitmeninis marketingas (c2).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Informacijos sistemų studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių, informacijos sistemų projektavimo ir kūrimo technologijų. Išmokta prižiūrėti informacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą įmonėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę informacijos sistemų specialistai galės dirbti informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros srityse: programuoti, diegti, prižiūrėti informacines sistemas ir duomenų bazes, taikyti debesų kompiuterijos, virtualizacijos, Web servisų valdymo technologijas įmonės veikloje. Programuoti kompiuterinius žaidimus, dinamines svetaines, portalus, programėles išmaniesiems įrenginiams.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei norės studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Sėkmingai baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.