Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės technologijos (anglų k. - Information Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-27

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Informacinės technologijos_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121BX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450610

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Informacinių technologijų studijų programos tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos ir plataus profilio IT specialistus, gebančius analizuoti organizacijos poreikius ir pagal tai projektuoti, taikyti, valdyti ir tobulinti organizacijos IT infrastruktūrą ir paslaugas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
Z1. Turi būtinų informacinių technologijų ir bendrauniversitetinių studijų dalykų žinių ir suvokia jų pritaikymo informacinėse technologijose galimybes.
Z2. Žino duomenų apdorojimo, analizės, pateikimo principus, bei geba juos naudoti gilinimuisi į skirtingų sričių situacijas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
GV1. Geba analizuoti dalykinės srities poreikius, galimybes kurti ar modernizuoti informacines technologijas, o savo analizės rezultatus pagrįsti, naudodamas mokslinio tyrimo metodus bei modeliavimo įrankius.
Specialieji gebėjimai
SG1. Geba analizuoti šiuolaikines informacines technologijas ir, remiantis analizės rezultatais, kurti informacinių technologijų infrastruktūrą ar tobulinti esamą.
SG2. Išmano programų sistemų inžinerijos ir projekto valdymo sritį ir geba pritaikyti, integruoti ir tobulinti ar kurti informacines sistemas.
SG3. Suvokia skirtingų platformų veikimo principus, saugos problemas ir geba į tai atsižvelgti informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir priežiūros metu.
Turi pasirinktai specializacijai būtinų gebėjimų:
Finansinių informacinių technologijų specializacijos studentai:
SG4_FIT. Suvokia finansų sektoriaus ir finansinių informacinių sistemų veikimo principus bei geba juos taikyti veiklos konkurencingumui didinti.
SG5_FIT: Geba perprasti sistemų veikimo ir realizacijos principus bei įgyvendinti skirtingo lygmens integraciją tarp esamų ar naujai kuriamų sistemų.
Informacinių technologijų valdymo specializacijos studentai:
SG4_ITV. Išmano šiuolaikinių organizacijų naudojamas informacines technologijas ir geba jas valdyti įmonės poreikiams tenkinti.
SG5_ITV: Geba planuoti ir koordinuoti informacinių technologijų kūrimo, priežiūros, stebėsenos procesus, užtikrinti jų atitiktį egzistuojantiems reikalavimams ar gerosioms praktikoms.
Socialiniai gebėjimai
CG1. Geba savarankiškai organizuoti ir vykdyti suplanuotas veiklas skirtingose darbo grupėse ar asmeninėje veikloje.
CG2. Išmano etiško elgesio normas ir geba jomis vadovautis darbinėje veikloje.
Asmeniniai gebėjimai
AG1. Sugeba sistemingai ir kritiškai mąstyti bei suvokia savarankiško tobulėjimo poreikį profesinėje ir asmeninėje veikloje.
AG2. Geba raštu ir žodžiu aiškiai perteikti profesines žinias.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymas orientuotas į mokymosi gebėjimų ugdymą, integruojant įvairius motyvacinius, socialinius mokymosi proceso aspektus:
• gebėjimas įžvelgti mokymosi mokytis svarbą; gebėjimas išsikelti mokymosi mokytis tikslus; gebėjimas pasirinkti mokymosi strategijas tikslams pasiekti;
• gebėjimas pasirinkti mokymosi technologijas (mokymosi laiko planavimas, informacijos šaltinių paieška ir atranka);
• gebėjimas vertinti savo mokymosi pažangą bei koreguoti mokymosi eigą modifikuojant mokymosi strategijas, būdus, metodus.
Orientuojant studijų programą į studento savarankišką mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą plėtojamos tokios dėstymo ir mokymosi formos kaip į problemos sprendimą orietuotas dėstymas, pokalbis pagal situaciją, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios užduotys, diskusijos, pristatymų atitinkamomis temomis rengimas, rašto darbų rengimas, projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas, minčių žemėlapis, ekspertų metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos pasiekimams ir studento įgytoms žinioms ir gebėjimams vertinti numatyta taikyti: tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai, koliokviumai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita), grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, referatų analizė, studijavimo pasiekimų aplankų analizė, pokalbis, laboratorinių darbų ataskaitos ir gynimas, kursinių darbų gynimas, individualaus ar komandinio projekto ataskaitos ir jų pristatymas, praktikos ataskaitos, ir baigiamojo darbo ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinių technologijų programos studijų plane bendrųjų universitetinių studijų dalykai sudaro 15 kreditų, studijų krypties dalykai apima 174 kreditus: iš jų bendrieji teoriniai pagrindų dalykai – 39 kreditas, pagrindiniai studijų krypties dalykai – 57 kreditai, socialinių mokslų dalykai – 12 kreditų, specialieji studijuojamos krypties dalykai sudaro 36 kreditus, praktikos sudaro 15 kreditų, o bakalauro baigiamajam darbui skirta 15 kreditų. Specializacijų dalykai sudaro 51 kreditus.
Studijų krypties dalykų sąrašas:
Algoritmai ir duomenų struktūros
Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos
Diskrečioji matematika 1
Diskrečioji matematika 2
Duomenų bazės (su kursiniu darbu)
Duomenų bazių valdymas (su kursiniu darbu)
Ekonomika
Finansinė apskaita
Informacinių technologijų ir programavimo įvadas
Informatikos teisė
Interneto technologijos
Įvadas į specialybę
Kompiuterių architektūra ir tinklai
Kriptografija ir informacijos sauga
Matematinės analizės pagrindai
Objektinis programavimas (su kursiniu darbu)
Operacinės sistemos
Paskirstytų sistemų pagrindai
Procedūrinis programavimas
Programavimo technologijos (su kursiniu darbu)
Programų sistemų inžinerija
Programų sistemų testavimas
Projektų valdymas
Skaitiniai metodai ir algoritmai
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Vadyba
Vizualizavimo sistemos
Žmogaus ir kompiuterio sąveika
Specializacijos dalykų sąrašas
Daiktų internetas
Debesų kompiuterija (su kursiniu darbu)
Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu)
Elektroninės operacijų sistemos
Finansinės informacinės sistemos ir jų integracija
Finansų rinkos ir institucijos
Informacijos saugos valdymas
Informacinės veiklos organizavimas
Informacinių sistemų auditas
Kompleksinis projektas
Korporacinių sistemų architektūra
Rizikos valdymas
Rizikų ir atitikties valdymas
Serverių techninės ir programinės įrangos valdymas
Verslininkystė (su kursiniu darbu)
Bendrųjų universitetinių studijų dalykų sąrašas:
Etika
Filosofija
Logika
Specialybės kalbos kultūra
Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
Praktikos vyksta trimis etapais: pažintinė ir dvi profesinės veiklos praktikos. Praktikų trukmė – 400 val. Jų metu susipažįstama informacinių technologijų ar jas naudojančių organizacijų specifika, konkrečiomis naudojamomis technologijomis ir sistemomis, įvertinami ir tobulinami programinių projektų vystymo, sistemų ir IT infrastruktūros palaikymo, diegimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas Informatikos mokslų bakalauro laipsnis.
Specializacijos:
Finansinės informacinės technologijos
Informacinių technologijų valdymas
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiamos skirtingo lygio pasirinkimų galimybės:
• Alternatyvių dalykų pasirinkimas – studentai renkasi vieną iš kelių galimų studijų dalykų pasirinkimų. Studijų programoje numatyti 4 tokie pasirinkimai (1, 2 ir 3 semestruose), leidžiantys pasirinkti pageidaujamą užsienio kalbą, arba labiau priimtinus studijų dalykus.
• Laisvas pasirinkimas – studentai renkasi vieną dalyką iš bendro universitetinio sąrašo. Tai leidžia studentams pasirinkti jiems patinkančius, asmeniniam ar profesiniam tobulėjimui naudingus studijų dalykus. Studijų programoje numatyt 2 tokie pasirinkimai (4 ir 6 semestruose).
• Specializacijos pasirinkimas – studentai renkasi viena iš galimų specializacijų. Su šiuo pasirinkimu jie atitinkamai pasirenka ir tam tikrą studijų dalykų bloką. Specializacijos pasirinkti dalykai dėstomi 6, 7 ir 8 semestruose.
Šie pasirinkimai leidžia beveik kiekviename semestre (tik 5 semestre nėra studento pasirenkamų dalykų) studentui kažkiek adaptuoti studijų programą pagal savo norus. Taip pat studentams leidžiama rinktis kokio tipo gamybinės praktikos jie nori.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje „Informacinės technologijos“ daug dėmesio skiriama visapusiškam informacinių technologijų įsisavinimui, todėl studentams suteikiamos žinios ir gebėjimai, leidžiantys perprasti šiuo metu naudojamas informacines sitemas ir informacinių technologijų infrastruktūrą, gebėti jas valdyti ir tobulinti, integruojant kitas sistemas ar kuriant naujas.
Lyginant su kitomis Informacinių technologijų studijų programomis, ši bakalauro studijų programa turi specializacijas, todėl per pirmus du su puse metų suteikia būtinų informacinių technologijų žinių, o per paskutinius pusantrų metų, leidžia studentams labiau įsigilinti į jiems labiau patinkančią sritį, tokią kaip Finansinės infromacinės technologijos (angliškai FinTech) arba Infromacinių technologijų valdymas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Informacinių technologijų studijų programos absolventai gali dirbti informacinių technologijų specialistais, inžinieriais, informacinių sistemų administratoriais ir testuotojais, informacinių technologijų analitikais, informacinių technologijų paslaugų vadybininkais bei konsultantais, projektų vadovais, kitose pareigybėse įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kur reikalinga projektuoti, kurti, diegti, administruoti, eksploatuoti, tobulinti informacines technologijas, kompiuterių sistemas, kompiuterių tinklus, duomenų saugyklas, debesų kompiuterijos ar kitas teikiamas informacinių technologijų paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus informacinių technologijų bakalauro studijų programą, studijas galima tęsti informatikos studijų krypties magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.