Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dalyko pedagogika (anglų k. - Subject Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2023-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Gamtamokslinis ugdymas_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121MX066

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti inovatyvius gamtamokslinio ugdymo pedagogus, gebančius taikyti integralias tarpdalykines žinias, pagrįstas naujausių mokslinių tyrimų rezultatais, būtinas ugdymo naujovėms diegti formalaus ir neformalaus švietimo srityse, vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus, identifikuoti švietimo ir ugdymo problemas bei siūlyti jų praktinius sprendimo būdus.
Studijų rezultatai:
1.1 Žinos ir supras pedagogikos ir psichologijos problematiką, dėsningumus, reikalavimus, reikšmingus dirbant švietimo institucijose (filosofiniai, vadybiniai, socialiniai, individo raidos ir augimo aspektai, visų pirma – paauglystės problematika) ir neformalaus ugdymo aspektus: filosofiją ir politiką, organizavimo ypatumus ir sistemą, metodų įvairovę ir galimybes prisidėti prie gamtamokslinio ugdymo;
1.2 Žinos ir supras gamtamokslinės pasaulio sampratos pagrindus (pagal pasirinktą specializaciją – fizikos, chemijos arba biologijos srityse), gebės šias žinias integruoti, atpažinti ir spręsti integruotus gamtamokslinius uždavinius
1.3 Išmanys mokinių, (ne)turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kognityvinės, fizinės, socialinės ir emocinės raidos ypatumus, gebės atpažinti suicidines, delinkventinio elgesio tendencijas ir suteikti savalaikę pagalbą.
2.1 Žinos skirtingas tyrimų metodologijas, laikantis tyrėjo etikos, gebės teoriškai ir empiriškai analizuoti pasirinktą gamtamokslinio formalaus ir/ar neformalaus ugdymo problemą, atliekant pedagoginės veiklos tyrimą;
2.2 Gebės rinkti informaciją apie studijuojamo dalyko mokinių mokymąsi ir pažangą iš įvairių šaltinių, analizuoti, interpretuoti, kritiškai įvertinti gautus tyrimo rezultatus, jais remiantis formuluoti išvadas;
2.3 Atlikto tyrimo pagrindu gebės parengti baigiamąjį darbą ir viešai jį pristatyti bei apginti.
3.1 Gebės rinkti studijuojamų sričių informaciją ir naujausius studijuojamos pedagoginės krypties pasiekimus ir panaudoti įvairius metodus mokymo ir mokymosi problemų sprendimui;
3.2 Gebės identifikuoti, įvertinti ir spręsti pedagoginės veiklos praktines problemas ir priimti profesinius sprendimus, turint (ne)pakankamai informacijos pedagoginės ir dalykinės veiklos kontekste;
3.3 Išmanys ir gebės valdyti studijuojamų gamtamokslinių dalykų (pvz., fizikos, chemijos ar biologijos) ugdymo turinį, jo integralumą ir didaktinę specifiką; gebės atlikti dalyko(ų) mokytojo formalaus ir neformalaus ugdymo funkcijas;
3.4 Taikydamas šiuolaikines edukacines technologijas, gebės savarankiškai planuoti, organizuoti ir vertinti dalyko formalaus ir neformalaus mokymo(si) procesą, mokinių individualią veiklą ir pažangą bei teikti pedagoginę pagalbą;
3.5 Gebės tradicinėse ir netradicinėse mokymosi aplinkose kurti palankų mokymosi klimatą, skatinantį mokinių mokymąsi, grupių pozityvius santykius, bendradarbiavimą, konfliktų ir pedagoginių problemų sprendimą;
3.6 Gebės analizuoti, kritiškai reflektuoti ir vertinti praktinio formalaus ir neformalaus mokymosi atvejus ir situacijas, pritaikyti ugdymo programą ir mokymo(si) metodus, atsižvelgdamas į ugdymo konteksto specifiką ir ugdymosi poreikius.
4.1 Gebės komunikuoti žodžiu ir raštu, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir jų sprendimus, susijusius su mokinių ugdymu, specialistų ir nespecialistų auditorijai;
4.2 Gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais (globėjais), kolegomis, švietimo pagalbos specialistais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, atsižvelgdamas į individo ir mokinių grupės raidos lygį, kultūrinį kontekstą ir laikantis profesinės etikos principų.
5.1 Įgys mokymosi ir savimokos įgūdžių, būtinų planuojant profesinę karjerą, savarankiškai tęsiant studijas ir tobulinant kompetencijas profesinėje veikloje.
5.2 Gebės reflektuoti savo studijas ir pedagoginę profesinę veiklą, organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje, numatyti profesinio tobulėjimo perspektyvas;
5.3 Gebės prisiimti asmeninę atsakomybę už vykdomą veiklą ir žinos savo kompetencijų ribas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai darbai, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių audra, esė, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių pedagoginių veiklų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, pedagoginės praktinės veiklos stebėjimas, pranešimai, projektai, aplanko metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: atliktų individualių ir grupinių savarankiškų užduočių (pamokų, ir kitų veiklų planų), projektų pristatymas, testavimas, esė, pranešimai, aplanko metodas, atsakymai į klausimus raštu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, savirefleksija, praktikos (savi)refleksija, įsivertinimas, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pedagoginių studijų modulis (60 kr.), apimantis pedagoginę praktiką (30 kr.).;
Specializacijos (mokomojo dalyko) moduliai (90 kr.): fizika, arba biologija, arba chemija;
Universiteto nustatyti privalomų (40 kr.) ir studento pasirenkamų dalykų (20 kr.) modulis (60 kr.);
Bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kr.);
Bakalauro darbas (15 kr.), integruojantis Pedagoginių studijų baigiamąjį darbą (3 kr.)
Specializacijos:
Fizika, biologija, chemija
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai (20 kr.): STEAM filosofija, politika, patirtis, Socialiai reikšmingų mokslo atradimų integravimas į gamtamokslinį ugdymą, Neformalaus ugdymo proceso organizavimas, Projektai ugdymo procese, Asmeninė ir profesinė ugdytojo savižina, Skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM, Robotika), Šiuolaikinės fizikos technologijos, Gamtamokslinis ugdymas netradicinėse aplinkose.
Bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Gamtamokslinio ugdymo studijų programa grįsta platesniu integruoto ugdymo metodologijos taikymu, integruotu turiniu, studijų proceso integralumu, formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracija, siekiant parengti fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus, išmanančius mokomąjį dalyką ir integralų gamtamokslinio ugdymo lauką
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti dalyko (fizikos, arba chemijos arba biologijos) mokytojais, formalaus ir neformalaus švietimo institucijose.
Programos absolventai galės dirbti vyriausybiniame ir nevyriausybiniame sektoriuose, organizuoti neformaliojo gamtamokslinio švietimo veiklas mokyklose, jaunimo, moksleivių klubuose, kūrybos, laisvalaikio, daugiafunkciniuose, gamtos, techninės kūrybos ir STEAM centruose, atviros prieigos mokslinėse laboratorijose;
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas ugdymo mokslų krypčių grupės arba specializaciją (fizika, chemija, biologija) atitinkančiose magistrantūros programose.