Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos istorija (anglų k. - History of Europe)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Final report - History field 2020 - Klaipėda University.pdf

Valstybinis kodas

6121NX075

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingus istorijos specialistus, gebančius efektyviai taikyti įgytas žinias bei pažintinius ir praktinius gebėjimus; konkuruoti humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų darbo rinkoje, formuoti universalią atsakingą ir visuomeniškai aktyvią asmenybę.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Turi bazinių žinių apie Europos šalių istoriją bei geba suprasti istorinius - kultūrinius Europos šalių ypatumus ir skirtumus.
2. Įgyja istorijos mokslo žinių reikalingų suvokti pagrindinių istorinių įvykių ir procesų raidą nuo Antikos iki mūsų laikų.
3. Įgyja istorijos mokslo žinių suprasti, susieti ir palyginti įvairių Europos regiono kultūras, suprasti istorinius ir kultūrinius ypatumus Baltijos ir Vidurio Rytų Europos regione.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Geba moksliškai ir argumentuotai interpretuoti istorinius šaltinius ir istoriografiją.
2. Geba suvokti ir paaiškinti priežasčių ir pasekmių sąryšį tarp istorinių įvykių ir istorinių procesų.
3. Geba kūrybiškai taikyti teorines žinias ir suvokimą, įgyja bendrąsias kultūrines, profesines ir specialiąsias kompetencijas, reikalingas praktinei veiklai. Įgyja gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų tolesniam profesiniam tobulėjimui ir galimybei kurti savo karjerą.
Specialieji gebėjimai:
1. Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklas istorinių tyrimų srityje, studijų kontekste savarankiškai pasirinkdamas kompleksines organizacines ir metodines priemones.
2. Geba kokybiškai perteikti mokslines įžvalgas žodžiu bei raštu, kritiškai orientuotis daugialypėje informacinėje terpėje.
Socialiniai gebėjimai:
1. Geba bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, pristatant studijų srities žinias ir jos rezultatus.
2. Geba naudoti modernias informacines technologijas, pritaikant mokslinius tyrimus praktikoje ir kvalifikuotai juos pristatant visuomenei.
3. Geba taikyti profesines akademinės kalbos ir užsienio kalbų žinias dirbant savarankiškai ir kolektyve.
Asmeniniai gebėjimai:
1. Geba savarankiškai mokytis profesinės veiklos ir studijų srityje ir planuoti mokymosi procesą.
2. Geba formuluoti savarankišką vertinimą, pagrįstą kritiniu mąstymu ir empirinės medžiagos analize.
3. Geba kritiškai vertinti istorinius, politinius ir kultūrinius procesus ir orientuotis į nuolatinio profesinio tobulėjimo siekį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus darbas
Grupinis projektas
Diskusija
Seminaras
Referatas
Praktika
Konsultacijos
Įvairių istorinių ir archeologinių šaltinių analizė
Ataskaitos
Tarpiniai atsiskaitymai
Egzaminas
Įskaita
Kvalifikacinis (baigiamasis) darbas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, kursinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamojo darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antikos istorija
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XIII–XVI a. vid.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI a. vid.–XVIII a.
Viduramžių Europos istorija
Europos istorija XV a. vid.–XVIII a.
Lietuvos istorija XIX–XX a.
Karybos istorija
Europos kultūros istorija
Ideologijų istorija
Kursinis darbas 1
Įvadas į archeologijos studijas
Istorijos tyrimų metodika
Pagalbiniai istorijos mokslai
Archyvinė praktika
Kursinis darbas 2
Europos istorija XIX a.
Europos istorija XX a.
Politinės minties istorija
Archeologinė praktika
Baigiamasis bakalauro darbas
Lietuvių kalba užsieniečiams A1(1)
Lietuvių kalba užsieniečiams A1(2)
Lotynų kalba
Filosofija
Profesinė užsienio kalba 1
Profesinė užsienio kalba 2
Profesinė kalba
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Bendrieji universitetiniai studijų dalykai;
Pasirenkamieji studijų krypties dalykai;
Laisvai pasirenkamieji studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Europos istorijos bakalauro studijų programa atskleidžia Europos visuomenės nuo Antikos iki mūsų dienų raidą ir tendencijas, padeda geriau suprasti suvienytos Europos idėją ir suvokti Europos istorinę patirtį. Specialus dėmesys yra skiriamas Baltijos ir Vidurio Rytų Europos regionui. Studentai įgyja įgūdžių ieškoti, rinkti, kaupti ir sisteminti mokslinę informaciją, kritiškai ją vertinti ir analizuoti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Europos istorijos programos bakalaurai turi galimybę dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, t. y. dirbti turizmo, kultūros vadybos, archyvistikos, muziejininkystės, tyrimų srityje bei švietimo įstaigose. Studentai baigę šias studijas turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos istorijos ir kitų mokslų sričių studijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.